ریاست دانشکده ریاست دانشکده

 

‌‌‌ 

رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

نام:  حمید ‌

نام خانوادگی:  جلالیان

مرتبه: دانشیار

گروه آموزشی:  جغرافیای انسانی

ایمیل:  hamidjalalian@khu.ac.ir

تلفن همراه:  09121410105

سوابق

آموزشی

دکتری:  جغرافياي انسانی با گرايش برنامه‏ریزی روستایی و ناحيه‎ایی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد:  جغرافياي انسانی- دانشگاه تهران

کارشناسی:  جغرافيا- دانشگاه تهران

سوابق شغلی (اجرایی)

- 1396 رئیس دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

- 96-1394 معاون آموزشی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

- از سال 1390 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

-  90-1388  معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

- 88-1387  مدیر گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

- 88-1386  استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

- 85-1382 رییس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

- 82-1381 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

- 82-1380  عضو هیات امناء دانشگاههای منطقه شمال غرب کشور

- 86-1382  عضو كارگروه اجتماعی- فرهنگی، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان زنجان

- 82-1380  عضو کمیسیون بهره‏وری و تحول اداری دانشگاه زنجان

- 82-1380  عضو و دبیر کمیته بهره‏وری دانشگاه زنجان

        - 81-1380  مدیر طرح و برنامه دانشگاه زنجان

         - 1379 تا 1390 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

        - 1376  کارشناس مرکز مطالعات برنامه‏ریزی شهری،  وزارت کشور

     
 

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

دوره دکتری: 1- تحلیل نظام‏های سیاستگذاری منطقهای در ایران؛ 2- نظام حقوقی سیاستگذاری مناطق روستایی در ایران؛ 3- سیر اندیشهها، نظریه‏ها و رویکردهای توسعه روستایی

دوره کارشناسی ارشد: 1- برنامهریزی اقتصاد روستایی؛ 2- برنامهریزی صنایع روستایی

دوره کارشناسی:  1- جغرافیای روستایی ایران؛  2- جایگاه روستا در مطالعات و برنامه‏ریزی منطقه‏ای

مقالات علمی

الف) مقالات علمي در مجلات معتبر داخلي و خارجي

24- افراخته، حسن؛ جلالیان، حمید؛ طهماسبی، اصغر؛ آرمند، مریم. "واکاوی موانع پیش روی بیمه اجتماعی روستاییان با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای در شهرستان همدانپژوهش و برنامهریزی روستایی،  تابستان 1396- شماره 18 صص 91 – 73، (انگلیسی).

23- جلالیان، حمید؛ خدایی، سعید؛ امینی قواقلو، عیوض. "اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه‏ی کالبدی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش ثمرین در شهرستان اردبیل)  پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، بهار 1396 - شماره 17، صص 18 – 1.

 22- بریمانی، فرامرز؛ جلالیان، حمید؛ ریاحی، وحید؛ مهرعلیتبار فیروجایی، مرتضی. "بررسی ابعاد اثربخشی سازمان‏های مالی           اجتماع محور بر توسعه اجتماعی اقتصادی نواحی روستایی"، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، پاییز و زمستان 1395 - شماره 8،       صص 228 – 195.

21- ﺟﻼﻟﯿﺎن، ﺣﻤﯿﺪ؛ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮﯾﻤﺎﻧﯽ؛ وﺣﯿﺪ رﯾﺎﺣﯽ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻬﺮﻋﻠﯽﺗﺒﺎر ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ. " ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﮔﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ - ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪﭘﯽﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ". فصلنامه اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 2 (پیاپی 16)، تابستان 1395، صص  200-175. 

20-   ﺟﻼﻟﯿﺎن، ﺣﻤﯿﺪ؛ اصغر پاشازاده و فریوش نامداری. "عوامل موثر در تحولات جمعیتی و کالبدی سکونتگاه های پیرامون کلان شهرها و پیامدهای آن، پژوهش موردی: شهر قرچک". دوفصلنامه پژوهشهای بومشناسی شهری، سال هفتم، شماره 1 (پیاپی  13)، بهار و تابستان 1395، صص 50 -33.

