ورود به پنل کاربری
علی احمدآبادی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

Ø    دکتری: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی؛ دانشگاه تربیت مدرس.

Ø    کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی ؛ دانشگاه تربیت مدرس.

Ø    کارشناسی: جغرافیای طبیعی؛ دانشگاه حکیم سبزواری.
 

طرح درس: 

هیدرولوژی کاربردی

- کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی 

-
 ژئومورفولوژی رودخانه ای

بیوگرافی

مقالات و کتب

آزمایشگاه ها