منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کسب گواهینامه برنامه حمایت از پژوهشگران جوان 2016 مرکز مطالعات اقلیمی اپک توسط دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

در فراخوان برنامه حمایت از پژوهشگر جوان سال 2016 (2016 Young Scientist Support Program) که توسط مرکز مطالعات اقلیمی حوزه جنوب شرق آسیا (APEC Climate Center) واقع در شهر بوسان کره جنوبی صورت گرفت، جناب آقای توفیق سعدی دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی موفق به کسب گواهینامه حمایت از پژوهشگر جوان سال 2016 از این مرکز شد. جایزه این برنامه که به ایشان تعلق گرفت شامل انجام یک فرصت مطالعاتی سه ماهه در مرکز APCC   واقع در شهر بوسان کشور کره جنوبی و بهره مندی از تامین کامل هزینه ها ، حمایت مالی ، دسترسی کامل به داده ها و استفاده از ظرفیت تخصصی و علمی اساتید و تیم های APCC   جهت انجام پژوهش پذیرفته شدگان می باشد.