نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/اعضای هیئت علمی

 

نام استاد

عنوان

زمینه های و علایق تحقیقاتی

ایمیل و رزومه استاد

دکترحسن افراخته

استاد تمام

اقتصاد روستایی، مدیریت روستایی، روش تحقیق در مطالعات روستایی، جغرافیای روستایی

 

hafrakhteh@yahoo.com

afrakhteh@tmu.ac.ir

 دریافت رزومه استاد

دکتر وحید ریاحی

داشیار

عشایر ایران، مدیریت بحران در مناطق روستایی، مدیریت روستایی

 

vrali2004@yahoo.com

riahi@khu.ac.ir

 دریافت رزومه استاد

دکتر حمید جلالیان

استاد یار

استراتژیهای توسعه روستایی

توریسم پایدار روستایی

 

hamidjalalian@khu.ac.ir

 دریافت رزومه استاد

دکتر فرهاد عزیزپور

استاد یار

برنامه ریزی فضایی

جغرافیای روستایی،

روابط متقابل شهر - روستا

برنامه ریزی گردشگری

azizpourf@yahoo.com

azizpour@khu.ac.ir

 دریافت رزومه استاد

دکتر اصغر طهماسبی

استاد یار

توسعه روستایی

برنامه ریزی گردشگری و اکوتوریسم

تولید و معیشت عشایر

ارزیابی آسیب پذیری و معیشت

خشکسالی و بیابانزایی

 

desertcontrol@yahoo.com

asghar@khu.ac.ir

دریافت رزومه استاد