منو های اصلی
Skip to Content
تماس با دانشکده
نشانی :
 
1-       تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – پلاك 49 – دانشکده علوم جغرافیایی - كدپستی 14911-15719
 
شماره تماس و دورنما: 86070786-21-98+
شماره تماس و دورنما : 86072716-21-98+
 
2-       كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشکده علوم جغرافیایی -  كد پستی 37551- 31979
 
شماره تماس :34587783-26-98+
شماره دورنما:  34587783-26-98+

همکاران کرج همکاران کرج

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل کار"کرج"

شماره تلفن (داخلی)

شماره تلفن(مستقیم)

1

غلام دولتی

رئیس اداره آموزش

2404

02634587783

2

اعظم ینگی ملکی

خدمات آموزشی

2636

02634579600

3

مدینه منصوری

دفتر گروه جغرافیای طبیعی

2334

02634579600

 
آدرس: کرج- خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی

همکاران تهران همکاران تهران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل کار" تهران"

شماره تلفن (داخلی)

شماره تلفن(مستقیم)

1

اسماعیل امینی

مسئول دفتر

2268

02186070786

2

سارا عبدالرحیم

کارشناس خدمات آموزشی و

تحصیلات تکمیلی

2225

02186072716

02181582225

3

معصومه اکرمی

کارشناس خدمات آموزشی و

تحصیلات تکمیلی

2225

02186072716

02181582225

4

 

طیبه حبیب دخت

 

کارشناس پژوهشی و پورتال دانشکده

---

02186072716

 

5

 

معصومه کارخانه

 

کارشناس قطب 2268

02186070786

6

 

نسرین تمدن

 

كارشناس رايانه  ---

02186072716

 

7

 

نرگس مرادگنجه

 

کارشناس ارتقاء و ترفیع --

02186072716

 

8

نسرین هاشمی زاده مسئول دفتر گروههای آموزشی 2225

02186072716

02181582225

 

آدرس: تهران - خیابان شهید مفتح نرسیده به خیابان انقلاب - شماره 43 - دانشگاه خوارزمی ، دانشکده علوم جغرافیایی