اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 39 نتیجه
از 1
 
علی احمدآبادی

علی احمدآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مروت افتخاری

سید مروت افتخاری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن افراخته

حسن افراخته 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهری اکبری

مهری اکبری 

استادیار
شماره تماس: 0982188829359
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طهمورث بهروزی نیا

طهمورث بهروزی نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهر پریزادی

طاهر پریزادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر تراهی

علی اصغر تراهی 

استادیار
شماره تماس: 09197951476
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد توکلی صبور

سیدمحمد توکلی صبور 

استادیار
شماره تماس: 09122216529
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیمین تولائی

سیمین تولائی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی جاودان

مجتبی جاودان 

استادیار
شماره تماس: 09123139171
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید جلالیان

حمید جلالیان 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-2636
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا بیگم حجازی زاده

زهرا بیگم حجازی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید ریاحی

وحید ریاحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین ربیعی

حسین ربیعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هانی رضائیان

هانی رضائیان 

استادیار
شماره تماس: 09122236486
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد زنگانه

احمد زنگانه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه ساسان پور

فرزانه ساسان پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد سدیدی

جواد سدیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سلیقه

محمد سلیقه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سلیمانی مهرنجانی

محمد سلیمانی مهرنجانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شماعی

علی شماعی 

دانشیار
شماره تماس: 09122063720
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر صفاری

امیر صفاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز ضیائیان فیروز آبادی

پرویز ضیائیان فیروز آبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر طهماسبی

اصغر طهماسبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطاءاله عبدی فتح آباد

عطاءاله عبدی فتح آباد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد عزیزپور

فرهاد عزیزپور 

استادیار
شماره تماس: 09125135385
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهلول علیجانی

بهلول علیجانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب اله فصیحی

حبیب اله فصیحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسلم قاسمی

مسلم قاسمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت اله قنواتی

عزت اله قنواتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 45796002404
پست الکترونیکی: 
طیبه کیانی

طیبه کیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مراد کاویانی راد

مراد کاویانی راد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر کرم

امیر کرم 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-2334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تاج الدین کرمی

تاج الدین کرمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یداله کریمی پور

یداله کریمی پور 

استاد
شماره تماس: 88829359
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی کمانرودی کجوری

موسی کمانرودی کجوری 

استادیار
شماره تماس: 09121889565
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افشین متقی دستنائی

افشین متقی دستنائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی موحد

علی موحد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین ناصر زاده

محمد حسین ناصر زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 39 نتیجه
از 1