منو های اصلی
Skip to Content

رشتهGIS وRS رشتهGIS وRS

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

پرویز ضیائیان

دانشیار

سنجش از دور

rsgis1000@yahoo.com

علی اصغر تراهی

استادیار

سنجش از دور

reza54_2013@yahoo.com

هانی رضائیان

استادیار

سنجش از دور

hani.rezayan@gmail.com

جواد سدیدی

استادیار

سنجش از دور

jsadidi@gmail.com

سید محمد توکلی

استادیار

سنجش از دور

tavakkoli.khu_ac@yahoo.com