منو های اصلی
Skip to Content

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

محمد سلیمانی

دانشیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

m_soleimani_mehr@yahoo.com

علی شماعی

دانشیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

shamaiali@yahoo.com

موسی کمانرودی

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

kamanroodi@yahoo.com

احمد زنگانه

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

zanganeh45@yahoo.com

طهمورث بهروزی نیا

استاد یار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

tabehrouz@hotmail.com

فرزانه ساسانپور

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

far20_sasanpour@yahoo.com

طاهر پریزادی

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

tparizadi@yahoo.com

حبیب اله فصیحی

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

habibfasihi@yahoo.com

تاج الدین کرمی

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری

ta@yahoo.com