ریاست دانشکده ریاست دانشکده

 دانشیار

رشته ژئومورفولوژی

آدرس پست الکترونیک: 

ezghanavati@yahoo.com

 مرتبه علمی: دانشیار ژئومورفولوژی                         

 
خوارزمی، کد پستی 14911-15719  آدرس:  تهران ، خ دکتر مفتح، دانشگاه 
 معلم کد پستی   آدرس:  کرج، خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه -37551-31979
09123841321 شماره همراه:
 
ezghanavati@yahoo.com
ghanavati@khu.ac.ir
 

تحصیلات

دکتری : ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس، 1378
کارشناسی ارشد : جغرافیای طبیعی ( هیدرواقلیم ) دانشگاه تربیت مدرس، 1369
کارشناسی : کارشناسی دبیری جغرافیا دانشگاه خوارزمی تهران، 1366
فرصت مطالعاتی در دانشگاه لستر انگلستان
1384

افتخارات

 (البته موارد ذیل افتخار نمی باشند، موقعی افتخار هستند که منشاء خدمات باشند. افتخار اینجانب حدود 11ماه خدمت داوطلبانه در دفاع از کشور در 8 سال جنگ تحمیلی بوده است). 
 
استاد نمونه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی 1386
 
 پژوهشگر نمونه دانشگاه1392

 سمت های اجرایی

 
مدیر گروه شاهد وایثارگر دانشگاه ازسال1372تا 1374 
مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ازاسفند1382 تا1384
مدیر گروه جغرافیا از مرداد 1388تا اسفند1392 
معاون آموزشی پردیس بین الملل کرج از مهر 1392 تا شهریور1394 
رییس دانشکده علوم جغرافیایی از شهریور 1394 

 زمینه های پژوهشی

سوانح محیطی ، ژئومورفولوژی شهری،‍‍‍‍‍ژئوتوریسم ، ژئومورفولوژی ساحلی ،سیلاب
 
تدریس
زمین در فضا، آمار 1 و2، ژئومورفولوژی ایران،    ژئومورفولوژی شهری،هیدرولوژی
 

 آثار منتشر شده:

کتاب ها : 1- مقدمه‌ای بر جغرافیای ریاضی، انتشارات گفتمان، 1379
 
 2- روش ها و تکنیک های ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی،1392.
 

-مقالات چاپ شده در مجلات علمی -  پژوهشی داخلی 

 
1- چگونگی استفاده از روش تحلیل عاملی در ناحیه‌بندی فیزیوگرافیک حوضه‌های آبریز، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، شماره 30 و 31، زمستان 1379.
2- برآورد دبی سیلاب در حوضه‌های آبریز بر مبنای ویژگی‌های فیزیوگرافیک، مجله کاوش‌نامه دانشگاه یزد، سال دوم، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1380
3- مدل ژئومورفولوژیکی سیلاب در حوضه گاماسیاب، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 71، سال 1382
4- کاربرد منحنی های هپسومتری بی بعد در تعین مساحت های درحال فرسایش ورسوب گذاری حوضه خیرآباد، فصلنامه زمین شناسی ایران،سال دوم، شماره چهارم،بهار 1385 صفحه72-65
5- مکان یابی محل دفن مواد زائد شهری آبدانان به روش AHP،مجله سرزمین،پاییز 1385
Digital approaches for changes detection in urban environment- 6، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی،بهار86 13
7- آشکارسازی تغییرات مورفودینامیک بااستفاده ازداده های سنجش ازدور وتحلیل مؤلفه های اصلی ومنطق فازی  مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان، پژوهش های جغرافیایی شماره62 زمستان 1386
8- آشکارسازی تغییرات ژئومورفولوژیک وکاربری اراضی خورموسی بااستفاده ازRSوGIS،نشریه زمین شناسی مهندسی،جلد دوم،شماره2 پاییزوزمستان1386
9- پهنه بندی خطر بهمن در جاده هر از بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی، نشریه علوم جغرافیایی  جلد9 شماره    پاییز و زمستان 1387  .
10- توانمند سازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی ،شماره4 تابستان 1388
11-  نقش برنامه ریزی شهری در کاهش خطر زلزله در بافت های فرسوده نمونه : منطقه 12 تهران  ،  فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی ،شماره6 زمستان 1388.
12- مکان یابی بهینه برای دفن مواد جامد زائد شهر ی با استفاده از GIS(مطالعه موردی شهر ایوان غرب)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز 1389. 
13- تهیه نقشه لند فرم جزرومّد ساحل شهرستان بوشهر با استفاده ازRS,GIS,GPS  درمحدوده قانونمند ساحلی، فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره14،شماره 1،بهار1390.
14- پهنه بندی لغزش درحوضه جاجرود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 20 ،بهار1390.
15- کارایی روش های تصمیم گیری چند معیاره در پهنه بندی مناطق بهینه زمین شهری( مطالعه موردی شهر دیواندره)، مجله پژوهش های دانش زمین، سال دوم شماره6، تابستان 1390.
16- کارایی روش تحلیل سلسله مراتبی در مطالعات سیل خیزی ،  جغرافیا ، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، شماره 31 ، زمستان 1390، ص 255-275.
17- تعیین جهات بهینه توسعه شهر بر اساس پارامتر های محیطی(مورد شهر بابلسر)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، برنامه ریزی و آمایش فضا ،دوره15،شماره 3،پاییز1390.
 
18- کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پهنه های مناسب برای دفن پسماند شهری(نمونه موردی شهر سبزوار)، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره پنجم، پاییز 1390.
19- ارزیابی و مکان یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی ، مطالعه موردی شهر دیواندره، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23 ،زمستان1390.
20- تاثیر وزن ساخت و سازهای شهری در بروز نا پایداری (مطالعه موردی: ناحیه1 منطقه دو شهرداری تهران)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 24 ،بهار1391.
21- مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل های مورد استفاده آن در ایران، مجله سرزمین، تابستان 91.
22- کیفیت محیطی شهر و شکل نا موزون شهری در شهر بابلسر، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره81، پاییز 1391.
23- شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 26 ،پاییز1391.
24- ژئومورفولوژی حوضه میقان، بررسی شکل های ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی ، شماره17 پاییز1391.
25- ارزیابی و پهنه بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد(تهران) با استفاده از مدل فازی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی 48، انتشارات دانشگاه اصفهان، زمستان 1391.
26- برآورد و پهنه بندی رواناب ناشی از بارش های حداکثر24 ساعته، جغرافیا ، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، شماره 38 ، پاییز 1392.
27- مقایسۀ مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی، پژوهش‌‌های ژئومورفولوژی کمّی، بهار 1392
28- مکان یابی بهینه توسعه کشاورزی با تاکید بر پارامترهای طبیعی،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،تابستان 1392.
29- مکان یابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی،دوفصل نامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران ،بهار و تابستان 1392.
30- طبقه بندی مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی در راستای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی( پژوهش موردی از نوشهر تا بابلسر)، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، پاییز 1392.
31- تحلیل توزیع فضایی نهشته های لسی در جنوب و جنوب شرقی دریای کاسپین، پژوهش های جغرافیای طبیعی، زمستان 92.
32- پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی، مجله مخاطرات محیطی، زمستان 92.
33-  کارایی روش های چند معیاری در تحلیل ناپایداری دامنه ای (مطالعه موردی : زیر حوضه ناصرآباد از حوضه جاجرود)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، زمستان 1391.
34- آتشفشان، فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، زمستان 92.
35- بهمن، فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، زمستان 92.
36-     مکان یابی نواحی مناسب برای احداث تالاب های مصنوعی شهری با استفاده از منطق فازی، مطالعه موردی شمال غرب کلان شهر تهران، مدرس علوم انسانی، برنامه ریزی و آمایش فضا، بهار1393.
37- ارزیابی ژئوکانزرویشن با تکید بر زمین گردشگری (مطالعه موردی :منطقه دماوند) ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، پاییز 1393.
38- ارزیابی تغییر و تحولات ژئومورفولوژیک سواحل شمال خلیج فارس از بندر کنگان تا خور زیارت با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS، زمین شناسی ایران، زمستان 1393.
39- ‌کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان، علوم زمین، زمستان 1393.
40- نقشه مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی و لزوم تهیه آن برای کرانه های شمالی و جنوبی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی"سپهر"،تابستان1392.
41- بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان ایلام در راستای توسعه پایدار، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی"سپهر"،پاییز1392.
42-  ارزیابی فعالیت های نو زمین ساختی با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیک در حوضه های آبریز کلان شهر تهران، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، بهار  93.
43- پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از تلفیق مدل هیدرو لوژیکی CN و AHP در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه رودخانه بالخلو، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی، سال هفتم، شماره7 پاییز1393.
44- پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیطGIS ( مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاو چای مشکین شهر)، هیدروژئومورفولوژی، شماره 3 ، تابستان 1394. 
45- شبیه سازی و تحلیل دبی های حداکثر لحظه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاههای هیدرومتری هفت حوض، سولقان، قلاک و مقصودبیک در کلان شهر تهران)، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، تابستان 94.
46- ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه ای بر مخازن آب زیر زمینی و نشست زمین(مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه)، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، پاییز 94.
47- ارزیابی قابلیت های ژئومورفوسایت های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان تفت)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، پاییز 94.
48- کاربرد روش های قطعه بندی تصاویر طیفی در شناسایی و جدا سازی مخروط افکنه های یزد- اردکان، پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 47، شماره 3، پاییز94، ص.383-367 .
49- بررسی ویژگی های هیدروژئومورفولوژیک حوضه های آبریز کلان شهر تهران با تاکید بر سیل خیزی،  هیدروژئومورفولوژی، شماره 6 ، بهار 1395.  
50- بررسی پتانسیل سیلاب حوضه آبریز درکه با استفاده از روش بارش-رواناب SCS، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی، سال سیزدهم، شماره 49 ، بهار1395 . 
51- ارزیابی اثرات انتقال آب بین حوضه ای بر مورفولوژی بستر رودخانه در حوضه ی مبداء، جغرافیا و توسعه، شماره 44، پاییز 1395.
 

