توصیف مختصر

توضیحات استاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

سال فارغ التحصیلی

محل تحصیل

معدل

کارشناسی

جغرافیای انسانی، گرایش انسانی – اقتصادی

1369

دانشگاه فردوسی مشهد

17.16

کارشناسی ارشد

جغرافیای انسانی، مطالعات ناحیه ای

1373

دانشگاه تربیت مدرس

17.74

دکتری

جغرافیا ی انسانی

1388

دانشگاه تربیت مدرس

17.63

 

بیوگرافی

 

رزومه (CV)

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي:   مجتبی جاودان

محل تولد : مشهد

رشته و آخرین مدرک تحصیلی:  دکتری جغرافیا

Email: mjavdan@gmail.com

وضعیت شغلی : عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

علایق و حوزه های فعالیت برای تدریس و پژوهش :  برنامه ریزی منطقه ای و فضایی گردشگری،  توسعه پایدار  گردشگری توسعه ظرفیتی گردشگری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

سال فارغ التحصیلی

محل تحصیل

معدل

کارشناسی

جغرافیای انسانی، گرایش انسانی – اقتصادی

1369

دانشگاه فردوسی مشهد

17.16

کارشناسی ارشد

جغرافیای انسانی، مطالعات ناحیه ای

1373

دانشگاه تربیت مدرس

17.74

دکتری

جغرافیا ی انسانی

1388

دانشگاه تربیت مدرس

17.63

افتخارات علمی

رتبه  چهارکنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد .

رتبه اول ازمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

سوابق آموزشی (تدریس)

تدریس در مقطع کارشناسی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور واحد مرکز، تهران: 1376 لغایت 1378.

تدریس در  مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و سنجش از دور ، دانشگاه تربیت مدرس: 1378 لغایت 1381

تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،  گروه مدیریت جهانگردی(توریسم) دانشگاه علامه طباطبایی 1388 لغایت ترم اول92-93) و در ترم اول سال تحصیلی  94- 95 

تدریس در  مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت جهانگردی(توریسم) دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش(از سال 1389 تا  ترم دوم تحصیلی 92-93).

 تدریس در دانشکده علوم جغرافیایی  دانشگاه خوارزمی از مهر ماه سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی.

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 و هم اکنون ادامه دارد.

             
 

 

مقالات و  سخنرانی در همایشهای علمی

جاودان، مجتبی(1376)؛ مبانی نظری ساماندهی روستاهای کوچک و پراکنده ، مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری بهساز ی روستایی، جهاد کشاورزی استان اذر بایجان شرقی، تبریز.

جاودان، مجتبی(1380)؛ توسعه صنایع روستایی، چالشها و فرصتها، مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات همایش علمی مشترک وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی فرانسه با عنوان توسعه پایدار روستایی، تهران، نمایشگاه بین المللی.

جاودان، مجتبی(1382)؛ ارزيابي پيشرفت در مسير توسعه پايدار روستايي ، سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات اولین کنگره توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی و موسسه توسعه روستایی ایران، دانشگاه تهران.

 جاودان، مجتبی(1386)؛ شاخصهای توسعه پایداری روستایی از مفهوم تا عمل، سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری سازمان محیط زیست، پارک طبیعت پردیسان.

جاودان، مجتبی و دیگران (1387 ): بررسی نقش بیمه درکارایی فنی مرکبات کاران، فصلنامه  بیمه و کشاورزی شماره 18، 1387.

جاودان، مجتبی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری(1389): اندازه گیری شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی درحوزه های روستایی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی مورد: بخش سربند( استان مرکزی) ، فصلنامه GIS & RS ؛  شماره 1، 1389.

جاودان، مجتبی(1389): ارزشیابی کتاب جستاری در هنگام فراغت(دوجلد)؛ کتاب ماه علوم اجتماعی، ویژه نامه گردشگری، سال چهاردهم، شماره 28 (پیاپی 136).

