نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/اعضای هیئت علمی

 

دکتر سیمین تولایی -مدیر گروه

دکتر فرزانه ساسان پور

دکتر محمد سلیمانی

دکتر علی موحد

دکتر علی شماعی

دکتر احمد زنگانه 

دکتر طهمورث بهروزی نیا

دکتر موسی کمانرودی

دکترحبیب الله فصیحی