جلسه هماهنگی همکاری پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم جغرافیایی باسازمان پدافند غیرعامل کشور