  بدری، سید علی؛ مجتبی جاودان و حسن فرجی(تیر ماه1390)؛ ارزيابي پايداري سکونتگاههاي  روستايي: ارايه چارچوب شاخص­ها و طراحی مدل بومي، مقاله منتخب برای ارایه (سخنرانی)و چاپ در دومین همایش توسعه پایدار روستایی، دانشگاه ، همدان.

بدری، سید علی؛ حسن فرجی، مجتبی جاودان و حجت اله شرفی(1391): رتبه بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور، مطالعه موردی روستاهای شهرستان فسا، استان فارس، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی توسعه، شماره 26 .

 حاجی نژاد، علی، مجتبی جاودان و برزو سبزی(1392): برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت گردشگری، شماره 22، زمستان92.

ضیائی، محمود؛ مجتبی جاودان و سیمین کاظمی(1393)؛ ساماندهی مقصد های گردشگری در مقیاس ناحیه ای؛ فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصادفضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی؛ چاپ شده در پاییز 93.

 جاودان، مجتبی؛ معصومه فیروزی و معین برین(1393)؛ مقایسه تطبیقی سیاستها و برنامه های توسعه گردشگری در ایران و کشور های منتخب مالزی و ترکیه، مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری معاصر، دانشگاه شیراز، خرداد 1393.

جاودان، مجتبی؛ معصومه فیروزی، زهرا ادیبی سده و سعیده پاوه ای(1393)؛ ارزیابی سیاستها و برنامه های توسعه گردشگری ایران در چارچوب رهیافت توسعه پایدار گردشگری؛ مقاله سخنرانی ارایه شده و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالشها و چشم اندازها؛ مشهد، مهرماه 1393.

جاودان، مجتبی، حسن فرجی، طاهره صادقلو (1393): ارایه الگوی تحلیل رتبه  پایداری ، مطالعه موردی بخش سربند، فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه پایدار محیط جغرافیایی؛ شماره 1.

      جاودان، مجتبی و فتحی زاده، قرح(1395)؛ معیار های انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران در شهر مشهد، فصلنامه فضای گردشگری،سال پنجم، شماره 18.

 

 

 

 

عضو کمیته علمی و داوران مقالات همایشهای علمی

عضو هیات داوران مقالات ، همایش چالشها و چشم اندازهای توسعه برنامه چهارم، مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران 1381 .

عضو کمیته علمی و هیات داوران مقالات همایش کنگره توسعه روستایی، تهران، 1382 .

عضو هیات داوران مقالات ، همايش‌ بين‌المللي مديريت توسعه روستايي، وزارت كشور،تهران، 1384 .

عضو هیات داوران مقالات، همایش آمایش سرزمین، مرکز ملی آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران، 1385 .

عضو کمیته علمی و هیات داوران مقالات همایش علمی، محیط زیست و توسعه پایدار روستایی، دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری سازمان محیط زیست، تهران 1386

عضو کمیته علمی و هیات داوران  دومین همایش ملی چشم انداز توسعه یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، وزارت نفت، موسسه بین المللی مطالعات انرژی، بوشهر، عسلویه بهمن ماه 1389.

 عضو هیات داوران همایش ملی برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.

عضو شورای علمی همایش روز جهانی گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، شهریور – مهر 1394.

عضو کمیته تخصصی درسی توریسم، کمیته علوم جغرافیایی، وزارت علوم، تحقیقات و فنا وری.

 

داوری مجلات علمی - پژوهشی

داور مقالات مجله علمی – پژوهشی فصلنامه مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، سالهای 1388 و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

داور مقالات مجله علمی – پژوهشی فصلنامه بر نامه ریزی توسعه گردشگری، دانشگاه مازندران، از سال 1391 تا کنون ادامه دارد .

داور  مقالات مجله علمی – پژوهشی  عاوم انسانی- برنامه ریزی و امایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 تا کنون ادامه دارد.

