ورود به پنل کاربری
دکتر مراد کاویانی راد
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام:  مراد

  نام خانوادگی:  کاویانی راد

  مرتبه: دانشیار

  گروه آموزشی:  جغرافیای سیاسی

  ایمیل:  kaviani@khu.ac.ir kaviani75@yahoo.com

  تلفن همراه:

بیوگرافی

‌‌                                                            رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

  نام:  مراد

  نام خانوادگی:  کاویانی راد

  مرتبه: دانشیار

  گروه آموزشی:  جغرافیای سیاسی

  ایمیل:  kaviani@khu.ac.ir kaviani75@yahoo.com

  تلفن همراه:

سوابق

آموزشی

 دکتری:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 کارشناسی ارشد:  جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 کارشناسی:  جغرافیای روستایی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی (اجرایی)

1.  دبیر کمیته واژه گزینی انجمن ژئوپلیتیک ایران. 1393

2.  مسئول کمیته آموزش و پژوهش انجمن ژئوپلیتیک ایران 1387-1394

3.  عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران (سه دوره از آبان 1389 تا آبان 1393 از آبان 1395 تا 1397).

4.  پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی 1383 تا به امروز 1396

5.  دبیر علمی همایش ملی توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران در دانشگاه زاهدان.1395

6.  دبیر همایش ملی جغرافیای انتخابات در دانشگاه خوارزمی.1392

7.  دبیر میز مخاطرات محیطی پژوهشکده مطالعات راهبردی-دفاعی وابسته به وزارت دفاع

8.  نایب رئیس کمیته علمی هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک در سنندج  با عنوان همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی مهره ماه 1394

 

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

دوره دکتری:  روش شناسی پژوهش در جغرافیای سیاسی

دوره کارشناسی ارشد:  جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک محیط زیست و فلسفه جغرافیای سیاسی

دوره کارشناسی:   جغرافیای سیاسی ایران، جغرافیای فرهنگی، مخاطرات محیطی(انسانی)

ارائه مقاله در همایش‌های علمی

1. نام های دریای شمال ایران در منابع تاریخی، همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان، 2و 3 آذر 1395

 2. اخلاق زیست محیطی راهکار مقابله با بحرانهاي محیط زیست گیلان، همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان، 2و 3 آذر 1395

3. کارکرد ژئوپلیتیک بلوچستان در مناسبات ایران و پاکستان، نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران : توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران، آبان 1395

4. بررسی نوبنیاد گرایی اسلامی در ناحیه جنوب شرق ایران بر اساس نظریه پخش، نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران : توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران، آبان 1395

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

عنوان مقاله

نام نشریه

تاریخ انتشار

سير تحول ژئوپليتيك آلمان از آغاز تا جنگ جهاني دوم

سپهر

زمستان 1379

امنيت ­ملي از منظر جغرافياي سياسي

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره چهارم، زمستان 1383

جغرافياي انتخابات عراق پيامد ها و الزام ها

نماي راهبردي شماره هفتم

دی ماه 1383

بنيادهاي جغرافيايي فرهنگ ايراني

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره اول، بهار 1384

مناسبات هيدروپوليتيکي ايران و افغانستان

فصلنامه مطالعات راهبردی

شماره دوم، تابستان 1384

تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر واگرايي سرزميني، مطالعه موردي قوم بلوچ

گزارش پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردي

شهريور 1384

ناحيه گرايي سياسي در ایران: مطالعه موردي بلوچستان

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره 35 بهار 1386

نسبت عدالت جغرافيايي و امنيت ملي

فصلنامه مطالعات راهبردي

تابستان 1385

بنيادهاي جغرافيايي فرهنگ ايراني

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره اول، بهار 1384

ژئوپليتيک انتقال گاز ايران به هند؛ فرصت­ها و تهديدها

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره اول، بهار 1385

جغرافياي انتخابات

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره سوم،  پاییز 1386

بوم شناسی سیاسی

فصلنامه مطالعات راهبردي

شماره سوم پاييز1388

تحلیل ژئوپلیتیکی تحولات کردستان عراق

فصلنامه راهبرد دفاعی

شماره بیستم، تابستان 1387

نقش هويت قومي در همبستگي ملي

مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان

شماره يک، بهار و تابستان 1385

جهاني شدن و تاثير آن بر هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه­هاي تهران

