برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم جغرافیایی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

با توجه به مصوبه شورای دانشکده علوم جغرافیایی زمان برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 برای دانشجویان مقطع دکتری در کلیه رشته ها  که مجوز شرکت در این آزمون را دارند (اعم از دانشجویان روزانه، شبانه، پردیس بین الملل) در روز چهارشنبه تاریخ 1396/08/24 به صورت متمرکز در دانشکده علوم جغرافیایی تهران تعیین شده است.

 

********

شرایط اخذ مجوز آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری 

1.دارا بودن نمره زبان (کارشناس دانشکده در صفحه گلستان) 

2.گذرانیدن واحد های آموزشی طبق سرفصل با نمره قبولی 14 و معدل 16 (چنانچه دانشجویی درسی را نگذرانده باشد و یا نمره اعلان نشده در کارنامه دارد در آزمون جامع نمی تواند شرکت کند) 

3.در صورت دارا بودن پیشنیاز اخذ حد نصاب مورد تایید 12 

4.بررسی وضعیت ثبت نام دانشجو در ترمی که درخواست آزمون جامع  دارد (مشغول به تحصیل باشد) 

*********

دانشجویان مقطع دکتری پردیس بین الملل ملزم می باشند با مراجعه به آموزش پردیس بین الملل و انجام مراحل اداری و آموزشی فرم تکمیل شده مجوز را دریافت و برای شرکت در آزمون آن را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی تحویل نمایند. 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم جغرافیایی