ورود به پنل کاربری
دکتر فرهاد عزیزپور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

محل اخذ مدرک

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کشور

سال اخذ

دیپلم

فرهنگ و ادب

دبیرستان شهید باهنر

ایران

1370

لیسانس

جغرافیای انسانی- اقتصادی

دانشگاه تهران

ایران

1374

فوق لیسانس

جغرافیای انسانی(شهری- روستایی)

دانشگاه شهید بهشتی

ایران

1377

دکتری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه شهید بهشتی

ایران

1387

بیوگرافی

·        مشخصات فردي و علمي

نام و نام خانوادگيفرهاد عزيزپور      محل تولد: آمل      سال تولد: 12/6/1351                               آخرين مدرک تحصيلي: دکتري         شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی            درجه علمی: استادیار پایه 5

محل اخذ مدرک

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

کشور

سال اخذ

ديپلم

فرهنگ و ادب

دبيرستان شهيد باهنر

ايران

1370

ليسانس

جغرافياي انساني- اقتصادي

دانشگاه تهران

ايران

1374

فوق ليسانس

جغرافياي انساني(شهري- روستايي)

دانشگاه شهيد بهشتي

ايران

1377

دکتري

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

دانشگاه شهيد بهشتي

ايران

1387

·   آدرس منزل :تهران –خيابان  سردارجنگل جنوبی- بعد از تقاطع میرزا بابایی-کوچه 10 متری گلستان- پلاک 33- واحد 8

·   آدرس محل کار:خيابان دکتر مفتح-دانشگاه خوارزمی-دانشکده علوم جغرافیایی- گروه جغرافیا و  برنامه ریزی روستایی 

·   پست الکترونيک  azizpour@khu.ac.ir تلفن همراه:09125135385 تلفن منزل:44485809

·          سوابق آموزشي

1-     استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه خوارزمی تهران

2-    نفر اول ورودي دوره دکتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در سال 1380

3-    دستيارجناب آقاي دکتر عباس سعيدي به مدت سه ترم در دانشگاه شهيد بهشتي جهت تدريس دورس :

الف: روش تحقيق؛

ب: برنامه ريزي روستايي در ايران.

4-    همکاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در دو ترم (1382-1383) جهت تدريس دورس:

الف: برنامه ريزي روستايي در ايران؛

ب: روابط متقابل شهرو روستابا تاکيد بر ايران؛

ج: منابع و ماخذ جغرافيايي ايران؛

د: تاريخ علم جغرافيا؛

ه: مباني جغرافياي روستايي

و: جغرافياي روستايي ايران

ز: اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي

5-    تدريس دورس زير در دانشگاه خوارزمی از سال تحصيلي 1386-1387

§        مقطع کارشناسی

·          برنامه ريزي روستايي در ايران؛

·         مباني جغرافياي روستايي؛

·         جغرافياي روستايي ايران؛

·         روشهاي تحليل جمعيت؛

·         جغرافياي جمعيت ايران؛

·          تاريخ علم جغرافيا؛

·          مباني جغرافياي کوچ نشيني؛

·         اقتصاد کوچ نشينان ايران؛

·          جغرافيا ي اقتصادي ايران(صنعتي)؛

·         مباني جغرافياي فرهنگي؛

·         اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي؛

·         مباني جغرافياي گردشگري.

·         روش تحقیق نظری

·         روش تحقیق در مطالعات روستایی

·         برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستایی

·         توسعه پایدار روستایی

§                    مقطع کارشناسی ارشد:

·         مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی

·         جغرافیا، توسعه و نظریه های اقتصادی

·         برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستایی

·         روش تحقیق در مطالعات روستایی

·         و ...

§        مقطع دکتری

·      ارزیابی پروژه نظام سیاستگزاری در برنامه ریزی مدیریت روستایی ایران

·      برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق روستایی

·      مدیریت پروژه آمایش کیفیت محیطی در مناطق روستایی

6-     دستيار جناب آقاي دکتر طالب در دوره آموزشي نقش مشارکت مردمي در تهيه و اجراء طرح هادي روستايي.

