منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید اعضای هیأت علمی از رصدخانه شهری تهران

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم جغرافیایی از «رصدخانه شهری تهران» بازدید کردند.