منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

نشست تخصصی با عنوان "بررسی اصول ژئوتوریسم" معرفی برنامه "ژئوپارک های جهانی یونسکو و ظرفیت های ایران در این زمینه روز سه شنبه 1396.02.19 برگزار گردید.

نشست تخصصی با عنوان بررسی اصول ژئوتوریسم روز سه شنبه 139.02.19 برگزار گردید.