7-      استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه شهيد بهشتي با عنوان: "نقش مکان هاي مرکزي در توسعه محلي مطالعه موردي سکونتگاههاي روستايي بخش گهواره(شهرستان دالاهو)- دانشجو بهرام فتحي دره نيجه" - 1387

8-    استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي رشته آباداني روستاها دانشگاه شهيد بهشتي (پرديس زيرآب) با عنوان «نقش پارس جنوبي در تحول فضايي مکاني روستاي اخند (شهرستان کنگان)»- دانشجو :سيد عاطفه قاسمي - 1388

9-      استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه شهيد بهشتي با عنوان: «پيامدهاي فضايي مشارکت روستاييان در طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي مورد: دهستان کوهدشت جنوبي»- دانشجو: هدايت اله درويشي - 1389

10-     استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه شهيد بهشتي با عنوان: «پيامدهاي مکاني فضايي واحدهاي کشت و صنعت در نواحي روستايي مورد:دهستان علي آباد سازمان(جيرفت)»- دانشجو: وحيد بي باک - 1389

11-    استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه تربيت معلم تهران با عنوان: « مديريت بحران زلزله در نواحي روستايي با توجه به نقش دهياري ها مورد:شهرستان قير و کارزين»- دانشجو: خانم حسيني - 1389

12-   استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه تربيت معلم تهران با عنوان: «کاربري اراضي شهري با تاکيد بر گردشگري »- دانشجو: خانم عظيمي - 1389

13-  استاد مشاور دوم پايان نامه دوره دکتري جامعه شناسي دردانشگاه پيام نور با عنوان: «تحليل جامعه شناختي برنامه هاي توسعه روستايي »- دانشجو: عادل ابراهيمي - 1391

14-  استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه شهيد بهشتي با عنوان: «نقش ناحیه صنعتی سیرو در تحولات کالبدی فضایی سکونتگاههای روستايي مورد:روستای سیرو(جيرفت)»- دانشجو: قره گوزلو - 1390

15-  استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه شهيد بهشتي با عنوان: «نقش جریانات اجتماعی - اقتصادی در تحول کاربری اراضی  سکونتگاههای روستايي پیرامون شهرها مورد: شهرستان الشتر)»- دانشجو: مرادی نصر - 1390

16-   استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان: «تحليلي بر تحولات مكاني - فضايي سكونتگاه هاي روستايي پيرامون شهرستان فسا  طي سال هاي 1385-1365» دانشجو  توفیقی - 1390

17-  استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان: «روند تحولات مورفولوژی زراعی سکونتگاه‌های روستایی طی دوره زمانی (85-1341) دهستان صالحان (شهرستان خمین)» - دانشجو: مصطفی بیات - 1390

18-  استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان: «تبیین مشارکت روستائیان در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی(نمونه: دهستان حومه شهرستان خدابنده)» دانشجو رحمان سهندی - 1390

19-   استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان:« ارزیابی نظام مدیریت روستایی درایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید برنقش دهیاري ها ، مطالعه موردي :دهستان دزلی شهرستان سروآباد» -  دانشجو ریبوارمحمدپور - 1390

20-   استاد مشاور پايان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهری دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان:دانشجو برزیگر

21-   استاد راهنمای اول  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  نقش جریان سرمایه خارجی در توسعه روستایی مورد : دهستان عسلویه (شهرستان کنگان) دانشجو :نرجس زیارتی

22-  استاد راهنمای اول  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  نقش نهادهای محلی در توسعه سکونتگاههای روستایی با تاکید بر دهیاری مورد : دهستان گودین دانشجو سمیه گودینی

23- استاد راهنمای اول  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  نقش مبادلات تجاری غیر رسمی در تحول کالبدی - فضایی سکونتگاههای روستایی مورد : دهستان آلان (شهرستان سردشت) دانشجو :آسو حسن زاده

24- استاد راهنمای دوم  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  نقش اجرای طرح هادی در دگرگونسازی کالبدی فضایی  سکونتگاههای روستایی مورد: ایلام دانشجو : سعید مهدیزاده

25- استاد راهنمای دوم  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  نقش جریانات فضایی در فرایند خزش  روستایی مورد:حوزه روستایی سلیمان آباد (تنکابن ))دانشجو:محمد جورنبیان

26-  استاد راهنمای دوم  پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  مکان یابی پایگاههای امداد و نجات د نواحی روستایی مورد : دهستان کوهپایه شهرستان  سکونتگاههای روستایی  مورد دهستان کوهپایه کاشان دانشجو: مجتبی آبام

