برگزاری کارگاه علمی با عنوان برنامه ریزی فضایی مبتنی بر سناریو