معاون پژوهشی معاون پژوهشی

موسی کمانرودی کجوری

استادیار

رشته جغرافیای و برنامه ریزی شهری


پست الکترونیکی: kamanroodi @ yahoo.com