منو های اصلی
Skip to Content

رشته جغرافیای سیاسی رشته جغرافیای سیاسی

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

ید اله کریمیپور

استاد

جغرافیای سیاسی

a_karimipoor@yahoo.com

مراد کاویانی

دانشیار

جغرافیای سیاسی

kaviani@khu.ac.ir

عطا اله عبدی

استادیار

جغرافیای سیاسی

ataabdie@yahoo.com

افشین متقی

استادیار

جغرافیای سیاسی

afshin_mottaghi@yahoo.com

حسین ربیعی

استادیار

جغرافیای سیاسی

hosainrabiee@yahoo.com