تفاهم نامه همکاری علمی فیمابین دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و معاونت آبخیز داری جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور

به منظور همکاری تحقیقاتی، آموزشی، مطالعاتی و اجرایی در سطح کشور این تفاهم نامه همکاری علمی فیمابین دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و معاونت آبخیز داری جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور منعقد میگردد.