27- مشاور پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  پیوندهای کلان شهری و تحولات کالبدی فضایی روستاهای پیرامون  مورد: دهستان محمدآباد  کرج دانشجو: محدثه زمانی

28-  استاد راهنمای دوم  رساله دوره دکتری جغرافيا و برنامه ريزي روستایی دردانشگاه خوارزمی تهران با عنوان  تبیین ظرفیت سازگاری نسبت به خشکسالی در روستاهای شهرستان روانسر دانشجو: عادل سلیمانی

29-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان نقش مدیریت نهادهای توسعه در تحول نظام کاربری اراضی روستاهای پیرامون کلانشهر تهران مطالعه موردی : دهستان خلازیر(شهرستان تهران)دانشجو: مریم علی کرمی؛

30-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان نقش تسهیلات مقاوم سازی در پایداری مسکن روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان کرج (1384-1391)دانشجو: ملیحه عزتی؛

31-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان نقش تسهیلات مقاوم سازی در تحول ساختاری _ کارکردی مسکن روستایی مورد: دهستان ازرود(شهرستان نور)دانشجو: مرضیه اسماعیلی؛

32- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان امکان سنجی مکانی فضایی ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک بخش کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، شهرستان لنگرود دانشجو: زهرا میثمی؛

33- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان موانع شکلگیری پیوندهای روستایی شهری در نواحی روستایی پیرامون کلانشهر تهران  مطالعه ی موردی: بخش مرکزی شهرستان شهریار دانشجو: هدیه کرمی؛

34- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان ارزشیابی اثرات سیاست اسکان مجدد در نواحی روستایی  مطالعه ی موردی: بخش مرکزی شهرستان آوج دانشجو: مریم امیری؛

35-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان تحلیل فضایی سرمایه گذاری عمرانی در نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرستان دهگلان دانشجو: علی بیگی

36- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه خوارزمی با عنوان بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان قیر و کارزین دانشجو: ثابت قدم

37-  و چندین پایان نامه دیگر ... .

·        سوابق پژوهشي :

·         الف:مقالات

1.        رويکرد توسعه پايدار در برنامه چهارم از مفهوم تا عمل، فرهاد عزیزپور، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 108، زمستان 1383، ص14؛

2.       کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در پهنه بندي خطر زمين لغزش، فرهاد عزیزپور و فاطمه کرد، همايش سيستم هاي اطاعات مکاني( GIS)ضرورت عصر اطلاعات سال1384 ؛

3.       ضرورتها و اثرات صدور سند اماکن روستايي،صديقه حسيني حاصل و فرهاد عزیزپور ،  فصلنامه آبادي، شماره 59، تابستان 1387،ص38)؛

4.       مروري بر روند تحولات کالبدي روستاهاي کشور با تاکيد بر طرح هادي روستايي، فرهاد عزیزپور و صديقه حسيني حاصل، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 123، پاییز 1387، ص42؛

5.       شبکه هاي ناحيه اي و توسعه محلي با تاکيد بر پيوندهاي روستايي شهري نمونه موردي :شبکه توليد شير در ناحيه ليتکوه آمل، عباس سعيدي و فرهاد عزیزپور، فصلنامه جغرافيا، شماره  ؟ ،  ؟  ، ص؟ )

6.       الگوي مطلوب توسعه كالبدي سكونتگاههاي روستايي دربرنامه هاي کلان کشور با تاکيد بر برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، فرهاد عزیزپور و آرمین محسن زاده، سمينار مسکن و بافت روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان1388؛

7.       تحول روابط شهر و روستا و بازتاب آن در بافت کالبدي روستاها، فرهاد عزیزپور، کنفرانس بين المللي  مسکن و بافت سکونتگاههاي روستايي، 1389؛

8.      جدايي گزيني اجتماعي روستايي و نقش آن در تحول بافت کالبدي روستايي اسماعیل جعفری و فرهاد عزیزپور، کنفرانس بين المللي  مسکن و بافت سکونتگاههاي روستايي؛1389؛

9.       نقش منطقه ويژه اقتصادي عسلويه در تحول مکاني فضايي سکونتگاههاي روستايي مورد:روستاي اخند، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافيايي، فرهاد عزیزپور عاطفه قاسمی شماره 19، زمستان 1389، ص 97اسفند؛

