سرکار خانم دکتر فرزانه ساسان پور با کمال مسرت ارتقای علمی شما بزرگوار را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض نموده و سلامت و تدوام فعالیت های شما را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستاریم. دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

 
 
سرکار خانم دکتر فرزانه ساسان پور
 
با کمال مسرت ارتقای علمی شما بزرگوار را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض نموده و سلامت و تدوام فعالیت های شما را در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستاریم.
 
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی