ورود به پنل کاربری
امیر کرم
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

امیر کرم                                                                                                           

دانشیار ژئومورفولوژی ، دانشگاه خوارزمی

آدرس

 تهران- خیابان شهید مفتح- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم جغرافیایی- گروه ژئومورفولوژی

کرج - خیابان شهید بهشتی - میدان دانشگاه - دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم جغرافیایی- گروه ژئومورفولوژی

کد پستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹

تلفن: ۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰

آدرس پست الکترونیک: karam@Khu.ac.ir   aa_karam@yahoo.com                           

صفحه اینترنت شخصی:

سوابق تحصیلی

درجه

رشته

تاریخ اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

دکترا

ژئومورفولوژی

فروردین ۱۳۸۰

دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی

تیر ۱۳۷۳

دانشگاه تهران، ایران

کارشناسی

جغرافیای طبیعی

تیر ۱۳۶۹

دانشگاه تبریز، ایران

 

 

سمت‌های اجرایی

1-           دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی از بهمن‌ماه ۱۳۸۲، ۲- مدیر گروه آموزشی جغرافیای طبیعی از اسفند ۱۳۹۳ تاکنون، ۳- مدیر بودجه،  تشکیلات و منابع انسانی دانشگاه خوارزمی از اردیبهشت ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۹، ۴- مدیر اداری دانشگاه خوارزمی از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۷/۱۲/۹۲، ۵- مدیر گروه ژئومورفولوژی از ۲۰/۱۲/۹۲، ۶- عضو کمیته تخصصی ژئومورفولوژی هیئت جذب اساتید دانشگاه خوارزمی، از بهمن ۱۳۹۰، ۷- دبیر کمیته نظام مالی دانشگاه خوارزمی، از ۱۱/۲/۸۶، ۸- دبیر کمیته بهره‌وری دانشگاه خوارزمی،۲۶/۱۰/۸۶ لغایت ۲۳/۳/۸۹، ۹- دبیر کمیته تحول اداری دانشگاه خوارزمی از ۲۲/۱۰/۸۹، ۱۰- دبیر هیئت اجرایی تشکیلات و نیروی انسانی دانشگاه خوارزمی از ۱۳/۴/۸۹، ۱۱- عضو کمیته ارزیابی عملکرد دانشگاه خوارزمی از ۱۸/۱۲/۸۹، ۱۲- عضو کمیسیون تحول و بهره‌وری دانشگاه خوارزمی از ۲۲/۱۰/۸۹، ۱۳- عضو کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری دانشگاه خوارزمی از ۲۸/۲/۸۹، ۱۴- عضو کمیته اصلاح ساختار دانشگاه خوارزمی از ۱۱/۲/۸۶

زمینه‌های پژوهشی

مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مخاطرات ژئومورفولوژیکی

تدریس

مقطع کارشناسی

کارتوگرافی، نقشه‌خوانی، زمین‌شناسی برای جغرافیا، زمین‌شناسی ایران، ژئومورفولوژی ساختمانی، ژئومورفولوژی اقلیمی، ژئومورفولوژی دینامیک، تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی، جغرافیای خاک‌ها، آبخیزداری، ژئومورفولوژی شهری، تهیه و تفسیر نقشه‌های ژئومورفولوژی، روش تحقیق، مبانی جغرافیای طبیعی.

مقطع کارشناسی ارشد

خاک و منابع ارضی، روش‌ها و تکنیک‌ها در ژئومورفولوژی، مطالعات محیطی در برنامه‌ریزی روستایی، کارهای میدانی در ژئومورفولوژی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری، آمار و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه منابع آب

مقطع دکترا

فرآیندهای مسلط در نواحی بیابانی، کارتوگرافی پیشرفته، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، روش‌شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی، فرآیندهای مخاطرات بادی، فرآیندهای مخاطرات دامنه‌ای

 

آثار منتشرشده 

مقالات علمی-پژوهشی (فارسی)

۱- کاربرد مدل ترکیب خطی وزین در پهنه‌بندی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش (مطالعه موردی: منطقه سر خون در استان چهارمحال و بختیاری)، ۱۳۸۳، مجله جغرافیا و توسعه، سال ۲، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صفحات: ۱۳۱-۱۴۶

۲- مدل‌سازی کمی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در زاگرس چین‌خورده مطالعه موردی: حوضه آبریز سر خون در استان چهارمحال و بختیاری، (مشترک با دکتر فرج الله محمودی)، ۱۳۸۴، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۱، سال ۳۷، بهار ۱۳۸۴، صفحات: ۱۴-۱

۳- تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در محور شمال غرب شیراز با استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری (MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ۱۳۸۴، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۴، سال ۳۷، زمستان ۱۳۸۴، صفحات:۱۰۶-۹۳

۴- کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی زمین برای توسعه کالبدی بر پایه عوامل طبیعی (مطالعه موردی: مجموعه شهری شیراز)، ۱۳۸۷، مجله علوم جغرافیایی، جلد ۸، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۷، صفحات: ۳۳- ۵۴

۵- طبقه‌بندی زمین منظرهای ژئومورفولوژیکی بر اساس پارامترهای توپوگرافیکی در محیط GIS، امیر کرم، مطالعه موردی: شمال غرب شیراز، ۱۳۸۸، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۷، صفحات: ۸۳- ۱۰۰

۶- ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر کرج و اراضی پیرامونی بر پایه فاکتورهای طبیعی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ۱۳۸۸، امیر کرم، اعظم محمدی، مجله جغرافیای طبیعی، سال ۱، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۸، صفحات: ۵۹- ۷۳

 ۷- مدیریت اکوسیستم‌های ناپایدار، مبارزه با بیابان‌زایی و خشک‌سالی (ترجمه)، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال دهم، زمستان ۱۳۷۴، شماره ۳۹

۸- ارزیابی و پهنه‌بندی حساسیت به زمین‌لغزش با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه آبریز جاجرود، ۱۳۸۹، امیر کرم، حسین عبدالهی فوزی، مهران محمودی، مجله محیط جغرافیایی، سال یکم، شماره، بهار ۱۳۸۹، صفحات: ۴۹-۶۶

۹- نظریه آشوب، فرکتال (برخال) و سیستم‌های غیرخطی در ژئومورفولوژی، ۱۳۸۹، امیر کرم، مجله جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، سال سوم، شماره ۸ تابستان ۱۳۸۹. صص ۸۲-۶۷

۱۰- مدل‌سازی فضایی گسترش شهری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، مطالعه موردی شهرکرد، ۱۳۸۹، امیر کرم، شیلا حجه‌فروش نیا، حمیدرضا حکیمی، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد ۱۴، شماره ۱۷، تابستان ۸۹، صص ۶۴-۴۱

 ۱۱-کارایی روش تحلیل سلسله مراتبی در مطالعات سیل‌خیزی، عزت الله قنواتی، امیر کرم، مرضیه آقا علیخانی، ۱۳۹۰، مجله جغرافیا، سال نهم، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۹۰، صص ۲۷۵-۲۵۵

۱۲- برآورد و پهنه‌بندی فرسایش خاک در حوضه ماملو (شرق تهران) با استفاده از روش‌های معادله اصلاح‌شده جهانی فرسایش خاک و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ۱۳۸۹، امیر کرم، آمنه صفریان، شیلا حجه‌فروش نیا، مجله پژوهش‌های دانش زمین، سال اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صفحات: ۸۶-۷۳

۱۳- ارزیابی و مکان‌یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی، مطالعه موردی: شهر دیواندره، ۱۳۹۰، امیر کرم، هاشم حسینی، امیر صفاری، عزت آ... قنواتی، ابراهیم بهشتی جاوید، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره ۲۳، دوره ۱۱، صفحات: ۶۳- ۸۳