10.      تحليل و ارزيابي اثرات اقتصادي اجراي طرح هادي در سکونتگاههاي روستايي کشور، فرهاد عزیزپور، احمد خلیلی، صديقه حسيني حاصل و آرمین محسن زاده فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 135، پاییز1390، ص71؛

11.      مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوندهای روستایی-شهری، عباس سعیدی، فرهاد عزیزپور، صديقه حسيني حاصل، ابراهیم خلیفه، جهانبخش ریکا،  فصلنامه جغرافيا، شماره 33، تابستان 1391، ص 7؛

12.     چشم انداز مطلوب نظام اسكان سكونتگاههاي روستايي مستقر در درياچه سد سيمره، هدايت اله درويشي ، فرهاد عزيزپور، عبدالرضا رحماني فضلي، مريم بيرانوندزاده ، فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا، شماره 6، زمستان 1391، ص 99؛

13.     ضرورت بازانديشي فكري در تهيه طرح هاي هادي روستايي، دكتر فرهاد عزيزپور ، فصلنامه برنامه ريزي كالبدي - فضايي، شماره 2، بهار 1392  ص 81؛

14.    نقش جريانات فضايي در فرآيند خزش روستايي: مطالعه موردي: ناحيه سليمان آباد، دكتر حسن افراخته، دكتر فرهاد عزيزپور، محمدرضا جورنبيان، فصلنامه برنامه ريزي كالبدي - فضايي، شماره 2، بهار 1392  ص 9 ؛

15.    مسكن و پيوستگي ساختاري - كاركردي : بحثي در نظاموارگي فضاي روستايي : مورد: روستاهاي بخش راز و جر كلان شهرستان بجنورد (خراسان شمالي)، عباس سعيدي، عبدالرضا رحماني فضلي، فرهاد عزيزپور، علي اكبر محبي ،فصلنامه جغرافيا، شماره 39، زمستان 1392  ص 7؛

16.    بررسي جايگاه روستاهاي شهري در طرح هاي توسعه شهري - مطالعه موردي: منطقه يك (طرح جامع تهران، تفصيلي)، دكتر حسن افراخته، فرهاد عزيزپور، رقيه شمسي ، فصلنامه سپهر، شماره 87، پاييز 1392  ص 103؛

17.   موانع مشارکت روستاییان در تهیه طرح های توسعه روستایی با تاکید بر نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرهاد عزیزپور، دومین همایش توسعه پایدار روستایی گیلان، پاییز 1392؛

18.   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرهاد عزیزپور، فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، 1392.

19.    آسیب شناسی نظام مدیریت روستایی (دولتی) در ایران و ارایه راهکار مطلوب، فرهاد عزیزپور، کیناز محمودی و مریم شامانیان، فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی (نسیم بامداد)، شماره های 22 و 23، پاییز و زمستان، ص119؛

20.    پيامدهاي كالبدي فضايي مشاركت روستاييان در اجراي طرح هاي توسعه روستايي، با تاكيد بر طرح هاي عمراني دولت (مطالعه موردي: دهستان كوهدشت جنوبي (شهرستان كوهدشت)، هدايت اله درويشي، فرهاد عزيزپور، عبدالرضا رحماني فضلي، مريم بيرانوندزاده ، مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي، شماره 4، پاييز و زمستان 1392  ص 213 ؛

21.    پيوندهای کلانشهری و تحولات کالبدی- فضايی روستاهای پيرامون .محدوده مورد مطالعه: دهستان محمدآباد کرج، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور، محدثه زمانی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 150 ، تابستان1394 ، ص101.

22.   تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی مورد: دهستان قرق(شهرستان گرگان)، فرهاد عزيزپور، حسن افراخته، مریم شامانیان، فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی، شماره 7، بهار  1393 ص 107.

23.  تبیین تحولات مکانی- فضایی روستاهای پیرامون شهرها، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور، همایش توسعه پایدار کالبدی-فضایی، اردبیل، تیرماه 1393.

24.   دگردیسی روستاهای پیرامونی شهرهای بزرگ نمونه: روستای فرخ آباد، فرهاد عزیزپور، محدثه زمانی، همایش توسعه پایدار کالبدی-فضایی، اردبیل، تیرماه 1393.