فصلنامه ژئوپلیتیک

پاييز و زمستان شماره2 ، 1385

تأثیر جستار زادشهری بر انتخابات ایران مطالعه موردی دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

فصلنامه ژئوپلیتیک

پاييز شماره13، 1388

تحليل فضايي مخاطرات محيطي و بحران هاي بوم شناسي ايران

فصلنامه مطالعات راهبردي

تابستان شماره2،1389

نسبت ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی با توسعه پایدار، مطالعه موردي درياچه اروميه

فصلنامه مطالعات راهبردي

بهار، شماره 1،1390

کارکرد ژئوپلیتیک بلوچستان در مناسبات ایران و پاکستان

مجموعه مقالات مناسبات راهبردی ایران و پاکستان

چاپ اول 1390

نقش هویت مکانی در بروز کنش سیاسی مطالعه موردی میدان و خیابان انقلاب شهر تهران

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بهار،شماره 20، 1390

پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی(رابطه امنیت و اکولوژی)

فصلنامه ژئوپلیتیک

پاییز، شماره3،1390

تأثیر جستار فضای حیاتی در شکل گیری سیاست خارجی عراق

فصلنامه ژئوپلیتیک

بهار،شماره1، 1391

امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بهار 1391

تأثیر هویت مکانی بر همگرایی ملی

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا

بهار 1391

نسبت ادراک محيطي با آموزه هاي ديني مطالعه موردي گاتهاي اوستا

فصلنامه جغرافیا

پاییز 1392

حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان

فصلنامه ژئوپلیتیک

پاییز 1392

تبيين اسکان غيررسمی از دیدگاه عدالت محيطی(مطالعه موردی: روستای محمودآباد کرج)

فصلنامه پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی

تابستان، 1392

تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی

فصلنامه مطالعات راهبردي

پاییز 1392

پردازش مفهوم قلمرو از منظر جغرافياي سياسي

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا

زمستان 1392

پراکنش فضایی مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

فصلنامه مطالعات راهبردي

بهار 1393

Explanation of Relationship between Geography and Elections (electoral geography)

فصلنامه ژئوپلیتیک

زمستان 1393

تأثیر چالش ژئوپلیتیک بر همبستگی ملی (مطالعه موردی جزایر سه گانه)

فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي

زمستان 1393

جستار فضای برگزیده در اندیشه و اسطوه رهای ایران باستان

فصلنامه تحقیقات علوم جغرافیایی

پاییز 1394

تاثير مكان و زمان در شكل گيري ادارك محيطي جنبش هاي شيعي و سني معاصر در خاورميانه

فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سياست

بهار 1394

 

چاپ کتاب

1- افق های جدید در جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات سمت،چاپ سوم 1390

2-   ناحيه گرايي در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول  1389

3- جغرافیای انتخابات:با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری، دانشگاه خوارزمی،چاپ اول 1392

4- اکولوژی سیاسی (مجموعه مقالات) ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1392

5- فلسفه جغرافیای سیاسی با همکاری دکتر محمدرضا حافظ نیا، انتشارات  پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1393

6- جستارهایی در فلسفه جغرافیا با همکاری دکتر نسرین خانیها (مجموعه مقالات) ، انتشارات  انجمن ژئوپلیتیک ایران،چاپ اول 1393

7-جغرافیای انتخابات(بنیادها، رویکردها و مفاهیم)، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي   1396

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

 

افتخارات

پژوهشگر برتر سال 1393 دانشگاه خوارزمی

کسب رتبه اول نخستین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال 1389» عنوان کتاب، ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

کسب رتبه اول در سومین مسابقه «برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی در سال 1394» عنوان کتاب، فلسفه جغرافیای سیاسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

زبان تخصصی

انگلیسی

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارواحتمالات 1811008 2 28 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
جغرافياي سياسي ايران 1811035 2 30 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
جغرافياي سياسي فضاي مجازي 1816528 2 55 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه