نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع و امکانات آموزشی

فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات دانشکده

فضای آموزشی در پردیس مرکزی و کرج، علاوه بر فضاهای اداری و آموزشی، شامل کارگاه ها و آزمایشگاه های ذیل است که از تجهیزات و امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مناسبی برخوردار هستند:

1- کارگاه اقلیم شناسی ومخاطرات محیطی)آموزش نرم افزارهای SPSS،WMS،HEC-HMSو تهیه نقشه های فشار با استفاده از نرم افزار GRADS و تهیه نقشه های ارتفاعی  با نرم افزار SURFER)

2- کارگاه سنجش از دور و GIS(شناخت نرم افزار GIS و تهیه نقشه های GIS به همراه تفسیر تصاویر ماهواره ای و هوایی و تهیه نقشه های پایه از این تصاویر)

3- آزمایشگاه و کارگاه ژئومورفولوژی (آموزش نرم افزارهای مرتبط برای تهیه نقشه های حوضه های آبریز و آموزش تجربیات مطالعات ژئومورفولوژی در کشور)

4- کارگاه کارتوگرافی(برگزاری کارگاه به منظور آموزش نقشه های پوششی ایران، کاربرد آنها و تهیه نقشه های پایه کاربردی و آموزش نرم افزار اتوکد)

5- کارگاه برنامه ریزی شهری( برگزاری کارگاه به منظور شناخت چالش ها و مشکلات کلانشهر ها و شهرهای متعارف از جمله برگزاری جلسات در خصوص بافت فرسوده شهری، حاشیه نشینی ، اسکان غیر رسمی )

6- کارگاه برنامه ریزی روستایی( انجام دوره تهیه طرحهای  هادی روستایی، ساماندهی سکونتگاههای روستایی به همراه شناخت علل مهاجرت روستا-شهری و پیامدهای آن)