۱۴- کارایی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در پهنه‌بندی مناطق بهینه زمین شهری (مطالعه موردی: شهر دیواندره)،۱۳۹۰، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، هاشم حسینی، ابراهیم تقوی مقدم، سید عبدالسلام حیدری، پژوهش‌های دانش زمین، شماره ۶. صص ۷۶-۶۲

۱۵- شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد، ۱۳۹۱، رضا منصوری، دکتر عزت‌الله قنواتی، دکتر محمدرضا ثروتی، دکتر امیر کرم، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال نهم، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۱، صفحات: ۹۱-۱۰۸

۱۶- مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل‌های مورداستفاده آن در ایران، ۱۳۹۱، دکتر عزت‌الله قنواتی، دکتر امیر کرم، سعیده فخاری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال ۹، شماره ۳۴، صفحات ۷۵-۹۱

۱۷- پهنه‌بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع زمین‌لغزش با استفاده روش‌های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه، ۱۳۹۲، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره ۲۸، بهار ۱۳۹۲، صفحات: ۱۷۷-۱۹۰

۱۸- ارزیابی و پهنه‌بندی خطر رخداد سیلاب در حوضه فرحزاد (تهران) با استفاده از مدل فازی، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، مرضیه آقا علیخانی، ۱۳۹۱، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال ۲۳، پیاپی ۴۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحات: ۱۲۱-۱۳۸

۱۹- کاربرد GIS و سنجش‌ازدور در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر اصفهان)، ۱۳۹۱، امیر کرم، شیلا حجه‌فروش نیا، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی، ۱۳۹۱، شماره ۲، صص ۷۹-۶۹

۲۰- پهنه‌بندی سیل‌خیزی، برآورد سیلاب و ارزیابی کارایی کانال‌های دفع آب‌های سطحی در حوضه‌های شهری (مطالعه موردی: حوضه آب‌شوران در کرمانشاه)، ۱۳۹۱، امیر کرم، فرزانه درخشان بابایی، مجله جغرافیای طبیعی، شماره ۱۶، صفحات: ۵۴-۳۷.

۲۱- ارزیابی و تحلیل پیوستگی چشم‌انداز، رویکردی نوین در برنامه‌ریزی محیطی مطالعه موردی: ناحیه کاشان- آران، ۱۳۹۱، دکتر امیر کرم، شیلا حجه‌فروش نیا، حمیدرضا حکیمی، صفحات: ۲۹ – ۴۴

۲۲- طبقه‌بندی واحدهای مورفوکلیماتیک استان کرمانشاه به روش تحلیل خوشه‌ای، ۱۳۹۲، امیر کرم، نازیلا یعقوب نژاد اصل، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، شماره ۳۹، زمستان ۱۳۹۲، صفحات: ۲۳۴- ۲۵۵

۲۳- کاربرد منطق فازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهری، مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج، امیر کرم، نازیلا یعقوب نژاد اصل، ۱۳۹۲، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال یازدهم، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۲، صفحات: ۲۳۱- ۲۴۹

۲۴- مقایسه مدل ارزیابی اراضی ایرانی فائو و مدل پارامتریک ژئومورفولوژیکی برای تعیین قابلیت اراضی برای کشت آبی، ۱۳۹۲، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، پرویز ضیائیان، اسماعیل منصوریان سمیرمی، ابراهیم بهشتی جاوید، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش‌های ژئومورفولوژیکی کمی، سال اول، شماره چهارم، بهار ۱۳۹۲، صفحات: ۱۳۳-۱۴۸

۲۵- کاربرد مدل‌های تاپسیس و فازی در پهنه‌بندی خطر حرکات ریزشی (مطالعه موردی: شهرستان ماکو)، ۱۳۹۲، امیر کرم، آیلا قلی زاده، مرضیه آقا علیخانی، حمیده افشارمنش، مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره ۳، صفحات: ۷۵-۹۴

۲۶- بررسی عوامل مؤثر در وقوع فرو چاله‌های دشت ابرکوه و تهیه نقشه خطر نواحی مستعد بروز آن، ۱۳۹۲، امیر کرم، پرویز ضیائیان، نعیمه السادات محصل همدانی، مجله کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، صفحات: ۱۷- ۳۴