25.  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در نقش پذيري نهادهاي محلي جهت مديريت بحران زلزله مناطق روستايي (شهرستان قير و كارزين)، سيده فاطمه حسيني، دكتر محمد سليماني، دكتر فرهاد عزيزپور، زهرا پربار، دكتر بهنام مغاني،فصلنامه سپهر، شماره 89، بهار 1393  ص 46؛

26.   نقش عوامل محيطي در سازمان فضايي سكونتگاه هاي روستايي: مطالعه موردي: دهستان لواسان كوچك، فرهاد عزيزپور، رقيه شمسي ، فصلنامه سپهر، شماره 89، بهار 1393  ص 106؛

27.  تحولات مرفولوژی زراعی سکونتگاههای روستایی دهستان صالحان، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور، مصطفی بیات، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 37، زمستان 1393  ص 71؛

28.  مکان یابی پایگاه مدیریت بحران در ناحیه روستایی شهرستان ری،فرهاد عزیزپور، وحید ریاحی، علی موذنی، مجله علمی پژوهشی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، شماره 3، 1393.

29.   پیامدهای زیست محیطی الحاق کلانشهری سکونتگاههای روستایی پیرامونی پس انقلاب اسلامی. مورد مطالعه: منطقه 18 شهر تهران. مجله جغرافیا، جمیله توکلی نیا، فرهاد عزیزپور، طیبه انصاری، شماره 47 سال 1394.

30.   پیامدهای کالبدی فضایی ادغام روستاهای شهری (نظام مسکن در جماران). رقیه شمسی، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور. مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، شماره 17 سال 1394.

31.   تحلیلی بر عوامل موثر در قطعه قطعه شدن اراضی زراعی در شهرستان خمین(نمونه موردی: روستای میشیجان علیا). مصطفی بیات و فرهاد عزیزپور، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، شماره 20 سال 1394.

32.  اثرات اجتماعی اقتصادی اعتبارت خردکشاورزی در نواحی روستایی مورد: دهستان کرسف. فرهاد عزیزپور، زهرا خداکرمی. مجله اقتصاد فضا ور برنامه ریزی روستایی،شماره 3 1394.

33.  راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی(مطالعه موردی: روستای پشنگ شهرستان روانسر). حسن افراخته، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی، عادل سلیمانی . مجله دانش مخاطرات،شماره 3 سال 1394.

34.              Barriers to Collaboration among Tourism Industry Stakeholders. Case study: Mashhad Metropolis. Azizpour, F.*Fathizadeh, F. Alma Tourism Journal of Tourism, Culture and Territorial Development. N. 13, 2016

35.  تحلیل ردپای بوم شناختی گردشگری در نواحی روستایی : مطالعه موردی : روستای وشنوه، شهرستان قم). فرهاد عزیزپور، هادی قره گوزلو، شهاب الدین عیسی لو، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 5 شماره 2 1395.

36.  تحلیل مشارکت محلی در مدیریت مخاطره سیل در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه آبخیز رودخانه بشار شهرستان بویر احمد. فرهاد عزیزپور، محمد سعید حمیدی، جمشید چابک. مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دوره دوم، شماره 3، 1394.

37.  تحلیل فضایی ظرفیت سازگاری سکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با خشکسالی، عادل سلیمانی، حسن افراخته، فرهاد عزیزپور، اصغر طهماسبی. مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال 3، شماره 2، تابستان 1395.

38.  پیامدهای کالبدی فضایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه 18 کلانشهر تهران، جمیله توکلی نیا، فرهاد عزیزپور، طیبه انصاری، مجله فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران، شماره 11، پاییز 1394.

39.  انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجهه با خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی SOWT-TOPSIS (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود) ، صالح اصغری سراسکانرود، حمید جلالیان، فرهاد عزیزپور، صیاد اصغری سراسکانرود. فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 55 پاییز 1395.

40.    مدرنیته و تحول کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی در ایران، فرهاد عزیزپور، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 155 پاییز 1395.

·         ب) کتاب:

1.        نظريه ها و رويکردهاي سازمان يابي فضايي سکونتگاههاي روستايي، فرهاد عزیزپور و آرمین محسن زاده،انتشارات بنياد مسکن انقلاب اسلامي- 1389؛

  ج)طرحهاي پژوهشي:

1.        توسعه يکپارچه سکونتگاههاي روستايي شهرستان ماهنشان(کارشناس مطالعات کالبدي و اقتصادي)؛

2.       ساماندهي فضايي سکونتگاههاي روستايي در فضاهاي ويژه بخش شيبکوه شهرستان بندرلنگه(پايان نامه دوره کارشناسي ارشد)؛

3.       آرايش مکاني فضايي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان کاشان؛

4.       نقش پيوندهاي روستايي-شهري در توسعه روستايي با تاکيد بر شبکه توليد شير مورد :ناحيه ليتکوه آمل(پايان نامه دوره دکتري)؛

5.       تدوين راهنماي تهيه طرح ساماندهي توسعه اقتصادي اجتماعي فضاهاي روستايي(مدير پروژه و کارشناس بخش اجتماعي فرهنگي، جمعيتي انساني و اقتصادي)؛

6.       توسعه کالبدي روستاها در چشم انداز 20 ساله کشور(با عنوان کارشناس بخش مباني نظري و  تحليل روندها و گرايشها)؛

7.       مروري برنظريه ها ورويکردهاي توسعه روستايي؛

8.      ارزيابي اثرات اقتصادي اجراي طرح هادي روستايي(مدير پروژه) ؛

9.       بسته اجرايي توسعه روستايي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور(کارشناس هماهنگي و تلفيق)؛

10.      بسته اجرايي توسعه کالبدي در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور( با عنوان کارشناس بخش مباني نظري،  تحليل روندها و گرايشها وتلفيق)؛

11.      طرح تدوین برنامه راهبردی توسعه کالبدی مناطق روستایی استان همدان، 1394.

·         د) طرحهاي مطالعاتي:

1-      توسعه و عمران سکونتگاههاي روستايي شهرستان اهواز(کارشناس مطالعات ميداني)؛

2-     توسعه و عمران سکونتگاههاي روستايي بخش مراوه تپه شهرستان کلاله(کارشناس مطالعات ميداني)؛

3-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان ماسال(مدير پروزه وکارشناس مطالعات اقتصادي)؛

4-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان سرباز(مدير پروژه وکارشناس مطالعات اقتصادي)؛

5-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان لنگرود(کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

6-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش اطاقور شهرستان لنگرود (کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

7-     طرح ساماندهي سکونتگاههاي روستايي شهرستان اميديه (کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

8-    ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان پلدختر(کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

9-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش مرکزي شهرستان لاهيجان(کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

10-     ساماندهي سکونتگاههاي روستايي بخش بنت شهرستان نيکشهر(کارشناس مطالعات اقتصادي)؛

11-     ساماندهي توسعه اقتصادي واجتماعي فضاهاي روستايي بخش خانميرزا شهرستان لردکان(کارشناس مطالعات اقتصادي و برنامه ريزي)؛

12-    ساماندهي توسعه اقتصادي واجتماعي فضاهاي روستايي بخش ارجمند شهرستان فيروزکوه (کارشناس مطالعات جمعيتي انساني و اجتماعي- فرهنگي)؛

13-   ساماندهي توسعه اقتصادي واجتماعي فضاهاي روستايي بخش تنگمان شهرستان نظرآباد (کارشناس مطالعات جمعيتي انساني و اجتماعي- فرهنگي)؛

14-   مطالعات اجتماعي سد سيمينه رود(کارشناس مطلعات کالبدي)؛

15-   طرح هادي شهر امام حسن استان بوشهر(کارشناس مطالعات اقتصادي و برنامه ريزي)؛

16-    تهيه طرح هادي روستايي روستاهاي قالند عليا،جولکي،شهرک مدني وناصر آباد استان خوزستان(کارشناس مطالعات اقتصادي و برنامه ريزي)؛

17-   مشارکت در تهيه 40 طرح هادي روستايي مناطق زلزله زده استان قزوين؛

18-   مطالعات امکان سنجي استقرار بهينه روستاهاي کريم ايشان ،کچيک،آقلر پالچقلي کوچک،پالچقلي يموت وقره آقاشلي شهرستان کلاله استان گلستان(کارشناس اقتصادي و برنامه ريزي)؛

19-    تهيه طرح هادي روستايي در5 روستاي زلزله زده شهرستان بم؛

20-    تهيه طرح امکان سنجي ادغام و تجميع روستاهاي خسارت ديده از خشکسالي استان سيستان و بلوچستان(مدير پروژه) ؛

21-    تهيه طرح بهسازي روستاهاي نمونه مورد: روستاي نجم آباد(کارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي).