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

ISI: 1. Monitoring geomorphologic changes using Landsat TM and ETM+data in the Hendijan river delta, southwest Iran, 2008. International Journal of Remote Sensing, Vol.29, No.4, 945-959
2- A GIS-based Multi-criteria Decision making Approach to Identify Site Attraction for Ecotourism Development in Ilam Province, Iran,2014. Tourism Planning & development, http://dx.doi.org/10.1080/21568316.2014.913676.
 
3-LAND CAPABILITY EVALUATION FOR ECOTOURISM  DEVELOPMENT IN ILAM PROVINCE, A GIS APPROACH, BCG - Boletim de Ciências Geodésicas - On-Line version, ISSN 1982-2170 http://dx.doi.org/10.1590/S1982-21702015000100008
4- Landslide Hazard Zonation by using AHP (Analytical Hierarchy Process) model in GIS   (Geographic Information System) Environment (Case study: Kordan Watershed) 
International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) 
Vol. 2 No. 1 February. 2016, pp. 24-39, © 2016 International Journals of Sciences and High Technologies http://ijpsat.ijsht-journals.org
5- Assessing the Geotourism Potentials of Kazeroon Town by Use of Pralong Method: Lesson for Bimp-Eaga Region" Published in "BIMP-EAGA Journal for Sustainable Tourism Development. Volume 6. No. 1.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-ترویجی

