ورود به پنل کاربری
موسی کمانرودی کجوری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال شروع

سال پایان

1

دکتری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

1378

1384

2

کارشناسی ارشد

جغرافیای شهری

دانشگاه شهید بهشتی

1374

1377

3

کارشناسی

جغرافیای انسانی- اقتصادی

دانشگاه شهید بهشتی

1367

1372

بیوگرافی

رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

نام: موسی

نام خانوادگی: کمانرودی کجوری

مرتبه: استادیار

گروه آموزشی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی)

ایمیل: Kamanroodi@khu.ac.ir, Kamanroodi@yahoo.com

تلفن همراه: 1889565-0912

سوابق

آموزشی

دکتری: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، 1384

کارشناسی ارشد: جغرافیا (شهری و روستایی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، 1377

کارشناسی: جغرافیا (انسانی-اقتصادی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، 1372

سوابق شغلی (اجرایی)

1. استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی (96-1389)

2. معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمی (6-1394)

3. معاون گروه جغرافيا و برنامه‌ريزی شهری دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمی (94-1390)

4. مشاور و عضو شورای پژوهش شورای عالی استان‌ها (96-1395)

5. مشاور و عضو شورای پژوهش شهرداری کرج (96-1393)

6. مشاور کميسيون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران (94-1393)

7. عضو کمیته شوراها و مدیریت محلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (95-1393)

8. مشاور اداره کل امور اجرايي کميسيون‌های ماده صد شهرداری تهران (1389)

9. معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران (88-1385)

10. معاون فنی نهاد تهيه‌کننده طرح‌های جامع و تفصيلی شهر تهران (86-1385)

11. معاون هماهنگی و برنامه‌ريزی شهرداری منطقه 6 شهر تهران (82-1378)

12. عضو و مسئول کارگروه مدرسین برنامه‌ريزی شهری شهرداری تهران (89-1388)

13. عضو کميته راهبری طرح‌های موضوعی و موضعی شهر تهران (1385)

14. عضو گروه ارزيابی گزارش‌های برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهر تهران (1385)

15. مسئول دبيرخانه کميسيون تحقيق و توسعه شهرداری تهران (88-1387)

16. کارشناس ارشد پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران (85-1382)

17. کارشناس حوزه شهرسازی و معماری شهرداری‌ منطقه 6 شهر تهران (78-1376)

18. کارشناس حوزه شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 16 شهر تهران (86-1374)

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

دوره دکتری: مديريت يکپارچه فضايي شهر، سير تحول سياست‌های توسعه شهری در ايران

دوره کارشناسی ارشد: ديدگا‌ه‌های آمايش شهری، سياست‌های فضايي در برنامه‌ريزی شهری، مديريت شهری و توسعه فضايي، کارگاه آمايش شهری و منطقه‌ای

دوره کارشناسی: مديريت شهری، سياست و فضا، اصول و روش‌های آمايش سرزمين

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1. سیر پاسخگویی به مسکن گروه‌های کم‌درآمد و ضرورت ارائه راهبردی جدید-مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری؛ به‌سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، سنندج، دانشگاه کردستان، 15 و 16 اردیبهشت 1395.

2. آسیب‌شناسی مدیریت و  آمایش مناطق کلانشهری ایران، اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران (ایران-زاهدان)، 1394.

3. بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمروایی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران) همایش جغرافيای سياسی شهر؛ کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران، 27 و 28 بهمن‌ماه 1393.

4. آسيب‌شناسی مديريتی جهتگيری‌های برنامه‌ای و اجرايي هويت‌يابی و برندسازی شهری تهران، ششمين کنفرانس ملی برنامه‌ريزی و مديريت شهری با تأکيد بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، 21 و 22، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفندماه 1393.

5. پراکنده‌رويي شهر شيراز و تغييرات ساختاری-کارکردی سکونتگاه‌های پيرامون، دومين کنفرانس بين‌المللی مخاطرات محيطی، دانشگاه خوارزمی، قطب علمی تحليل فضايی مخاطرات محيطی، آبانماه 1392.