 

 

 راهنمایی و مشاوره  پایان نامه های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد توریسم

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

دانشگاه و دانشکده  محل تحصیل

رشته تحصیلی

سال دفاع

سمت در پایان نامه

سبزی، برزو

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ در استان ایلام

کارشناسی ارشد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1390

مشاور

کاظمی، سیمین

ساماندهی فضایی مقصد های گردشگری در مقیاس ناحیه ای، مطالعه موردی:  شهرستان طرقبه -شاندیز

کارشناسی ارشد

دانشکده مدیرت دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت جهانگردی

1391

مشاور

کلانتری، مریم

ارزیابی احساس امنیت  بر میزان وفاداری گردشگران، مطالعه موردی : جزیره کیش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1391

مشاور

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

دانشگاه و دانشکده  محل تحصیل

رشته تحصیلی

سال دفاع

سمت در پایان نامه

هاشمی، فروزان

 شناسایی قابلیت های اکوتوریسم در جزیره فارور

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1391

مشاور

شکانی، ایدین

تحلیل عوامل محیطی تاثیر گذار بر روی افزایش خرید تصادفی گردشگران"،  مطالعه موردی : جزیره کیش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1392

مشاور

صفاری، نسرین

تحلیلی بر عناصر تشکیل دهنده دارایی برند از منظر گردشگران ورودی"، مطالعه موردی: جزیره کیش 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1392

مشاور

دهقان کلستانی، زهرا

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران"، مطالعه موردی: جزیره کیش 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1392

مشاور

طباطبایی اردکانی، گلناز

تحلیلی بر شاخص های توسعه پایدارگردشگری"، مطالعه موردی: جزیره کیش 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1392

مشاور

پور معینی، سمیرا

تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه محلی مورد شهرستان اتدیمشک

کارشناسی ارشد

دانشکده مدیریت، پردیس دانشگاه تهران

مدیریت جهانگردی

1393

مشاور

مختاری، محمد

امکانسنجی توسعه گردشگری در حاشیه سد کرخه

کارشناسی ارشد

دانشکده مدیریت، پردیس دانشگاه تهران

مدیریت جهانگردی

1393

مشاور

نسترن، شقایق

ارزیابی نقش زنجیره تامین سبز در توسعه گردشگری جزیره کیش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

مدیریت جهانگردی

1393

مشاور

پاوه ای، سعیده

تحلیلی بر ادراک جامعه محلی از توسعه گردشگری در چارچوب رهیافت کیفیت زندگی ، مطالعه موردی روستای پالنگان،

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1393

راهنما

پاکنهاد، زهرا

ارزیابی اثرات پایداری  در پروژه های بوم گردی در مناطق حاشیه بیابانی (منطقه خور وبیابانک)

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1394

راهنما

رومینا، مهسا

 امکانسنجی توسعه گردشگری کم شتاب در محور برزرود

کارشناسی ارشد

دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

 برنامه ریزی توریسم

1394

راهنما

شاه کرم، سوسن

 ارزیابی ظرفیتی اجتماعی محلی برای توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی شهر خوانسار

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1395

راهنما ی اول

محمدیان ، حسن

تحلیل بر نقش وبگاه های سفر و گردشگری در توسعه بازار اکوتوریسم، مورد: تالاب انزلی

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1395

راهنما

زرقانی، مرجان

تحلیلی بر عوامل تعیین کننده جذابیت در توسعه مجتمعهای گردشگری ساحلی از منظر دیدار کنندگان

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1395

راهنما

اغچی، الناز

تحلیلی بر عملکرد سازمان مدیریت مقصد در توسعه محصول گردشگری ادبی، مورد شهر خوی

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1395

راهنما

فخر ابادی، فرزانه

تحلیلی بر کیفیت محیط مقصد گردشگری در بافت های تاریخی شهری، مورد: منطقه 12 شهرداری تهران

کارشناسی ارشد

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

1395

راهنما

 

 

سوابق  همکاری با دستگاههای اجرایی و مهندسین مشاور

کارشناس دفتر تقسیمات کشوری، استانداری خراسان رضوی، 1369.