19-   اصغری سراسکانرود، صالح؛ حمید جلالیان؛ فرهاد عزیزپور و صیاد اصغری سراسکانرود." انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجهه با خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و TOPSIS، (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود)". فصلنامه فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 55، پاییز 1395، صص 339-313.

 18- جلالیان، حمید؛ ضیائیان، پرویز، دارویی، پرستو و خدیجه کریمی، " تحلیلی بر خزش شهری و تغییر کاربری اراضی پیرامون        (مطالعات تطبیقی ارومیه و اصفهان)". مجله برنامه‏ریزی کالبدی- فضایی،  دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صص 98 –73.

 17- حاصلی، محمد و حمید جلالیان؛ "ارزیابی و پهنه بندی مخاطره فرسایش خاک در حوضه آبریز الشتر" نشریه تحلیل فضایی          مخاطرات محیطی – سال اول، شماره 4، زمستان 1393، صص 99 – 88.

 16- جلالیان، حمید؛ نامداری، فریوش و اصغر پاشازاده، "اثرات گردشگری روستایی بر توسعه روستای هجیج کرمانشاه" مجله         تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 15، شماره 36، بهار 1394، صص 228 – 205 .

15- جلالیان حمید، سلیمانگلی رضا، پسرکلو موسی، طوسی رمضان. "فرآیند شهرنشینی و تحول چشمانداز زراعی مطالعه موردی: شهر مینودشت طی دوره 1336 تا 1389 ". فضای جغرافیایی. 1394; 15 (52) :205-221.

14- جلالیان، حمید و حسین دادگر، «پهنهبندی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در برابر زلزله با مدل AHP در محیط GIS، مطالعه موردی بخش چورزق شهرستان طارم»، مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی، سال 26، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1394.

13- جلالیان، حمید؛ حوریه مرادی و محمد حجیپور، "کارکرد برنامههای آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای ناحیه اورامانات در کرمانشاه"، مجله برنامهریزی و آمایش فضا، دوره هیجدهم، شماره 4، زمستان 1393، صص 129 – 97.

12- جلالیان، حمید و اصغر پاشازاده، " اثرات اقتصادی و اجتماعی پرداخت نقدی یارانه بر جامعه روستایی: مطالعه موردی دهستان آزادلو شهرستان گرمی"، مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی، سال نهم، شماره 28، پاییز 1393، صص 121 – 103.

11- جلالیان، حمید و حسین دادگر، «مکانیابی محل دفن بهداشتی زبالههای روستایی، مورد دهستان قلعه درهسی شهرستان ماکو»، مجله اقتصاد فضا و توسعه روستايي، دوره دوم، شماره 6، زمستان 1392.

10- جلالیان، حمید، رضا سلیمانگلی و علی طورانی، «بازخوانی تجربیات برنامهریزی سکونتگاههای روستایی ِدر معرض خطر، با نگاهی به طرح جابجایی روستای صفیآباد مینودشت»، مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صص 211-179.

9- کهنه پوشی، هادی و حمید جلالیان، «تاثیر قاچاق کالا بر اقتصاد روستاهای مرزی؛ نمونه موردی بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان»، مجله جغرافیا و توسعه، زمستان 1392.

9- Nahid Sajadian, Atefeh Ahmadi, Hamid Jalalian, (2012), "Study and Analysis of Optimized Site-selection for Urban Green Space By Using Fuzzy logic (Case Study: Seventh Region of Ahvaz Municipality)", International Research Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 3-13.

 

8- جلاليان، حميد، صديقه هاشمي و جعفر يعقوبي،«بررسي اثرات كوتاه مدت اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها بر وضعيت كشاورزي روستاييان شهرستان ني ريز (مطالعه موردي: دهستان آباده طشك)»، فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، سال 3، شماره 10، تابستان 1392، صص 60 – 45.

