منو های اصلی
Skip to Content

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

حسن افراخته

استاد

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی روستایی

hafrakhteh@yahoo.com

حمید جلالیان

دانشیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی روستایی

hamidjalalian1@yahoo.com

وحید ریاحی

دانشیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی روستایی

riahi@khu.ac.ir

فرهاد عزیزپور

استادیار

جغرافیای انسانی- برنامه ریزی روستایی

azizpourf@yahoo.com