کارشناس ارشد پژوهشی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی، 1371 تا 1373.

مشاور علمی و فنی اداره کل بهسازی و دفتر برنامه ریزی روستایی وزارت جهاد کشاورزی از 1373 تا 1387.

عضو کمیته علمی تدوین برنامه توسعه دوم، سوم و چهارم و کمیته مقدماتی برنامه پنجم توسعه،  وزارت جهاد کشاورزی.

عضو کمیته راهبردی توسعه روستایی: دفتر برنامه ریزی روستایی، وزارت جهاد کشاورزی  1385 تا 1387.

همکاری با مهندسین مشاور با سمت مدیر پروژه، مشاور و ناظر از سال 1375 تا حال حاضر بویژه در زمینه برنامه ریزی توریسم

عضو کمیته مشورتی راهبردی توسعه گردشگری در ایران، معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، سال 1393 .

عضو شورای سیاستگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1395.

 

 

سوابق طرحهای مطالعاتی پژوهشی و فعالیت های حرفه ای در عرصه ی  مطالعات منطقه ای

عنوان پروژه

كارفرما

سمت

سال اتمام

طرح سطح‌بندي روستاهاي كشور (گزارش سوم)

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

کارشناس همکار

1372

تدوين شرح خدمات ساماندهی روستاهای پراکنده

وزارت جهاد سازندگي

مسئول

1373

طرح تدوین خطوط و استراتژی طبقه بندی مراکز روستایی

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1373

آمایش و توسعه  مناطق روستایی  شهرستان اهواز

جهادسازندگي خوزستان

مسئول تلفيق

1377

طرح مطالعاتی ساماندهي روستاهاي كوچك و پراكنده شهرستان بندرلنگه

جهاد سازندگي استان هرمزگان

مسئول گروه تلفيق

1378

الگوی ساماندهی روستاهای کوچک و پراکنده (بخش مرکزی شهرستان تنگستان)

وزارت جهاد کشاورزی

مدير پروژه

1378

تدوين چارچوب روش شناسي طرح جامع تقسيمات كشوري

دفتر تقسيمات كشوري، وزارت كشور

مجری

1379

طرح جامع تقسيمات كشوري :محور مطالعات اقتصادي( شناخت وضع موجود)

دفتر تقسيمات كشوري، وزارت كشور

مدیر اجرایی

1379

تدوین شرح خدمات  طرح های توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته روستایی

وزارت جهاد سازندگي

مجری

1379

طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی کشور

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1380

طرح توسعه یکپارچه روستایی بخش زرز وماهرو

وزارت جهاد سازندگی

ناظر عالی و فنی

1380

گزارش كار گروه محور توسعه روستايي :همايش چالشها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران

مركز عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه‌ريزي

مسئول گروه تلفيق

1381

طرح توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته بخش دلگان

وزارت جهاد كشاورزي

ناظر عالی و فنی

1382

طرح توسع و عمران مناطق توسعه نیافته دهستان دنا

دفتر برنامه ریزی  توسعه روستايي

ناظر عالی

1382

طرح توسع و عمران مناطق توسعه نیافته دهستان شاهرود

دفتر برنامه ریزی  توسعه روستايي ، وزارت جهاد

ناظر عالی

1382

چشم‌انداز ممكن و آينده توسعه روستايي

وزارت جهاد كشاورزي، دفتر برنامه‌ريزي  روستايي

مسئول گروه تلفيق

1384

توصيف وتحليل وضعيت و چشم‌انداز توسعه روستايي در برنامه چهارم

دفتر برنامه‌ريزي توسعه روستايي ، وزارت جهاد

مديرپروژه

1384

تدوين شرح خدمات مطالعات  ساماندهی  توسعه اقتصادي و اجتماعي فضاهای روستايي

وزارت جهاد كشاورزي

تدوين پيش‌نويس سند و مسئول تلفيق

1384

عنوان پروژه

كارفرما

سمت

سال اتمام

راهنما و دستورالعمل تهیه طرحهای ساماندهی  توسعه اقتصادي و اجتماعي فضاهای روستايي

وزارت جهاد كشاورزي

مشاور علمی

1384

تدوين سند فرابخشي توسعه روستايي (برنامه چهارم)

سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي

تدوين پيش‌نويس وسند نهايي

1384

تدوين سياستهاي اجرايي توسعه و عمران روستايي

وزارت جهاد كشاورزي

تدوين پيش‌نويس سند

1386

طراحي چارچوب علمياتي مدل توسعه پايدار محلي

دفتر برنامه ریزی  توسعه روستايي ، وزارت جهاد

مديراجرايي

1385

طرح آمايش و توسعه اقتصادي – اجتماعي منطقه نفتي اروندان

وزارت نفت ، منطقه نفتي اروندان

مشاور علمي و فني

1385

سياستهاي راهبردي توسعه اقتصادي روستاها

وزارت جهاد دفتر برنامه‌ريزي توسعه روستايي

ناظر عالي

1386

طرح ساماندهي و توسعه اقتصادي -  اجتماعي فضا های روستایی - بخش موسیان استان ایلام

جهاد كشاورزي استان ایلام

مشاور علمی و فنی

1386

طرح ساماندهي و توسعه اقتصادي -  اجتماعي فضا های روستایی - بخش کشکوئیه  رفسنجان

جهاد كشاورزي استان کرمان

مشاور علمی و فنی

1387

ارزيابي و توسعه راهبردي ظرفيتهاي اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي مرزي

وزارت جهاد دفتر برنامه‌ريزي توسعه روستايي

ناظر عالي

1387

توسعه اقتصادي اجتماعي و ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي بخش آشار شهرستان سرباز

جهاد كشاورزي  استان سیستان وبلوچستان

مدير پروژه

1388

طرح ساماندهي و توسعه اقتصادي -  اجتماعي فضا های روستایی -  ارزوئیه شهرستان بافت

جهاد كشاورزي استان  کرمان

مدير پروژه

1388

طرح ريزي الگوي توسعه كالبدي روستاهاي حريم شهرها

دفتر مرکزی بنياد مسكن انقلاب اسلامي

مدير پروژه

1389

تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمند سازی اجتماعات انها با تاکید بر بهسازی شهر گلستان با دیدگاه شهرنگر

وزارت راه و شهر سازی

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

مدیر پروژه

1392

 

 

سوابق طرحهای مطالعاتی پژوهشی و فعالیت های حرفه ای در عرصه ی  برنامه ریزی توریسم

عنوان پروژه

كارفرما

سمت

سال اتمام

مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری استان سمنان

سازمان میراث فرهنگی، و گردشگری استان سمنان

مشاور عالی و مسئول مطالعات

1382

مطالعات طرح جامع توسعه گردشگری استان زنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مشاور عالی

1384

مطالعات طرح توسعه گردشگری شروینه جوانرود و ابشار گروس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

مدير پروژه

1386

مطالعات امکانسنجی شهرک توریستی – تفریحی طارم زنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان

مدير پروژه

1387

طرح مطالعات جامع گردشگری منطقه نمونه خلجستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم

مدير پروژه

1388

طرح تفصیلی گردشگری شهرستان بروجرد

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان

مدير پروژه

1388

طرح توسعه گردشگری در سواحل مازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ناظر عالی

1390

طرح جامع قطب گردشگری سبلان(سرعین  و فندق لو)

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

ناظر عالی

1390

طرح جامع گردشگری شهرستان نیشابور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ناظر عالی