6. بسترهای مدیریتی لازم برای تحقق حکمرانی خوب شهری در تهران، همايش علمی حکمروايي خوب شهری، شهرداری تهران، 1391.

7. نقش مديريت شهری در توسعه پايدار گردشگری شهری، کنفرانش بين‌المللی اقتصاد و مديريت توريسم، چهارم و پنجم می 2011، تهران.

8. جايگاه مديريت زنجيره تأمين در مديريت بحران و مقابله با سوانح، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعی، چهارم و پنجم ديماه 1386، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

9. محدوديت‌های قانونی نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهر تهران، سومين کنفرانس بين‌المللی اتحاديه جغرافيدانان جهان، تونس، 22 الی 25 مردادماه 1387.

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1. فرایند گسترش فضایی سکونتگاه‌های پیرامون کلانشهر تهران-مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام‌شهر-رباط‌کریم، فصلنامه مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، (اخذ پذیرش چاپ)

2. رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، (اخذ پذیرش چاپ)

3. تحلیل فضایی فقر شهری در کلانشهر تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال 1395، شماره 5، صص 36-19.

4. بررسی تطبيقی قوانين و برنامه‌های توسعه شهری ايران و تهران با اصول حکمروايي خوب (با تأکيد بر برنامه‌ريزی توسعه شهری تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، شماره یازدهم، تابستان 1393، صص 48-37.

5. پراکنده‌رويی شهر شيراز و تغييرات اقتصادي، اجتماعی و کالبدي روستاهاي پيرامون-مورد مطالعه: روستاي گويم فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، دانشگاه خوارزمی، سال سوم، شماره 3، پاييز 1393 ، پياپی 9، صص 62-41.

6. تحليل نابرابری‌های فضايی توزيع خدمات در سطح محلات منطقة شش تهران، فصلنامه آمايش سرزمين، دورة ششم، شمارة اول، بهار و تابستان 1393، صص 82-59.

7. آسيب‌ها و راهکارهای قانوني-اجرائي تملک املاک واقع در طرح‌های ساماندهی بافت‌هاي فرسوده شهر تهران، فصلنامه مديريت شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور-پژوهشکده مديريت شهری و روستايي، سال ششم، شمارۀ 31، پاييز 1392.

8. آسيب‌شناسي ساختار سياسي و اداره سرزميني ايران: ابعاد، زمينه‌ها و الزامات جابجايي پايتخت سياسي از تهران، نشريه علمی-پژوهشی جغرافيا، انجمن جغرافيايي ايران، سال ياازدهم، شمارۀ 38، پاييز 1392.

9. آسيب‌شناسی ساختاری مديريت توسعه شهری تهران با تأکيد بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان، فصلنامه مديريت شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور-پژوهشکده مديريت شهری و روستايي، سال ششم، بهار و تابستان 1389.

10. ضرورت تـحول در الگـوی مـديـريت محله‌ای شهر تهران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال چهارم، شماره سيزدهم، 1385.

11. ناکارايي ساختار مديريت شهری ايران در ساماندهی اجتماعات اسکان غيررسمی-نمونه: اجتماعات اسکان غيرسمی منطقه 6 شهر تهران، فصلنامه شهرسازی و معماری‌ آبادی-وزارت مسکن و شهرسازی، سال شانزدهم، شماره51، 1385.

12. تحولات فضايي کاربری‌های مسکونی و فضای سبز شهر تهران در دهه 1370، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی-وزارت مسکن و شهرسازی، سال شانزدهم ، شماره50، 1385.

13. زمينه‌های ساختاری مديريت توسعه شهری تهران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره دوازدهم، 1385.

14. ساخت سياسی-مديريتی و توسعه شهری، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره يازدهم، 1384.

15. موانع ساختاری مديريت توسعه شهری در ايران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره دهم، 1384.

16. موانع ساختاری مديريت توسعه شهری تهران، فصلنامه جستارهای شهرسازی، سال چهارم، شماره 13، 1384.

15. اسکان غير رسمی در منطقه 6 شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، 1381.

