تبریک تمدید حکم جناب آقای دکتر کمانرودی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی

      استاد فرهیخته جناب آقای دکتر کمانرودی
 
 
تمدید حکم جنابعالی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی
 
که نشان از لیاقت و شایستگی دارد را به شما صمیمانه تبریک عرض
 
می نماییم و امیدواریم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر دانشکده باشیم.
 
 
دانشکده علوم جغرافیایی