1390

طرح جامع گردشگری صفارود

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ناظر عالی

1390

طرح جامع محور گردشگری زاینده رود

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

ناظر عالی

1390

عنوان پروژه

كارفرما

سمت

سال اتمام

طرح جامع مطالعات منطقه نمونه بین المللی میر مهنای بوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، دفتر مناطق نمونه گردشگری

مدیر پروژه

1390

طرح آمایش و توسعه اجتماعی – اقتصادی بلوک نفتی اناران

وزارت نفت ، شرکت مهندسی توسعه نفت

مدير پروژه

1390

طرح جامع گردشگری استان بوشهر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

مشاور علمی و فنی پروژه

1390

طرح تفصیلی گردشگری منطقه جنوب غربی استان آذربایجان شرقی

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذر بایجان شرقی

مدير پروژه

1391

طرح امکانسنجی و  مکانیابی طرحهای توسعه گردشگری در محدوده سد وشمگیر

شرکت آب منطقه ای استان گلستان

مدیر پروژه

1391

طرح جامع توسعه گردشگری محور کرج - کندوان

اداره کل میراث فرهنگی، و گردشگری استان البرز

مدیر پروژه

1391

مطالعات اولویت بندی زیر ساخت 29 منطقه نمونه گردشگری استان لرستان

اداره کل میراث فرهنگی، و گردشگری استان لرستان

مدیر پروژه

1391

طرح مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری دهکده سلامت صبا

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم

مدیر پروژه

1391

طرح مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت  حیدریه

شهرداری تربت حیدریه و شرکت توسعه و عمران منطقه پیشکوه

مدیر پروژه

1392

مطالعات امکانسنجی و برنامه ریزی مجموعه تفرجی و گردشگری هشت بهشت (جاده چالوس)

سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیر پروژه

1392

 

