منو های اصلی
Skip to Content

کسب گواهینامه برنامه حمایت از پژوهشگران جوان 2016 مرکز مطالعات اقلیمی اپک توسط دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

کسب گواهینامه برنامه حمایت از پژوهشگران جوان 2016