دانشکده علوم جغرافیایی با مشارکت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی برگزار کرد