منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه آموزشی با عنوان «تهیه نقشه های ژئوموفولوژی»

کارگاه آموزشی با عنوان «تهیه نقشه های ژئوموفولوژی» توسط دانشکده علوم جغرافیایی در سالن دانشکده علوم برگزار گردید.