منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب شهری در تاریخ 15 و 16 آبان ماه 1395 بوسیله وزارت نیرو برگزار خواهد شد.
در این کنفرانس آقای دکتر قنواتی رییس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی  مقاله ای تحت عنوان «بررسی تحلیلی سیلابس دروس مرتبط با سیلاب در رشته های دانشگاهی کشور» ارایه خواهند نمود. این مقاله با همکاری آقایان دکتر امیر صفاری و آقای دکتر اسماعیل احمدی مدرس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهیه شده است.
همچنین کارگاه «اثرات سیل بر زیر ساخت های حمل و نقل» توسط آقای دکتر نجفی ارایه خواهد شد، نامبرده از دانش آموختگان مقطع دکتری رشته ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی می باشد که این کارگاه از رساله دکتری ایشان به راهنمایی آقایان دکتر قنواتی و دکتر صفاری به رشته تحریر در آمده است.