تاریخ و ساعت امتحانات نیمسال دوم 95-1394

قابل توجه دانشجویان محترم:

نظر به اينكه  امتحانات نيمسال آينده با  ماه مبارك رمضان همزمان شده است شوراي آموزش دانشگاه در جلسه مورخ 94/10/29 در خصوص  امتحانات اينگونه تصميم گرفت:

 از تاريخ 17 لغايت 30 خرداد امتحانات تخصصي و از 31 خرداد ماه لغايت 2 تيرماه امتحانات دروس عمومي برگزار شود.

ساعت امتحانات: وقت اول ساعت 8/30 الي 10/30 صبح. وقت دوم 10/30 الي 12/30  صبح