تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر قنواتی

فرهیخته  گرامی جناب آقای دکتر قنواتی
 
بدینوسیله  مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی
 
در زمینه پیشبرد اهداف دانشکده علوم جغرافیایی تقدیم می داریم.
 
از درگاه ایزد منّان دوام عزّت و سلامت، تداوم حضور و تأثیر آن بزرگوار
 
در راستای دستیابی به اهداف عالیه آموزشی و پژوهشی را مسئلت داریم.
 
 
دانشکده علوم جغرافیایی