7- هاشمي، صديقه، حميد جلاليان و جعفر يعقوبي، »نگرش كشاورزان آباده طشك نيريز نسبت به كشاورزي ارگانيك»، فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزي، شماره 22، پاييز 1391، صص 92 – 82.

6- جلاليان، حميد، " ارزیابی اثرات نظامهای آبیاری نوین بر وضعیت بهره‏برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده"؛ مجله اقتصاد فضا و توسعه روستايي، دوره اول، شماره 2، زمستان 1391.

5- علی اکبر تقیلو، علی‏اکبر عنابستانی، حمید شایان، حمید جلالیان و رضا خسرو بیگی؛ "بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر میزان مشارکت مردم در فرایند توسعه روستایی، مطالعه موردی: شهرستان ایجرود‌مجله تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي،‌ دوره 12، شماره 24، صص 8-1، خرداد 1391 .

4- یزدانی، محمود، حمید جلالیان و عبدالحسین پری زنگنه، " ارزیابی اثرات اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی طرح های آبخیزداری ..."، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال هفتم، شماره 20 و 21، بهار و تابستان 1388، صص 96-81.

3-  Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, H. Jalalian and S. Ahmad, "Contamination of Near Shore Surficial Sediments from the Iranian Coast of the Caspian Sea", Soil and Sediment Contamination: An International Journal – Vol. 17- March/ April 2008, pp. 19-28.

 

2 – Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, and H. Jalalian, "A geochemical and statistical approach for  
assessing heavy metal pollution in sediments from the southern Caspian coast
", Int. J. Environmental science & Technology- 4(3)- 2007, pp. 351- 358.

 

1-  جلالیان، حمید و بهروز محمدی یگانه، " تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرت های روستایی شهرستان زنجان طی 75- 1355"، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، سال 39، شماره 61، پاییز 1386، صص101-89.

مقالات علمی

 

 

ب) مقالات علمي در مجلات علمی مروری و علمی ترویجی

4- سلطانآبادی، ملیحه؛ جلالیان، حمید؛ مومنی، حسن (1395). "امکانسنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطانآباد شهرستان خوشاب)"؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصاد روستا، دوره 3، شماره 6، تابستان، صص 35 15.

3- جلالیان، حمید، (1392)، "توسعه انسانی"، مقاله در دانشنامه فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، جلد اول، صص 162-156.

2- جلالیان، حمید، (1392)، "توسعه نیافتگی"، مقاله در دانشنامه فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، جلد اول، صص 172-167.

1- افراخته، ح.، حمید جلالیان و عادل سلیمانی؛" تجزیه و تحلیل محتوای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه پایدار روستایی"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه‏ریزی محیطی، پاییز و زمستان 1390، شماره‏های 14 و 15.

 

ج) مقالات علمي در همايش‏هاي داخلي و خارجي

23- حجیپور، محمد و حمید جلالیان، "اثرات بکارگیری فنآوریهای نوین در توسعه پایدار کشاورزی (مورد: تجارب شرکت سهامی زراعی سها آباد)"، اولین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، 1391.

22- هاشمی، صدیقه؛ حمید جلالیان و جعفر هاشمی، "بررسی اثرات فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کشاورزی و جامعه روستایی"، اولین همایش بین‏المللی توسعه روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 26 و 27 بهمن 1390.

21-  جلالیان، حمید، جعفر یعقوبی و صدیقه هاشمی، " اثرات عمقی شدن کشت بر اقتصاد و توسعه روستایی" اولین همایش ملی جغرافیا و برنامهریزی توسعه روستایی، 23 و 24 آذر 1390، دانشگاه فردوسی مشهد.

20- جلالیان، حمید و نگار عسگری، " نقش مراکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در برنامهریزی و توسعه پایدار روستایی"، اولین همایش ملی جغرافیا و برنامهریزی توسعه روستایی، 23 و 24 آذر 1390، دانشگاه فردوسی مشهد.

