منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران با همکاری دانشکده علوم زمین اولین نشست YES (شبکه متخصصان جوان علوم زمین) را در دوازده اردیبهشت ماه 1396 برگزار کرد.

اولین نشست دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران با همکاری دانشکده علوم زمین YES (شبکه متخصصان جوان علوم زمین)