منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری اولین جلسه شورای عمومی دانشکده علوم جغرافیایی درسال 96-1395

اولین جلسه شورای عمومی دانشکده علوم جغرافیایی در سال تحصیلی 96-1395 با حضور رییس محترم دانشگاه و رییس محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری از ساعت  10تا 12 روز یک شنبه مورخ 1395/06/28 برگزار شد . در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد دانشکده در سال 95-1394 و برنامه اجرایی سال 96-1395 از سوی رییس و معاونین دانشکده ، رییس محترم دانشگاه و رییس محترم نهاد مقام معظم رهبری ، رهنمود هایی در این خصوص ارائه فرمودند. همچنین از پیش شماره خبرنامه (بولتن) این دانشکده در این جلسه رونمایی شد .