نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان کارشناسی

آمار دانشجويان دانشكده علوم جغرافيايي در سال تحصيلي 1392-1391

 

 

رديف

نام گروه آموزشي

تعداد دانشجويان كارشناسي به تفكيك ورودي

تعداد دانشجويان ارشد

تعداد دانشجويان دكتري

91

90

89

88

87

سنوات قبل

ورودی 91

روزانه سنوات قبل

ورودی 91

روزانه

شبانه

آموزش محور

روزانه

شبانه

آموزش محور

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

1

آب و هواشناسي(اقليم شناسي)

32

37

*

28

2

23

2

25

20

4

9

12

*

7

5

2

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

30

34

*

32

1

18

*

24

33

3

20

8

*

7

3

3

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

35

42

38

42

4

23

1

25

20

5

12

9

*

8

5

4

ژئو مورفولوژي

27

36

37

36

4

18

3

21

*

3

9

6

*

5

4

5

سنجش از دور

*

*

*

*

*

*

*

*

7

5

11

*

*

*

*

6

جغرافیای سیاسی

*

*

*

*

*

*

*

*

14

3

10

*

*

*

*

*

جمع كل(    947  نفر )

124

149

75

138

11

82

6

95

94

23

71

35

*

27

17