عنوان پروژه

كارفرما

سمت

سال اتمام

تهیه طرح توجیهی و مطالعات جامع منطقه نمونه گردشگری سد کرخه

سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیر پروژه

1393

تهیه طرح توجیهی و  مطالعات  طرح جامع منطقه نمونه گردشگری فیرورق

سرمایه گذار بخش خصوصی

مدیر پروژه

1393

مطالعات طرح جامع توسعه منطقه نمونه گردشگری چشمه ابگرم سمنان

سرمایه گذار بخش خصوصی

ناظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

مدیر پروژه

1394

مطالعات طرح جامع دهکده گردشگری ساحلی بوشهر

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

مدیر پروژه

1394

طرح مطالعات ساماندهی 17 منطقه نمونه گردشگری استان البرز

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز

مشاور عالی

1394

طرح برنامه راهبردی توسعه گردشگری منطقه 22 شهرداری تهران

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

مدیر پروژه

1395

طرح راهبردی و ساماندهی توسعه پایدار محدوده  اراضی  تلو تهران

معاونت شهرسازی، اداره کل حریم

مدیر پروژه

در حال انجام

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول وروشهاي آمايش سرزمين 1811028 2 21 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
برنامه ريزي گردشگري نواحي روستايي وعشايري 1811625 2 55 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
بنيان هاي نظريه اي برنامه ريزي فضايي منطقه اي درگردشگري 1811623 2 55 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
كارگاه برنامه ريزي فضايي گردشگري منطقه اي 1811627 2 55 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
دانشگاه تربیت مدرس
1388/12/26
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
طرح ابادانی وپیشرفت شهرستان چالدران بر اساس رویکرد معاش پایدار
مجتبی جاودان, پرویز ضیائیان فیروزابادی, احمد زنگانه, علی احمدآبادی, فرزانه ساسانپور, محمد جلال زاده , نرگس رهنما, خبات قادری, الهام امیر حاجیل
تکمیل شده
1397
2
Chaldoran Region Planning and Development Plan Based on Sustainable Livelihoods Approach
Mojtaba Javdan, Parviz Zeaieanfirouzabadi, AHMAD ZANGANH, Ali Ahmadabadi, FARZANH SASANPOUR, mohamad jalalzadeh, narges rahnama, khabat ghaderi, elham amirhajiluo, hojat azimi, morteza adib
تکمیل شده
2018
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تحلیل بر ادراک جامعه محلی از توسعه گردشگری با تأکید بر کیفیت زندگی، مورد: روستای پالنگان
سعیده پاوئی
2
ارزیابی اثرات پایداری گردشگری مبتنی بر اشکال بوم‌گردی در جوامع محلی، مورد: محور خور - جندق
زهرا پاک نهاد
3
امکان‌سنجی توسعه گردشگری کم‌شتاب در محور برزرود
مهسا رومینا
4
ارزیابی ظرفیتی برای توسعه گردشگری در سطح محلی، مورد: شهر خوانسار
سوسن شاه کرم
5
تحلیلی برمولفه های تعیین کننده سطح جذابیت مجتمع های گردشگری ساحلی، مطالعه موردی: مجتمع گردشگری نارنجستان نور و مرواریدخزر
مرجان زرقانی
6
تحلیلی برعملکرد سازمان مدیریت مقصد برتوسعه محصول گردشگری ادبی مطالعه موردی شهرخوی
الناز اغچی
7
تحلیلی بر نقش وبلاگ های سفر و گردشگری در توسعه بازار مقاصد اکوتریسم
حسن محمدیان
8
تحلیلی برعوامل تعیین کننده رضایتمندی گردشگران دردیدار از جاذبه های تاریخی مطالعه موردی شهراصفهان
فایزه ذوالفقاری نژاد
9
تحلیلی بر رضایتمندی اجتماع محلی از اثرات اکوتوریسم مورد مطالعه: تالاب سیران گولو
زهرا فتوحی چیانه
10
تحلیلی بر کیفیت محیط مقصد گردشگری در بافت های تاریخی شهری- مورد: منطقه 12 شهر تهران
فرزانه فخرآبادی پور
11
تحلیلی بر مولفه های تاثیرگذار توسعه ژئوپارک ها در مناطق بیابانی- مورد مطالعه شهداد کرمان
12
تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر توسعه ژئوپارک ها در مناطق بیابانی، مورد مطالعه: بیابان لوت
زهره روحانی فرد
13
تحلیلی بر چرخه ی حیات اجتماعی در مقصدهای گردشگری فرهنگی- : مطالعه موردی شهر ماسوله
آرزو ریاضی
14
تحلیل ظرفیتی توسعه بازار خارجی اکوتوریسم در ایران
محدثه گرمابدری
15
تحلیلی بر نقش تعهد اجتماعی شرکت در رضایتمندی مشتریان صنعت هتلداری، مورد مطالعه: هتل های شهر تهران
