زمان بندی ارائه خدمات آموزشی

زمان بندی ارائه خدمات آموزشی دانشجویان در کرج

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل: روزهای دوشنبه و چهارشنبه

 انجام امور فارغ التحصیلی: روزهای شنبه و دوشنبه

 برچسب زدن کارت دانشجویی مقطع کارشناسی: روزهای سه شنبه و چهارشنبه

 

زمان بندی ارائه خدمات آموزشی دانشجویان در تهران

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل: روزهای یکشنبه و سه شنبه