کارکنان دانشکده کارکنان دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل کار"کرج"

شماره تلفن (داخلی)

شماره تلفن(مستقیم)

1

غلام دولتی

دفتر ریاست دانشکده علوم جغرافیایی

2404

02634587783

2

اعظم ینگی ملکی

خدمات آموزشی

2636

02634579600

3

مدینه منصوری

دفتر گروه جغرافیای طبیعی

2334

02634579600

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل کار" تهران"

شماره تلفن (داخلی)

شماره تلفن(مستقیم)

1

اسماعیل امینی

دفتر ریاست دانشکده علوم جغرافیایی

2268

02186070786

2

رقیه خدایاری

خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2225

02186072716

02181582225

3

معصومه اکرمی

خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2225

02186072716

02181582225

4

طیبه حبیب دخت

کارشناس پژوهشی 2225 02186072716