22-  تهيه طرح راهبردي ساختاري توسعه گردشگري استان همدان(کارشناس تدوين کليات طرح- کارشناس بخش اجتماعي فرهنگي و اقتصادي- کارشناس بخش برنامه ريزي)

23-  تهیه طرح جامع تفصیلی شهر سپیددشت استان لرستان، (کارشناس بخش اجتماعی و اقتصادی)

24-تهیه طرح جامع تفصیلی شهر سپیددشت استان لرستان، (کارشناس بخش اجتماعی و اقتصادی)

25-تهیه طرح جامع تفصیلی شهر بندر ریگ، استان بوشهر، (کارشناس بخش اجتماعی و اقتصادی)

26- تهیه طرح تفصیلی شهر کوهسار، استان البرز، (کارشناس بخش اجتماعی و اقتصادی)

27- تهیه طرح هادی گردشگری روستای جلیزجند، استان تهران،  (کارشناس بخش اجتماعی)؛

28-  عضو گروه پژوهشی تهیه کننده چارچوب مفهومی مرحله دوم طرح آمایش استان تهران، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات  محیطی، دانشگاه خوارزمی.

·         سوابق اجرايي :                                                                                                                                            

1- رييس گروه  طرح توسعه و عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي(ازسال 1380-1384)؛

2- رييس گروه  مطالعات توسعه و عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي(ازسال 1384- شهریور1389)؛

3- جانشين مديرکل دفتر امور فني و تهيه طرحهاي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در دفتر فني مستقر در منطقه زلزله زده قزوين(1380)؛

        4- ناظر علمي طرح هاي تحقيقاتي در بنياد مسکن با عناوين:

·         طرح تدوين برنامه راهبردي توسعه کالبدي روستاهاي کشور؛

·         طرح امکان سنجي استقرار روستاهاي جديد؛

·         طرح طرحريزي کالبدي روستاهاي حريم شهرها؛

·         طرح تدوين ضوابط توسعه کالبدي سکونتگاهاي روستايي منطقه ساحلي جنوب و فارس؛

·         طرح تدوين ضوابط توسعه کالبدي سکونتگاهاي روستايي منطقه فارس

·         طرح راهبردي بهسازي بافت باارزش روستايي کشور؛

·         طرح تدوين الگوها وروشهاي آماده سازي زمين روستايي؛

5-     ناظر علمي مطالعات جمعيتي،نظام شهري و نظام روستايي طرح آمايش استان مازندران؛

6-     ناظر علمی بخش ساختار فضایی طرح آبرسانی به دشت های ایلام و کرمانشاه، شرکت توسعه منابع آب ایران.

7-     همکاري با مرکز مطالعات برنامه ريزي شهر تهران بعنوان مشاور معاونت پژوهشي و کارشناس بخش پژوهش(از سال 1387 تا1388)؛

8-    عضو کميته تهيه شرح خدمات طرح هادي روستايي در بنياد مسکن سال 1384؛

9-     عضو کمسيون اجتماعي شوراي کارآفريني وزارت کار و امور اجتماعي از سال 1388 تا مهر 1389؛

10-    عضو کميته تدوين برنامه توسعه روستايي در برنامه پنجم مستقر در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري(سال 1388 تا 1389)؛

11-     عضو کميته تخصصي سکونتگاههاي روستايي و محيط زيست اولين کنفرانس بين المللي مسکن و بافت سکونتگاههاي روستايي(زمان برگزاري ارديبهشت  1389 بنياد مسکن)؛

12-    عضو کميته علمي همايش مسکن و توسعه کالبدي( مهر 1388 دانشگاه سيستان و بلوچستان)؛

13-  دبیر کمیته ابعاد مکانی فضایی  همایش توسعه پایدار کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی استان اردبیل. 

                                                                                

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول وروشهاي برنامه ريزي روستايي 1811052 2 26 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
برنامه ريزي محيطي در نواحي روستايي 1811595 2 55 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
توسعه پايدار روستايي 1811067 2 27 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
روش تحقيق نظري 1811021 2 27 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
روش تحقيقي درمطالعات روستايي 1811054 2 26 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه