تغییر آزمون جامع دکتری دانشکده علوم جغرافیایی

به آگاهی دانشجویان محترم دکتری می رساند با توجه

به وقوع زلزله و آسیب های جانی و مالی وارده بر

هموطنان ما در استانهای غربی و احتمال درگیر بودن

برخی از دانشجویان، آزمون جامع دکتری دانشکده در

روز چهارشنبه 96/08/24 لغو شده و در چهارشنبه

هفته آینده 96/09/01 برگزار خواهد شد. 

 
                  معاونت آموزشی دانشکده علوم جغرافیایی