منو های اصلی
Skip to Content

رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

نام عضوهیئت علمی

رتبه علمی

گرایش تخصصی

ایمیل

سیمین تولایی

استاد

جغرافیای اقتصادی

simintt@yahoo.com

علی موحد

دانشیار

جغرافیای و برنامه ریزی شهری

movaheda2000@yahoo.com

مجتبی جاودان

استادیار

جغرافیای و برنامه ریزی شهری

mjavdan@gmail.com

اصغر طهماسبی

استادیار

جغرافیای و برنامه ریزی روستایی

asghar@uni-bonn.de

مسلم قاسمی

استادیار

برنامه ریزی گردشگری

m.ghasemi955 [AT] gmail.com