نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای آموزشی/گروه ژئومورفولوژی/اعضای هیئت علمی

دکتر امیر کرم - دکترای ژئومورفولوژی - مدیر گروه

دکتر عزت الله قنواتی - دکترای ژئومورفولوژی- 

دکتر امیر صفاری - دکترای ژئومورفولوژی 

دکتر طیبه کیانی - دکترای ژئومورفولوژی

مهندس سید مروت افتخاری - دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی

دکتر احمدآبادی-دکترای ژئومورفولوژی