سیده فروزان حسینی منشادی
16
سطح بندی مولفه های جذابیت جاذبه های گردشگری در سطح ناحیه ای، مورد: شهرستان رشت
مرتضی خباز
17
تحلیلی بر ادراک دیدارکنندگان از اثرات پایداری فعالیتهای اکوتوریسمی، مورد مطالعه: محدوده طبیعی یامان داغی ( روستای درکش و هاور )
فاضله کیان مهر
18
تحلیلی بر آینده نگاری توسعه مقصدهای گردشگری هوشمند، مورد مطالعه: شهر کرج
سیداحمد فاطمی
19
تحلیلی بر نقش نیروی پیشران محلی در توسعه گردشگری اجتماع محور، مورد مطالعه: روستای بن لار شهرستان پلدختر
زهره چاری پور
20
تحلیل تطبیقی آمیخته بازاریابی در پایداری محصول گردشگری، مورد مطالعه: صنعت چارق دوزی زنجان
مریم تقی لو
21
آینده پژوهی الگوی توسعه فضایی مقصدهای گردشگری در مقیاس منطقه ای موردمطالعه : شهرستان خور بیابانک استان اصفهان
فریده نظری
22
تحلیل ظرفیتی توسعه شهر گردشگری نارنجی در مقصدهای تاریخی مورد مطالعه : بافت تاریخی شهر تهران
سحر بحیرایی
23
تحلیلی بر تاثیر فاصله اجتماعی درادراک جامعه میزبان از پایداری اثرات گردشگری مورد مطالعه : بافت تاریخی شهر تهران
دنیا مهدی ابادی
24
تحلیل عوامل موفقیت زنان کارآفرین در صنعت گردشگری مورد مطالعه : شهر تهران
اشرف میرزایی
25
تحلیل ظرفیتی توسعه گردشگری شهری در کلان شهر کابل
سمیع الله امان
26
تحلیل ظرفیتی تاب آوری موسسات عرضه کننده خدمات گردشگری، مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی شهر تهران
مهشید سام دلیری
27
تحلیل نقش ارزش ویژه برند در انتخاب موسسات عرضه کننده خدمات گردشگری از دیدگاه مشتریان، مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی شهر تهران
ساناز برارش
28
تحلیل و ارایه الگوی گردشگری پایدار در شهر کلاردشت
یحیی محسن سلطانی
29
تحلیل نقش سیستم توصیه گر زمینه آگاه بر مبنای رسانه های اجتماعی در انتخاب مقصد گردشگران، مورد مطالعه استان گیلان
مهدی صبورزاده
30
تحلیل تاثیر کیفیت عملکرد پرتال مؤسسات عرضه کننده خدمات گردشگری در وفاداری مشتریان مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران
پریسا الله ویردی ئی
31
تحلیل تاثیر مؤلفه های پایداری شهر گردشگر در شخصیت برند مقصد از دیدگاه گردشگران(مورد مطالعه:شهر یزد)
فائزه صفاری ابرقویی
32
تحلیل نقش مولفه های توسعه ظرفیتی در رقابت پذیری مقصدهای گردشگری تندرستی (آبگرم درمانی) مورد مطالعه:شهرسرعین
فاطمه مهربان
33
تحلیل نقش مدیریت ارتباط با مشتری در پایداری بازار خدمات گردشگری پزشکی
زهرا چنداری
34
تحلیل نقش ارزش ویژه برند آژانس خدمات مسافرتی در قصد خرید مشتریان - مورد مطالعه: شهر تهران
ساناز برارش
35
تحلیل تاثیر کیفیت عملکرد پرتال موسسات عرضه کننده خدمات گردشگری در وفاداری مشتریان مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران
پریسا الله ویردی ئی
36
تحلیل نقش مولفه های توسعه ظرفیتی در رقابت پذیری مقصدهای گردشگری عنوان )فارسی(: تندرستی )آبگرم درمانی( مورد مطالعه:شهرسرعین)
فاطمه مهربان
37
ارزیابی اثرات توسعه بوم گردی بر معاش پایدار عشایری نمونهمطالعه : استان چهارمحال بختیاری
محمدرضا کرمی بلداجی
38
تحلیل و ارائه ی الگوی گردشگری پایدار در شهر کلاردشت
یحیی محسن سلطانی
39
تحلیل نقش مدیریت ارتباط با مشتری در پایداری بازار خدمات گردشگری پزشکی مورد مطالعه : شهر تهران
زهرا چنداری
40
تحلیل تاثیر خطر ادراک شده از کوید 19 بر تمایل رفتاری سفر در دوره پسا کرونا، مورد مطالعه: متقاضیان سفر در شهر تهران
فرزانه گلابی
دروس ترم جاری
063 - مبانی تولید محتوا در طبیعت گردی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
062 - منطق روش شناسی در علوم طبیعت گردی - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
059 - برنامه ریزی و مدیریت مقصد - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
042 - روشهای پژوهش پیشرفته در مطالعات گردشگری - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
041 - سیاستگذاری گردشگری - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
021 - روش تحقیق نظری - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00