 19- جلالیان، حمید، عبدالحسین پری$زنگنه و محمود یزدانی، " کاربرد الگوهای طبیعی در مدیریت سیلاب های شهری، مورد زنجان"، یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جغرافیایی ایران، 15 و 16 شهریور 1390، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

18- جلالیان، حمید، " مناطق نمونه گردشگری و توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی منطقه نمونه گردشگری قلعه بهستان ماهنشان، دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، 15 و 16 تیر 1390، دانشگاه بوعلی، همدان.

17- جلالیان، حمید و غفور صالح، " نقش سرمایههای طبیعی و فرهنگی نواحی روستایی در توسعه گردشگری پایدار: مطالعه موردی دهستان قوری قلعه شهرستان روانسر"، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، 28 و 29 سپتامبر 2011، مرودشت، ایران.

16- Manijeh Ahmadi, Hamid Jalalian, Alireza Rasouli, "Investigation of Rural Cooperatives' Coincidence with the Expectations of Rural Women, Case Study: Cooperatives of Zanjan Township"، اولین کنفرانس ببینالمللی ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛ جزیره کیش (ایران)، 27 و 28 فروردین 1390.

15. Hamid Jalalian, A. Jalalian, "Geotourism and Sustainable Rural Development: A Case Study of Mahneshan Area in Iran", 4th International Colloqume on Tourism and Leisure (ICTL), July 2010, Bangkok, Thailand.

14- جلالیان، حمید، محمود گنجیپور و محمدرضا روحانی، "نقش پارکهای علم و فنآوری در توسعه و توسعه پایدار روستایی"،  همایش ملی پارک فنآوری مجازی در توسعه پایدار شهری، دانشگاه شهید بهشتی، 24 اسفند 1388، تهران.

13- جلالیان، حمید و فوزیه نیکپور، "بهسازی و مقاومسازی مسکن روستایی در طرحهای توسعه و عمران"، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مهر 1388 .

12- جلالیان، حمید، محمود گنجیپور، " مدیریت توسعه کالبدی مناطق روستایی در ایران"، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مهر 1388 .

11- جلالیان، حمید و محمود گنجیپور، "رویکرد سیستمی به توسعه روستایی پایدار و نقش آن در حفاظت از محیط زیست"، اولین همایش ملی شبکه پژوهش و فناوری محیط زیست، اردیبهشت 1388، تهران.

10- جلالیان، حمید، کبیر محمودی و محمود گنجیپور، "بررسی عوامل موثر بر حفاظت از محیط زیست روستایی"، اولین همایش ملی شبکه پژوهش و فناوری محیط زیست، اردیبهشت 1388، تهران.

 

9- Parizanganeh, A., Hamid Jalalian, M. Yazdani and M. Vazyari, "Evaluation of Socio-economic and Environmental Impacts of Watershed Management: A Case Study of Zanjan Rud Restoration Project," Taal 2007, 12th World Lake Conference, 28 Oct. – 2 Nov. 2007, Jaipur, Rajestan, India.

8-Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, H. Jalalian and M. Yazdani, "Use of log linear models to Assess Factors Influencing Concern for the Natural Environment in Iran," 4th World Environmental Education Congress, July 2007, Durban, South Africa.

7-Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, H. Jalalian and S. Ahmad, "Progress and Prospects for Environmental Education in Iran: A Log linear Modeling Analysis" Paper presented in the International Society for Environmental Sciences Annual Conference(ISEIS) , August 1-3, 2006, Western Kentucky University, Bowling Green- Kentucky- USA.

6- Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, H. Jalalian and M. Yazdani, "Heavy Metal Contamination in Near shore Sediments Along the Iranian Coast of the Caspian Sea," Paper presented in the International Conference on Caspian Sea Level Change, 2006, Kazakhstan.

