منو های اصلی
Skip to Content

رشته ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

عزت اله قنواتی

دانشیار

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

  ezghanavati@yahoo.com

امیر کرم

دانشیار

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

karam@khu.ac.ir

امیر صفاری

دانشیار

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

safari@khu.ac.ir

علی احمد آبادی

استادیار

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

a_ahmadabadi@yahoo.com

طیبه کیانی

استادیار

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

tayebeh.kiani@gmail.com

سید مروت افتخاری

مربی

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی

eftekharieftekhari@yahoo.com