1- تحلیل منطقه‌ای فراوانی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 51، سال چهاردهم، 1378 .
2- ارزیابی آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت انسان،ماهنامه شهرداریها، اردیبهشت 1388.
3- مکان یابی شهرهای جدید در ایران(مطالعه موردی شهرجدید اندیشه)، ماهنامه آموزشی وپژوهشی شوراها،شماره 55 بهمن 1389.
4- عناصر طبیعی شهر، منظر و سیمای شهری، ماهنامه آموزشی وپژوهشی شوراها،شماره 56 اسفند 1389.
5- نظریه ها و شاخص های نخست شهری، ماهنامه آموزشی وپژوهشی شوراها،شماره 58 اردیبهشت 1390.
6- کلیات مدیریت بحران، ماهنامه آموزشی و پژوهشی شوراها شماره 58 خرداد 1390.
7- تالاب ها: گنجینه های ناشناخته، رشد آموزش جغرافیا، بهار 1393.
8- کارایی شاخص های ژئومورفیک در مطالعه فعالیت های تکتونیکی جدید، ماهنامه علوم زمین و معدن، بهار 1393.
9- نقشه ژئومورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی، رویکردی نوین به سواحل و خط ساحلی، مجله بندر و دریا، سال 29، شماره 207، 1392.
 
 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های علمی خارجی

:Conferences
 1-Digital approaches for changes detection in urban environment. 11th Australian Remote sensing and photogrammetric conference September 2002.
2-Identification of suitable site for aquifer recharge in north east of Iran using RS & GIS techniques. IGARSS 2003-Toulose, France, 21-25 July.
 
3-Digital Approaches for change Detection in a coastal Environment-a case study in the Hendijan Area.
4-River Geomorphology and its role in Ground water Exploration. IGC-U 6- 2004 Glasgow.
5-Landslides in Jajrod river basin, using RS&GIS,IGC 31st International Geographical Congress, Tunis 2008,Agust 12-15.
 
6- Landslides in Jajrod river basin using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. International workshop on earth observations and Remote Sensing applications held at Beijing, China2008.
7- Landuse/cover change detection for Safeed-Rod Delta using RS&GIS, International Scientific Conference Climate and Water balance changes in the Caspian Region, Astrakhan, Russian Federation, 19-20 October 2010.
8-Landslides hazard zonation in Jajrod river basin, IGC 32st International         Geographical Congress, COLGNE 2012, August 26-30.
9- Flood risk mapping in Sanandaj (Kurdistan, Iran), the first geological conference of Kurdistan, Solaymaneh, Iraq, 2012