4-      5-Parizanganeh, A., V. C. Lakhan, H. Jalalian and M. Yazdani, "The Impact of Sea Level Change on Trace Metals in Contaminated Sediments Along the Iranian Coast of the Caspian Sea," Paper presented in the International Conference on Caspian Sea Level Change, 2006, Kazakhstan.

4- پریزنگنه، عبدالحسین، حمید جلالیان و محمود یزدانی، "ارزيابي عملكرد اجتماعي- اقتصادي و زيست‏محيطي طرح هاي آبخيزداري"، همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين، دانشگاه آزاد همدان، خرداد 1386.

       3- پریزنگنه، عبدالحسین، حمید جلالیان و محمود یزدانی، "بررسي ميزان آگاهيهاي زيست محيطي مردم استان همدان و معرفي               فاكتورهاي مؤثر در .... "، همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين، دانشگاه آزاد همدان، خرداد 1386.

2- یزدانی، محمود و حمید جلالیان، "شبکههای سیلابرو شهری راهی برای مقابله با مخاطرات جوی و هیدرولوژیکی"، کنفرانس بینالمللی مخاطرات زمین؛ بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آن، دانشگاه تبریز، مهر 1384.

1-جلالیان، حمید، "شاخصهای زیست محیطی توسعه؛ نقدی بر شاخصهای توسعه یافتگی"، دهمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، مهر 1378.

 

چاپ کتاب

2. جایگاه روستا در برنامهریزی منطقهای، انتشارات سمت، تهران، 1396

1.  اقتصاد فضا، انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی، تهران، 1394

طرح‏هاي تحقيقاتي

1

13- طرح جامع جمع‎آوری و سامان‎دهی اطلاعات الکترونیکی مسیرهای کوهنوردی ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 90- 1388، (مجری).

12- طرح مطالعات جامع ایجاد منطقه نمونه گردشگری حاشیه قلعه بهستان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان – 1387 ، (مجری).

11- بررسي ميزان آگاهيهاي زيستمحيطی مردم استان زنجان و معرفي فاكتورهاي مؤثر در افزايش مشاركتهاي مردمي- دانشگاه زنجان- 1386، (همکار).

10- بررسی و تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرتهای روستایی زنجان- دانشگاه زنجان- 1384، (مجری).

9- بررسی و تعیین کانون‎های رشد و توسعه روستایی در استان زنجان (با همکاری دانشگاه تهران)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- 1382، (مجری).

8- راهبرد توسعه پایدار در ساماندهی سکونتگاههای روستایی شهرستان طارم- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان- 1381، (مجری).

7- طرح مطالعاتی کانون های جرم خیز شهر زنجان –  فرماندهی انتظامی استان زنجان – 1383، (همکار).

6- تهیه چندین طرح هادی روستایی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- 1381 تا 86.

5- طرح مطالعاتی اکوتوریسم دشت سهرین زنجان – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان، 1385، (همکار).

4- مطالعات تفضيلي اجرايي آبخيزداري حوضه آبخيز كاكاآباد ابهر، حاجي بچه ماهنشان، گل تپه، قاضي كندي، چلگان، گيلوان طارم، الگزير  ابهر، ازناب ابهر ؛سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان، 83 – 1380،  همکار و مسئول بخش.

3- طرح مطالعاتی جزیره سالم کیش – سازمان منطقه آزاد کیش –1377 – همکار و مسئول بخش مطالعات محیطی.

2- طرح مطالعاتی بررسی قابلیتهای تولیدی تهران بزرگ – پژوهشکده مطالعات استراتژیک دانشگاه امام حسین (ع) – 75-1374 ، (همکار).

1- طرح مطالعاتی میدان مرکزی میوه و تره بار تهران، فاز 2 مطالعات – شهرداری تهران – مشاور: شرکت مهندسین مشاور گنو –1372 ، (همکار).

افتخارات

-         استاد نمونه دانشکده علوم جغرافیایی (1394)

زبان تخصصی

  انگلیسی