منو های اصلی
Skip to Content

برنامه همکاری های علمی و تحقیقاتی دانشگاه خوارزمی با اتحادیه اروپا

بدینوسیله برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپا از پروژه های علمی و تحقیقاتی که توسط دفتر همکاری های علمی بین اللمل دانشگاه خوارزمی تهیه شده است در اختیار دانشجویان و محققان عزیز قرار می گیرد.

برنامه های حمایت مالی اتحادیه اروپا از پروژه های علمی و تحقیقاتی