مقالات کنفرانس به زبان فارسی

1-بررسی نقش پارامترهای ژئومورفولوژی در کاهش اثر بلایای طبیعی در شهرستان کرج، نخستین همایش کرج‌شناسی، بهار 1381 .
2-ژئومورفولوژی رودخانه‌ای و نقش آن در مکان‌یابی حفر قنات با استفاده از تکنیک GIS ، همایش ملی قنات، گناباد، بهار 1383
3-مقایسه موردی دو روش EPM و MPCIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز طالقان، کنفرانس بین‌المللی مخاطرات زمین، تبریز، مهر 1384
4-پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه جاجرود بااستفاده از روش رگرسیون لاجستیک ، همایش مقابله باسوانح محیطی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ، 1385
5-پهنه بندی خطر وقوع حرکات دامنه ای درمسیر ارتباطی خرم آباد- پل دختر با استفاده ازGIS ، همایش مقابله باسوانح محیطی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران ، 1385
6-خطواره و ارتباط آن با پدیده های مورفودینامیکی در حوضه آبخیز طالقان،مجموعه مقالات اولین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ومدیریت محیط، مهرماه 1387 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
7-ضرورت توجه به فضای سبز وتاثیر آن روی کیفیت محیط زیست شهری،بهمن1388،مجموعه 
مقالات کنفرانس مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری،مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران.
8-توسعه پایدار شهری،مجموعه مقالات شهر سالم ،دانشگاه تربیت معلم سبزوار،خرداد 1389.
 9- بهینه یابی استقرارتاسیسات خدمات شهری بااستفاده ازروش AHP&GIS (مطالعه موردی محل دفن پسماندشهرستان سبزوار)،مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زمین شناسی ومحیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر،اسفند1389.
10- آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان ازسال 1987تا2002 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، همیش ملی ژئوماتیک اردیبهشت 1389.
11- تحلیل ناپایداریهای ناشی از ساخت وسازدرمنطقه 2 شهرتهران، اولین سمینارتحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران، دانشگاه تربیت معلم،خرداد1390.
12-نقش مطالعات ژئومورفولوژی در کاهش خسارات ناشی از سرما زدگی، اولین سمینارتحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران، دانشگاه تربیت معلم،خرداد1390.
13- ارزیابی وپهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیکی محور ارتباطی پلدختر- خرم آباد، یازدهمین گنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1390.
14-ژئوتوریسم استان کرمانشاه، یازدهمین گنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1390.
15- ارزیابی ژئومورفولوژیکی تالاب های کویری ایران با استفاده از RS,GIS (مطالعه موردی حوضه میقان)، دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، شهریور 1390 دانشگاه آزاد اسلامی اراک. 
16- بررسی مخاطرات محیطی جاده خرم آباد- پل دختر با استفاده از GIS،مجموعه مقالات دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، اردیبهشت 1391 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
17-   ارزیابی و مدیریت مخاطرات نشست زمین در شهر سبزواربا استفاده از GIS، مجموعه مقالات دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، اردیبهشت 1391 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
18- گنبدهای نمکی چالشی برای منابع آ ب منطقه خلیج فارس، دومین همایش سراسری جغرافیا؛ توسعه، دفاع و امنیت. آذر ماه 1391 دانشگاه امام حسین(ع) و وزارت کشور.
19- بررسی تغییرات زمانی خطوط ساحلی بوشهر با تاکید بر ژئومورفولوژی، دومین همایش سراسری جغرافیا؛ توسعه، دفاع و امنیت. آذر ماه 1391 دانشگاه امام حسین(ع) و وزارت کشور.
20- رویکردی نوین در تهیه نقشه آسیب پذیری ساحلی، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، مهرماه 1391تبریز.
21- ارزیابی حرکات تکتونیکی در حوضه رودخانه مند، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، آبان 92.
22- فرایند شناسایی شاخص های ریسک در توسعه گردشگری، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، آبان 92.
23-بررسی تنگناهای توسعه ناشی از عوامل طبیعی و انسانی در منطقه عنبران، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، اسفند1392.
24- پهنه بندی توسعه فیزیکی شهر خرم آباد با تاکید بر عوامل طبیعی با استفاده از مدل منطق فازی، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، اسفند1392.
 
25- تاثیر عوامل طبیعی درساخت کالبدی شهر مهاباد، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، اسفند1392.
  راهنمایی و مشاوره بیش از 40 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و  ژئومورفولوژی، هیدرولوژی ،مخاطرات محیطی وژئوتوریسم.
راهنمایی 5 رساله دکتری
 

طرح‌های پژوهشی انجام‌ شده:

1-تحلیل سیلاب‌های حوضه مارون، دانشگاه تربیت معلم، اسفند 1378 .
2-بررسی نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیک در بروز سیلاب‌های سواحل شمالی کشور، دانشگاه تربیت معلم، 1380 .
3-پارامترهای ژئومورفولوژی و هیدرولوژی مؤثر بر سیلاب در حوضه رودخانه گاماسیاب، دانشگاه تربیت معلم، 1383
4-بررسی مورفودینامیک حوضه طالقان‌رود، وزارت نیرو، اسفند 1383 .
5-مکان یابی مناسب جهت تغذیه آبخوان حوضه کال ولایت با استفاده ازRS&GIS وزارت نیرو 1385
6-پهنه بندی خطرزمین لغزش در حوضه جاجرود با استفاده از روش AHP،قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.