۲۷- کاربرد مدل ترکیبی OWA-AHP به‌منظور پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)، ۱۳۹۲، امیر کرم، امیر صفاری، رامین حاتمی فرد، عباسعلی نوری، مجله دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحات: ۵۱- ۷۰

۲۸- مکان‌یابی نواحی مناسب برای احداث تالاب‌های مصنوعی شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شمال غرب کلان‌شهر تهران)، ۱۳۹۳، امیر کرم، عزت‌الله قنواتی، فرزانه درخشان بابایی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره هجدهم، شماره اول، بهار ۱۳۹۳، صفحات: ۷۷- ۱۰۸

۲۹- ارزیابی ژئوکانزرویشن با تأکید بر زمین‌گردشگری (مطالعه موردی: منطقه دماوند)، ۱۳۹۳، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، سعیده فخاری، مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال سوم، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۳، صفحات: ۳۷- ۵۰

۳۰- کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان، ۱۳۹۳، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم و ابراهیم تقوی مقدم، مجله علوم زمین، زمستان ۹۳، سال بیست و چهارم، شماره ۹۴، صفحات: ۳- ۱۰

۳۱- ارزیابی ژئومورفوسایت های منطقه دماوند با استفاده از مدل ریناد، ۱۳۹۳، دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا.

۳۲- ارزیابی فعالیت‌های نو زمین ساختی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژیک در حوضه‌های آبریز کلان‌شهر تهران، ۱۳۹۳، اسماعیل نجفی، امیر صفاری، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی، ۴، صفحات: ۱- ۲۲

۳۳- کاربرد مدل فازی در ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر کرمان بر پایه فاکتورهای طبیعی، ۱۳۹۳، امیر کرم، حمیده افشار منش، مرضیه آقا علیخانی، نشریه مطالعات نواحی شهری، سال اول، شماره ۱، صفحات: ۱۰۵- ۱۲۴

۳۴- مقیاس‌های فضایی- مکانی ژئومورفیک در سیستم های ساحلی و جایگاه آن در مدیریت محیط، (۱۳۹۳)، امیر کرم، سعید رحیمی هر آبادی، مهدی حیدری نصب، دو فصل‌نامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال دوم، شماره چهارم، صفحات: ۱- ۱۵

۳۵- کاربرد روش‌های قطعه‌بندی تصاویر طیفی در شناسایی و جداسازی مخروط افکنه های حوضه یزد- اردکان، ۱۳۹۴، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دوره ۴۷، شماره ۳، صفحات: ۳۶۷- ۳۸۳

۳۶- شبیه‌سازی و تحلیل دبی‌های حداکثر لحظه‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هیدرومتری هفت‌حوض، سولقان، قلاک و مقصود بیک در کلان‌شهر تهران)، ۱۳۹۴، اسماعیل نجفی، امیر صفاری، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال چهارم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۴، صفحات: ۹۰- ۱۰۳

۳۷- نقش سیلاب و فرآیندهای رودخانه‌ای در وقوع مخاطرات محیطی در حوضه ارنگهی رودخانه کرج، ۱۳۹۴، امیر کرم، امیر صفاری، شیلا حجه‌فروش نیا، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شمار ۲، صفحات: ۵۳- ۶۸

38-ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسمی با استفاده از مدل های روچا و کومانسکو(مطالعه موردی: دره الموت) امیر کرم، امیر صفاری، محمد طاهرخانی، فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال چهاردهم، شماره 50، پاییز 1395، صفحات 515- 538

38- پتانسیل یابی توسعه کارست با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی: حوضه دشت سوسن و دشت ایذه)، احمد مزیدی، امیر کرم ، مژگان کوراوند،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.سال پنجم. شماره 2. پاییز 1395.صص141-130

مقالات علمی-پژوهشی (لاتین)

1- Studying Relationships between the Fractal Dimension of the Drainage Basins and Some of Their Geomorphological Characteristics, Zahra Khan Babaei, Amir Karam, Ghobad Rostami Zadeh, 2013, International Journal of Geosciences, pp: 636 - 642.