16. فرسودگی و نظام مداخله در بافت‌های فرسوده، فصلنامه انديشه ايرانشهر، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال دوم، شماره نهم و دهم، 1386.

17. محدوديت‌های قانونی نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهر تهران، مجموعه خلاصه مقالات سومين کنفرانس بين‌المللی اتحاديه جغرافيدانان جهان، تونس، 22 الی 25 مردادماه 1387.

18. شهرداری تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

19. شهرداری تهران: سازمان‌های وابسته، سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

20. شهرداری تهران: شرکت‌های وابسته سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

21. Analysis of physical expansion and sprawl growth factors of Sari city using Shannon and Heldern entropy models, Management Science Letters, 2015, No 5, pp 1-10.

چاپ کتاب

مخاطرات محیطی؛ فصل دهم: مخاطرات، بحران‌ها و آسیب‌های انسانی شهری، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، صص 166-114، (در دست چاپ)

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

-

افتخارات

رساله دکتری برتر (تحلیل فضایی کاربری زمین تحليل فضايی کاربري‌های زمين در شهر تهران با تأکيد بر عملکرد شهرداری از سال 1370 تا 1381، اولین جشنواره تقدیر از پژوهش‌های برتر در حوزه مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1386.

زبان تخصصی

انگلیسی

مقالات و کتب

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1. سیر پاسخگویی به مسکن گروه‌های کم‌درآمد و ضرورت ارائه راهبردی جدید-مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری؛ به‌سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، سنندج، دانشگاه کردستان، 15 و 16 اردیبهشت 1395.

2. آسیب‌شناسی مدیریت و  آمایش مناطق کلانشهری ایران، اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران (ایران-زاهدان)، 1394.

3. بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمروایی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران) همایش جغرافيای سياسی شهر؛ کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران، 27 و 28 بهمن‌ماه 1393.

4. آسيب‌شناسی مديريتی جهتگيری‌های برنامه‌ای و اجرايي هويت‌يابی و برندسازی شهری تهران، ششمين کنفرانس ملی برنامه‌ريزی و مديريت شهری با تأکيد بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، 21 و 22، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفندماه 1393.

5. پراکنده‌رويي شهر شيراز و تغييرات ساختاری-کارکردی سکونتگاه‌های پيرامون، دومين کنفرانس بين‌المللی مخاطرات محيطی، دانشگاه خوارزمی، قطب علمی تحليل فضايی مخاطرات محيطی، آبانماه 1392.

6. بسترهای مدیریتی لازم برای تحقق حکمرانی خوب شهری در تهران، همايش علمی حکمروايي خوب شهری، شهرداری تهران، 1391.

7. نقش مديريت شهری در توسعه پايدار گردشگری شهری، کنفرانش بين‌المللی اقتصاد و مديريت توريسم، چهارم و پنجم می 2011، تهران.

8. جايگاه مديريت زنجيره تأمين در مديريت بحران و مقابله با سوانح، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعی، چهارم و پنجم ديماه 1386، دانشکده فنی دانشگاه تهران.

9. محدوديت‌های قانونی نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهر تهران، سومين کنفرانس بين‌المللی اتحاديه جغرافيدانان جهان، تونس، 22 الی 25 مردادماه 1387.

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1. فرایند گسترش فضایی سکونتگاه‌های پیرامون کلانشهر تهران-مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام‌شهر-رباط‌کریم، فصلنامه مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، (اخذ پذیرش چاپ)

2. رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، (اخذ پذیرش چاپ)

3. تحلیل فضایی فقر شهری در کلانشهر تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال 1395، شماره 5، صص 36-19.

4. بررسی تطبيقی قوانين و برنامه‌های توسعه شهری ايران و تهران با اصول حکمروايي خوب (با تأکيد بر برنامه‌ريزی توسعه شهری تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهری، دانشگاه کردستان، شماره یازدهم، تابستان 1393، صص 48-37.

5. پراکنده‌رويی شهر شيراز و تغييرات اقتصادي، اجتماعی و کالبدي روستاهاي پيرامون-مورد مطالعه: روستاي گويم فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، دانشگاه خوارزمی، سال سوم، شماره 3، پاييز 1393 ، پياپی 9، صص 62-41.

6. تحليل نابرابری‌های فضايی توزيع خدمات در سطح محلات منطقة شش تهران، فصلنامه آمايش سرزمين، دورة ششم، شمارة اول، بهار و تابستان 1393، صص 82-59.

7. آسيب‌ها و راهکارهای قانوني-اجرائي تملک املاک واقع در طرح‌های ساماندهی بافت‌هاي فرسوده شهر تهران، فصلنامه مديريت شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور-پژوهشکده مديريت شهری و روستايي، سال ششم، شمارۀ 31، پاييز 1392.

8. آسيب‌شناسي ساختار سياسي و اداره سرزميني ايران: ابعاد، زمينه‌ها و الزامات جابجايي پايتخت سياسي از تهران، نشريه علمی-پژوهشی جغرافيا، انجمن جغرافيايي ايران، سال ياازدهم، شمارۀ 38، پاييز 1392.

9. آسيب‌شناسی ساختاری مديريت توسعه شهری تهران با تأکيد بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان، فصلنامه مديريت شهری، سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور-پژوهشکده مديريت شهری و روستايي، سال ششم، بهار و تابستان 1389.

10. ضرورت تـحول در الگـوی مـديـريت محله‌ای شهر تهران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال چهارم، شماره سيزدهم، 1385.

11. ناکارايي ساختار مديريت شهری ايران در ساماندهی اجتماعات اسکان غيررسمی-نمونه: اجتماعات اسکان غيرسمی منطقه 6 شهر تهران، فصلنامه شهرسازی و معماری‌ آبادی-وزارت مسکن و شهرسازی، سال شانزدهم، شماره51، 1385.

12. تحولات فضايي کاربری‌های مسکونی و فضای سبز شهر تهران در دهه 1370، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی-وزارت مسکن و شهرسازی، سال شانزدهم ، شماره50، 1385.

13. زمينه‌های ساختاری مديريت توسعه شهری تهران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره دوازدهم، 1385.

14. ساخت سياسی-مديريتی و توسعه شهری، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره يازدهم، 1384.

15. موانع ساختاری مديريت توسعه شهری در ايران، فصلنامه اقتصاد سياسی-دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال سوم، شماره دهم، 1384.

16. موانع ساختاری مديريت توسعه شهری تهران، فصلنامه جستارهای شهرسازی، سال چهارم، شماره 13، 1384.

15. اسکان غير رسمی در منطقه 6 شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، 1381.

16. فرسودگی و نظام مداخله در بافت‌های فرسوده، فصلنامه انديشه ايرانشهر، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، سال دوم، شماره نهم و دهم، 1386.

17. محدوديت‌های قانونی نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهر تهران، مجموعه خلاصه مقالات سومين کنفرانس بين‌المللی اتحاديه جغرافيدانان جهان، تونس، 22 الی 25 مردادماه 1387.

18. شهرداری تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

19. شهرداری تهران: سازمان‌های وابسته، سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

20. شهرداری تهران: شرکت‌های وابسته سازمان شهرداری‌ها و دهياري‌های کشور، دانشنامه مديريت شهری و روستايي، 1387.

21. Analysis of physical expansion and sprawl growth factors of Sari city using Shannon and Heldern entropy models, Management Science Letters, 2015, No 5, pp 1-10.

چاپ کتاب

مخاطرات محیطی؛ فصل دهم: مخاطرات، بحران‌ها و آسیب‌های انسانی شهری، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه خوارزمی، صص 166-114، (در دست چاپ)

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول وروشهاي آمايش سرزمين 1811028 2 24 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
اصول وروشهاي آمايش سرزمين 1811028 2 27 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
اصول وروشهاي آمايش سرزمين 1811028 2 30 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
سياست هاي فضايي در برنامه ريزي شهري 1812572 2 56 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مديريت شهري و توسعه فضايي 1812564 2 55 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه