منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سخنرانی علمی دکتر آرون ساراف

سخنرانی علمی با عنوان "ژیوماتیک در مطالعات زمین لرزه" با همت دانشکده ی علوم جغرافیایی و مشارکت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و همکاری انجمن های علمی دانشکده  علوم جغرافیایی  در روز سه شنبه 1395/02/28 در تهران برگزار شد

سخنران :دکتر آرون ساراف

استاد دانشگاه آی آی تی از کشور هندوستان