2- Application of Fuzzy Membership Function and ISOCluster Analysis Method for Soil- Landscape Map (Case Study: Damavand Region, Iran), 2016, Amir Karam, Nazila Yaghoob Nejad Asl, Ebrahim Beheshti javid, International Journal of Geo Science & Environment Planning (IJGSEP), Vol. 1, No. 1, PP: 13- 22

مقالات ارائه‌شده در سمینارها

۱- جاذبه‌های توریستی استان چهارمحال و بختیاری و پتانسیل‌های جمعیتی نواحی پیرامونی، ۱۳۷۶، امیر کرم، عبدالحسین ساسان، نخستین همایش علمی راهبردهای توسعه سیر و سیاحت استان چهارمحال و بختیاری، تابستان ۱۳۷۶، شهرکرد.

۲- کلان‌شهر شیراز و ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای آن،۱۳۷۶، شهرام صمیمی، امیر کرم، همایش مدیریت فضای شهری، ۱۲ تا ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ شیراز.

۳- مدل‌سازی کمی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور، ۱۳۸۰، فرج الله محمودی، امیر کرم، همایش ژئو ماتیک ۸۰، سازمان نقشه‌برداری کشور، اردیبهشت ۱۳۸۰، تهران.

۴- ارزیابی و مدل‌سازی فرونشست زمین در جنوب غرب کلان‌شهر تهران، ۱۳۹۰، امیر کرم، منیژه قهرودی، امیر شمشکی، معصومه پیشرو، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، خرداد ۱۳۹۰، تهران.

۵- تحلیل آسیب‌پذیری ناشی از زمین‌لغزش در رود دره فرحزاد، ۱۳۹۰، امیر صفاری، امیر کرم، جعفر موسی وند، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، خرداد ۱۳۹۰، تهران.

۶- پهنه‌بندی پتانسیل رخداد زمین‌لغزش در ارتفاعات شمال غرب کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، ۱۳۹۰، امیر کرم، امیر صفاری، شهرام لطفی مقدم، صمد مرادی، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، خرداد ۱۳۹۰.

۷- تحلیل سیل‌خیزی حوضه فرحزاد تهران با استفاده از مدل ای اچ پی. عزت آ... قنواتی، امیر کرم، مرضیه آقا علیخانی، ۱۳۹۰، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، خرداد ۱۳۹۰.

۸- ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل خطر ناشی از رخداد زلزله در راستای مدیریت بحران و کاهش خسارات، مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهرستان طارم ۱۳۹۰، امیر کرم، الهه عراقیان، محمدحسن شکری، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، شهریور ۱۳۹۰.

۹- طبقه‌بندی مورفوکلیماتیک ناهمواری‌های مکران با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، نازیلا یعقوب نژاد اصل، اسماعیل نجفی، ۱۳۹۲، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲.

۱۰- طبقه‌بندی الگوی رودخانه‌ای بر اساس روش راسگن (مطالعه موردی: رودخانه نعمت‌آباد استان همدان)، امیر کرم، امیر صفاری، پرویز ضیائیان، سمیه بابایی زاده، پروانه مجیدی، ۱۳۹۲، دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی، تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲.

۱۱- بررسی علل ایجاد فرو چاله‌ها و تهیه نقشه خطر نقاط مستعد وقوع آن در دشت ابرکوه (استان یزد)، امیر کرم، شیلا حجه‌فروش، نعیمه السادات محصل همدانی، حوریه مرادی، ۱۳۹۲، دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی، تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲.

۱۲- آلومتری در ژئومورفولوژی و نقش آن در پایش تغییرات لند فرم‌ها، دکتر امیر کرم، منیره رعیتی شوازی، ۱۳۹۲، دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی، تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲.

۱۳- پهنه‌بندی نواحی مستعد وقوع لغزش با استفاده از روش رگرسیون خطی (مطالعه موردی: محور هراز از رودهن تا رینه)، ۱۳۹۲، دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی، تهران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲.

