منو های اصلی
Skip to Content

رشته آب و هواشناسی رشته آب و هواشناسی

 

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

زهرا حجازی زاده

استاد

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

e hedjazizadeh@yahoo.com

بهلول علیجانی

استاد

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

bralijani@gmail.com

محمد سلیقه

دانشیار

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

saligheh@khu.ac.ir

محمد حسن ناصرزاده

استادیار

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

nasserzadeh2100@yahoo.com

مهری اکبری

استادیار

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

mehryakbary@khu.ac.ir