۱۴- نقش خشک‌سالی‌های اقلیمی بر طوفان‌های ماسه و جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای (مطالعه موردی: بند ریگ کاشان)، ۱۳۹۲، امیر کرم، مجتبی هدائی آرانی، سعید رحیمی هر آبادی، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گردوغبار، یزد- دانشگاه یزد، ۲۵-۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۲.

۱۵- مفهوم تعادل، آستانه‌های بحرانی و مخاطرات محیطی در سیستم‌های ژئومورفولوژی و جایگاه آن در پایداری محیط، ۱۳۹۲، امیر کرم، سعید رحیمی هر آبادی، مهدی احمدی، مجتبی هدائی آرانی، اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۲.

۱۶- مخاطرات ژئومورفولوژیکی مناطق کارستی، امیر صفاری، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، سید مهدی پور باقر، ۱۳۹۲، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی.

۱۷- پهنه‌بندی اقلیم گردشگری منطقه دماوند با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، ۱۳۹۳، سعیده فخاری، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، دی ۱۳۹۳.

۱۸- آنالیز فرکتالی مخاطرات محیطی، ۱۳۹۳، امیر کرم، منیره رعیتی شوازی، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳، تهران.  

۱۹- مخاطرات ژئومورفولوژیک پل‌های تهران و راه‌کارهای ساماندهی آن‌ها، ۱۳۹۴، اسماعیل نجفی، امیر صفاری، عزت‌الله قنواتی، امیر کرم، محمد رستمی فتح‌آبادی، چکیده مقالات همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران، قطب علمی جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.

 

 

طرح‌های تحقیقاتی

۱- تحلیل و پهنه‌بندی مخاطرات شهر ناغان و ناحیه پیرامونی با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی، بهار ۱۳۸۸، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه تربیت‌معلم

۲- همکاری در تدوین فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی. زیر نظر بهلول علیجانی،۱۳۹۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه خوارزمی

 

پایان‌نامه‌ها

۱- مدل‌سازی پهنه‌بندی سیل‌خیزی مناطق شهری در وب، ۱۳۸۵، نرجس صراطی، استاد راهنما: منیژه قهرودی تالی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲- مطالعه شدت و گسترش پرفشار سیبری بر روی ایران، ۱۳۸۵، خدیجه مهماندوست، استاد راهنما: بهلول علیجانی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳- بررسی رسوب و رابطه آن با بده آب در رودخانه کر، ۱۳۸۶، سید روح‌الله حسینی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۴- بررسی رابطه سیستم شکل زایی حوزه هراز با مورفولوژی و گسترش جلگه آمل، ۱۳۸۶، رضا پور محمد فتحی، استاد راهنما: منیژه قهرودی تالی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۵- پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در دامنه‌های جنوبی البرز، ۱۳۸۷، فاطمه بمان‌زاده، استاد راهنما: منیژه قهرودی تالی، زهرا حجاز زاده، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۶- شناسایی پهنه‌های مناسب برای توسعه ژئوتوریسم در استان ایلام، ۱۳۸۸، مهدی احمدی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۷- نقش شکل زایی فرسایش یخچالی بر ناپایداری دامنه‌ای، ۱۳۸۸، رسول حسنی قارنایی، راهنما: منیژه قهرودی تالی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۸- تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود، ۱۳۸۹، سما عزیزی، استاد راهنما: منیژه قهرودی تالی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۹- ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای ژئومورفولوژیکی توسعه شهر کرج و حومه با استفاده از مدل ای. اچ. پی و جی. آ. اس، ۱۳۸۸، اعظم محمدی، استاد راهنما: دکتر امیر کرم، استاد مشاور: پرویز ضیائیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۰- بررسی و شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی جنوب دریاچه نمک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش‌ازدور، ۱۳۸۹، عصمت جاور انصاری، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۱- ارزیابی و مکان‌یابی تالاب‌های شهری با استفاده از منطق فازی و...، ۱۳۸۹، فرزانه درخشان بابایی، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، اسدالله فردی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۲- مدل‌سازی و پهنه‌بندی فرونشست در جنوب غرب تهران، ۱۳۸۹، معصومه پیشرو،، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: منیژه قهرودی تالی، امیر شمشکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۳- پهنه‌بندی سیلاب در حوضه فرحزاد، ۱۳۸۹، مرضیه آقا علیخانی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۴- مدل‌سازی ریزش در شهرستان ماکو، ۱۳۸۹، آیلا قلی زاده، استاد راهنما: منیژه قهرودی تالی، عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۵- مطالعه ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی و خاکشناسی منطقه هرمزآباد، ۱۳۹۰، اسماعیل منصوریان سمیرمی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۶- ارزیابی و توان سنجی پتانسیل‌های اکو توریسم شهرستان طالقان، ۱۳۹۰، فاطمه حسین نژاد، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۷- پهنه‌بندی و مکان‌یابی بهینه سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژیکی در راستای آمایش سرزمین (مطالعه موردی: شهرستان طارم)، ۱۳۹۰، الهه عراقیان، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: حسن افراخته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۸- ارزیابی و پهنه‌بندی مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهرستان شیروان)، ۱۳۹۰، صغری غلامی، استاد راهنما: امیر کرم، امیر صفاری، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۹- ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط جی‌آی‌اس، ۱۳۹۰، هاشم حسینی، استاد راهنما: امیر کرم، امیر صفاری، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۰- پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی در حوضه آبریز بالغلوچای (بالخلی)، ۱۳۹۰، ابراهیم بهشتی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم- محمد سلیقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۱- هیدرودینامیک رودخانه بابل رود و نقش آن در تکامل پیچان‌رودها (از انارستان تا پل محمدحسن خان)، ۱۳۹۰، سمانه شریفی اسدی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۲- شناسایی و تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکو توریسم با تأکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون، ۱۳۹۰، خدیجه صمیمی پور، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، امیر صفاری، استاد مشاور: امیر کرم، داود مختاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۳- بررسی علل ایجاد فرو چاله‌ها و تهیه نقشه خطر نقاط مستعد بروز آن در دشت ابرکوه (استان یزد)، ۱۳۹۱، نعیمه السادات محصل همدانی، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: پرویز ضیائیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۴- کاربرد ژئومورفولوژی در ارزیابی و تولید نقشه‌های تناسب زمین در شهرستان بهبهان، ۱۳۹۱، راضیه طیبی، استاد راهنما: پرویز ضیائیان، امیر کرم، استاد مشاور: امیر صفاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۵- تحلیل نقش پارامترهای ژئومورفولوژیکی در کاربری اراضی شهرستان بروجرد (کاربری توسعه شهر و کشاورزی)، ۱۳۹۱، فاطمه دلفانی گودرزی، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۶- طبقه‌بندی ژئومورفولوژیکی سواحل جنوب دریای مازندران (از آستارا تا نوشهر) در راستای توسعه پایدار، ۱۳۹۱، استاد راهنما: عزت‌الله قنواتی، استاد مشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۷- پهنه‌بندی اکو توریسم ناحیه غرب استان گلستان با تأکید بر ظرفیت‌های ژئومورفولوژیکی، ۱۳۹۱، طیبه لکزایی، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: احمد زنگانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۸- پهنه‌بندی اکو توریسم استان زنجان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی، ۱۳۹۲، لیلا جمشیدی، اساتید راهنما: دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی، دکتر امیر صفاری، استاد مشاور: دکتر امیر کرم، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲۹- برآورد و پهنه‌بندی فرسایش خاک با استفاده از مدل‌های خانواده USLE (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خامسان، کامیاران، استان کردستان)، ۱۳۹۲، پروانه مجیدی، اساتید راهنما: دکتر امیر صفاری، دکتر امیر کرم، اساتید مشاور: دکتر عزت‌الله قنواتی، دکتر کامران چپی، دانشکده علوم جغرافیایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۰- طبقه‌بندی الگوی رودخانه‌ای بر اساس روش راسگن (مطالعه موردی: حوضه نعمت‌آباد استان همدان)، ۱۳۹۲، سمیه بابائی زاده، اساتید راهنما: دکتر امیر کرم، دکتر امیر صفاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۱- پهنه‌بندی اکو توریسم استان کردستان با تأکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی، ۱۳۹۲، پیمان کیانپور، اساتید راهنما: دکتر پرویز ضیائیان، دکتر امیر کرم، استاد مشاور: دکتر امیر صفاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۲- بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی شهر قروه و پهنه‌بندی تناسب اراضی برای توسعه کالبدی، ۱۳۹۲، هاجر رضایی، اساتید راهنما: دکتر امیر کرم، دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی، استاد مشاور: دکتر صفاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۳- ارزیابی و پهنه‌بندی فرسایش و رسوب حوزه آبریز ماملو با استفاده از مدل‌های اصلاح‌شده،، ...... آمنه صفری، استاد راهنما: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

۳۵- ارزیابی ناپایداری دامنه‌ای در مناطق حاشیه شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شمال غرب تهران)،، شهرام لطفی مقدم، استاد راهنما: امیر کرم، استاد مشاور: عزت‌الله قنواتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۶- طبقه‌بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن، ۱۳۹۳، صدیقه لایقی، استاد راهنما: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳۷- برآورد و ارزیابی رواناب‌های سطحی در حوضه‌های آبریز شهری، مطالعه موردی منطقه ۲۲ کلان‌شهر تهران، ۱۳۹۳، مهدخت بهرامی حصاری، استادمشاور: امیر کرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

پروژه‌های آموزش محور

۱- تعیین و مقایسه ابعاد فراکتالی در حوضه‌های زهکشی (مطالعه موردی: سه حوضه سر خون، سبز کوه، راهدار)، ۱۳۹۰، زهرا خان بابایی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۲- بررسی تغییرات هیدرودینامیک رودخانه قزل‌اوزن و نقش آن در تکامل پیچان‌رودها (از پل نساره تا گنبد حاجی) شهرستان دیوان دره، ۱۳۹۰، عطاالله گل احمدی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۳- ارزیابی تنگناها و قابلیت‌های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر کازرون و اراضی پیرامونی با استفاده از مدل ای اچ پی در محیط جی ای اس، ۱۳۹۰، قاسم قره بیگی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۴- بررسی تنگناهای طبیعی و ارزیابی تناسب زمین طبیعی برای توسعه کالبدی شهرستان مسجدسلیمان با استفاده از روش جی ای اس و ای اچ پی، ۱۳۹۰، مینا کاظمی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۵- بررسی قابلیت‌ها و تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی کلان‌شهر شیراز با استفاده از روش ای اچ پی و جی ای اس، ۱۳۹۰، لیلا اعمیدی زاده، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۶- ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی بر اساس پارامترهای طبیعی در محیط جی‌ای اس، ۱۳۹۰، مینا حکاکی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۷- پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ای اچ پی مطالعه موردی حوضه آبریز دماوند، ۱۳۹۰، معصومه ایزدی نیا، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۸- نقش پارامترهای ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرستان ایلام با استفاده از ای اچ پی، ۱۳۹۰، زینب غلامیان، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۹- نظریه آشوب در ژئومورفولوژی، ۱۳۹۱، سیده وحیده ابراهیمی، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

۱۰- کاربرد مدل فازی برای تهیه نقشه‌های پیش‌بینی خاک (مطالعه موردی: منطقه دماوند)، ۱۳۹۱، نازیلا یعقوب نژاد اصل، استاد راهنما: امیر کرم، پروژه تحقیقاتی برای اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی

       

 

 

   

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اثرات زيست محيطي توسعه منابع آب 1813554 2 55 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
روش تحقيق نظري 1811021 2 21 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
ژئومرفولوژي ومخاطرات دامنه ها 1813805 2 65 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه