توصیف مختصر

توضیحات استاد

1373: دیپلم متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی از دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد

1373- 1377: مقطع کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

1377-1380: مقطع کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تربیت مدرس تهران

1383-1389: مقطع دکتری مهندسی سنجش از دور گرایش رادار دانشگاه لایبنیتز هانوفر، آلمان

بیوگرافی

سوابق کاری:

1378-1379: کارشناس GIS در واحد IT  سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور

1380-1381: کارشناس GIS در واحد مطالعات شرکت آب منطقه ای خراسان

1382-1383: تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد در سنجش از دور و کامپیوتر

1387-1392: کارشناس فتوگرامتری و GIS در شرکت Agarius & Dr. Weth در زمینه مطالعات و مدیریت پروژه های پاکسازی تسلیحات جنگ جهانی دوم

از بهمن 1392: عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

فعالیتهای تحقیقاتی:

1377: پایان نامه کارشناسی "مطالعه ژئومورفولوژی دره نیمرود با هدف جاده سازی"

1380: پایان نامه کارشناسی ارشد : "ارزیابی کاربرد باندهای حرارتی سنجنده AVHRR در مطالعه دمای سطح زمین در منطقه ژئوترمال سبلان"

1378: گزارش کاربردهای GIS در حمل و نقل برای سازمان حمل و نقل و پایانه ها

1381: تهیه نقشه پوشش گیاهی حوزه کنشت کرمانشاه با استفاده از داده های ETM+ و AVHRR

1382: تهیه نقشه کاربری اراضی استان خراسان با تصاویر ETM+

1383-1389: رساله دکتری تهیه نقشه اراضی کشاورزی با استفاده از داده های راداری ماهواره ای

مقالات:

Ø  SADIDI, J., MALEKI, M., RAHMATI, M., TAVAKKOLI SABOUR, S.M., Investigating the Role of Faults in the Establishment and Survival of Settlements using Remote Sensing and Geographic Information System (GIS). The Case of Sahneh County in Iran, Journal of Settlements and Spatial Planning, vol. 7, no. 2 (2016) 201-206

Ø       تقي محمدزاده زنگلاني، سید محمد توکلي صبور، حميدرضا رياحي بختياري، حسين صادقي، علي حسيني پور، ارزيابي عملکرد روشهاي حذف لکه‏هاي راداري در دامنه‏ي مکاني و موجک، نشريه علمی- پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره ششم، شماره 3، دی ماه 1395

Ø       امیر صفاری، فرهاد جعفری، سید محمد توکلی صبور، پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: دشت کرج-شهریار، پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی، سال پنجم، شماره 2، پائیز 1395

Ø       علی حسینقلی‏زاده، پرویز ضیائیان فیروزآبادی، سید محمد توکلی صبور، مقایسه الگوریتمهای مختلف برآورد دمای سطح زمین (LST) با استفاده از تصاویر سنجش از دور، دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 1395

Ø       سعید پوراکرم، سید محمد توکلی صبور، علی اصغر تراهی، طبقه بندی نوع محصولات  زراعی با شاخص پوشش گیاه اختلافی نرمال شده (با استفاده از تصاویر سنتینل2)، دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 1395

Ø       رسول عدلی عتیق، سید محمد توکلی صبور، پرویز ضیائیان فیروزآبادی، حسن حسنی مقدم، ارزیابی قابلیت سنجنده‏های اپتیک و راداری جهت برآورد وسعت دریاچه ارومیه، دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 1395

Ø  Tavakkoli Sabour S.M., Agarius J., Sadidi J., 2014,  CALCULATION OF PER PARCEL PROBABILITY FOR DUD BOMBS IN GERMANY, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; 15/11/2014, Vol. 40-2/W3, p261

Ø       تقی محمدزاده زنگلانی، سید محمد توکلی صبور، حمیدرضا ریاحی بختیاری، حسین صادقی، علی حسینی پور، 1394، ارزیابی عملکرد روشهای حذف لکه‏های راداری در دامنه مکانی و موجک، همایش ملی نقشه و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 94)

Ø       توکلی، سید محمد، 1392، نظارت بر فعالیتهای کشاورزی با استفاده از تصاویر راداری جهت ارزیابی اثر آلوده کنندگی کشاورزی بر آبهای زیرزمینی، کنفرانس مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، مهرماه 1392

Ø  Tavakkoli Sabour, S.M.; Weth, D.; Agarius, J., Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten von Blindgängern, Altlasten Spektrum 2011/03

Ø  Lohmann, P.; Soergel, U.; Tavakkoli, M.; Farghaly, D.: Multi-temporal Classification for Crop Discrimination using TerraSAR – X Spotlight images: IntArchPhRS (38), Part 1-4-7/WS, Hannover, 2009, 6 S., CD

Ø  Tavakkoli Sabour, S. M.; Lohmann, P.; Soergel, U.: Monitoring agricultural activities using multi-temporal ASAR ENVISAT Data: IntArchPhRS. Band XXXVII, Teil B7-2. Peking, 2008, S. 735-742 .

Ø  Tavakkoli Sabour ,S.M.; Lohmann,P.; Soergel,U. : Mapping of Agricultural Activities Using Multi Temporal ASAR ENVISAT data, IntArchPhRS XXXVI. Band 1/W51. Hannover, 2007, 6S.

Ø  Tavakkoli Sabour, S. M. ; Lohmann, P. ; Soergel, U.: Monitoring Agrcultural Activities using Asar Envisat Data: esa Envisat Ssymposium. Montreux, 2007, 6S., CD

Ø  Tavakkoli, M. ; Lohmann, P. ; Soergel, U.: Multi-temporal Segment-based Classification of ASAR Images of an Agricultural Area: GRRS. Göttingen, 2006, 6 S., CD

Ø  Tavakkoli, M. ; Lohmann, P. ; Soergel, U.: Environmental Monitoring using ENVISAT ASAR Data in Agricultural areas: EARSeL Symposium. Warschau, 2006, 8 S., CD

Ø  Tavakkoli, M.;Lohmann, P.: Multi-temporal Classification of ASAR Images in Agricultural Areas: IntArchPhRS. Band XXXVI/7. Enschede, 2006, 7 S., CD .

Ø  Lohmann, P.;Tavakkoli, M.;Wissmann, U.: Environmental Mapping using ENVISAT ASAR Data: IntArchPhRS. Band XXXVI 1/W3. Hannover, 2005, 6 S., CD

سابقه همکاری در پروژه ها:

 1.     2008 – 2009             Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Helmstadt

2.     2008 – 2009             Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Dertingen

3.     2008 – 2009             Kampfmitteluntersuchung NATO Flugplatz Wittmundhafen

4.     2009                        Kampfmitteluntersuchung Pommern Kaserne Fürstenau

5.     2009                        Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Marktheidenfeld

6.     2009                        Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Bischbrunn

7.     2009                        Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Haseltalbrücke

8.     2009                        Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Rohrbrunn

9.     2009                        Kampfmitteluntersuchung BAB A3 Kauppenbrücke

10.  2009                        Altlastenuntersuchung PWC Bärenroth

11.  2009 – 2010             Kampfmitteluntersuchung Oberau – Eschenlohe

12.  2009 – 2010             Kampfmitteluntersuchung BAB A2 Hannover – Braunschweig

13.  2010                        Kampfmitteluntersuchung Hambühren

14.  2010                        Kampfmitteluntersuchung 5 Kasernen in Osnabrück

15.  2010                        Kampfmitteluntersuchung Fürstenau-Schwarzer Weg

16.  2010                        Kampfmitteluntersuchung Hannover-Podbielskistraße

17.  2010                        Bauüberwachung und Kampfmitteluntersuchung AK Hannover Ost

18.  2010                        Bauüberwachung und Kampfmitteluntersuchung Hannover Klinikum SOH

19.  2010                       Kampfmitteluntersuchung Flachstahl Salzgitter

20.  2010 - 2011             Altlasten- und Kampfmitteluntersuchung Venlo

21.  2010 - 2011             Kampfmitteluntersuchung StÜbPl Wietmarschen

22.  2010 - 2011             Kampfmitteluntersuchung Donnerschwee Kaserne

23.  2011                       TE KMR Hannover Ost

24.  2011                       HgR Großenwede

25.  2011                       Beweissicherung Großenwede

26.  2011                       TE KMR StÜbPl Fürstenau

27.  2011                       Luftbildauswertung A/E Flächen Kauppenbrücke

28.  2011                       Untersuchung KMVF Buxtehude durch Luftbildauswertung

29.  2011                       TE KMR Oberau-Eschenlohe

30.  2011                       TE KMR und Luftbildauswertung Büsum

31.  2011                       TE KMR Flugplatz Oldenburg

32.  2011                       TE KMR Windpark Großenwede

33.  2011                       Salzgitter AG Luftbilddetailauswertung der Teilflächen V1-V3

34.  2011                       Kampfmitteluntersuchung Eppers-Salzgitter

35.  2011                       TE KMR Riffgat

36.  2011                       Kampfmitteluntersuchung Quakenbrück

37.  2011                       Kampfmittelräumung Hannover Ost

38.  2011                       TE KMR Kühlteich Hameln

39.  2011                       HgR Donauhaltung Geislingen

40.  2011                       HgR Erdgasfeld Hengstlage / EMPG

41.  2011                       HgR Meerwind Süd/Ost

42.  2012                       BAB3 Regensburg-Passau Kampfmittelbelastungsstudie

43.  2012                       Multitemporale Luftbilddetailauswertung zur Kartierung von KMVF für den Neubau des  Klinikums Gehrden

44.  2012                       Historisch-genetische Rekonstruktion für den Ausbau der St 2275 Mönchstockheim-Donnersdorf

45.  2012                       Multitemporale Luftbilddetailauswertung zur Kartierung von KMVF für die geplanten Sanierungsmaßnahme des ehemaligen Sprengplatzes am Silbersee Langenhagen

46.  2012-2013               Bearbeitung von 28 Straßenbauprojekten des Staatlichen Bauamts Bayreuth zur Luftbildsichtigen und historischen Überprüfung des Kampfmittelverdachts, bei 14 Projekten mit anschließender HgR

47.  2013                       STV KMR Oberthürheim       Stellungnahme zum Kampfmittelverdacht

48.  2013                       B470, Steinschlagschutz südlich Pottenstein / Kampfmittelerkundung Luftbildauswertung für die Kampfmittelerkundung

49.  2013                       Ortsumfahrung Belm           KMR und ÖBU

50.  2013                       ExxonMobil            HgR

51.  2013                       ExxonMobil            Multitemporale Gebäudekartierung

52.  2014                       Gefährdungsabschätzung zur Kampfmittelräumung für das Gewerbegebiet Neulandstraße-Ost in Quakenbrück

53.  2014                        Krankenhaus Siloah Hannover         LB und LV KMR und ÖBU

54.  2014                       A96 München-Lindau, Abschnitt AS Inning-AS Buchloe         Vorerkundung KMR

55.  2014                        Celle Scheuen        Phase I – STÜbPl

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فتوگرامتري 1815509 2 56 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
مايكرو ويو وتصاوير راداري 1815505 2 55 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مايكرو ويو وتصاوير راداري 1815505 2 56 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مباني سنجش از دور 1811009 2 23 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1394
مباني سنجش از دور 1811009 2 28 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis)
دانشگاه آلمان
1389/01/01
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
متوسط
1
آلمانی
خوب
خوب
1
عربی
کم
کم
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی میزان آلاینده‌های شهری با استفاده از داده‌های سنجش از دور
طاهره قربان صباغ
2
مقایسه و ارزیابی روشهای استخراج خودکار ساختمان ها از داده های لیدار و اپیتیک
الهام ایل سعادتمند
3
مقایسه شاخص های گیاهی ماهواره ای برای مطالعه ومدیریت خشکسالی دراستان فارس
نبی اله اسال
4
تهیه مدل سه بعدی مناطق شهری بااستفاده از داده های لیدار
علی اژدریان ورجوی
5
پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و CA-Markov، مطالعه موردی: منطقه سرچهان
اسماعیل اسمند
6
مقایسه داده های سنجش ازدور فعال و غیرفعال دراستخراج خطوط ساحلی
شیدا فتحی
7
کاهش لکه های تصاویر SAR با استفاده از فیلترهای فرکانسی و موجک جهت استخراج گسل
تقی محمدزاده زنگلانی
8
مقایسه داده های اپتیک و رادار دراستخراج عوارض و پدیده های زمینی
محمد ملکی
9
بررسی شاخصهای داده های ماهواره ای در به روز رسانی نقشه کاداستر زراعی
سعید پوراکرمی
10
بررسی الگوریتمهای ماشینهای بردار پشتیبان و بیشترین شباهت در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در منطقه آزاد جلفا
رباب پورمحمد
11
بررسی شاخصهای داده های اپتیکی و راداری در برآورد خسارت محصولات کشاورزی
علی احمدی
12
بررسی قابلیتهای داده های راداری و حرارتی سنجش از دور و کشف و آشکارسازی مین و بمب های عمل نکرده
شهرام حسین پور
13
برآورد رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر مادون قرمز حرارتی
مژگان دهقانی اغچه کهل
14
تخمین سرعت اهداف متحرک زمینیدر تصاویر راداری دریچه روزه مصنوعی(SAR)
علی کشاورزبهادری
15
استخراج خودکار سقف ساختمان با استفاده از داده های لیدار و ارتوفتو
اسماعیل رشیدی حسن آباد
16
ارزیابی الگوریتم شبیه سازی عامل مبنا در تحلیل زمانمند - مکانمند الگوهای حرکتی افراد در ساختمانها در زمان بروز آتش سوزی
سمیه صنوبرنیا
17
ارزیابی نقش اطلاعات داوطلبانه در مدیریت شهری هوشمند
نصیبه عبدالهی
18
مقایسه کرنل خطی و غیر خطی (RBF) الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تهیه نقشه های کاداستر منابع طبیعی
وحید پرویز
19
ارزیابی استفاده از اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) در مدیریت حوادث جاده ای
محمدرضا کاظمی فرد
20
تشخیص ناهنجاریهای تشعشات مایکروویو مرتبط با زلزله با استفاده از داده های ماهواره ای
حنیفه فلاحی
21
مدل سازی رابطه بین همدوستی داده های SAR و میزان زیست توده اراضی کشاورزی در دوره های فنولوژیک
احمد همتی زلیوا
22
خودکارسازی پهنه بندی سطح برف با استفاده از داده های سنجش از دور
محمدمسلم مومن زاده
23
ارزیابی روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی در تهیه نقشه شوری خاک با داده های هایپرسپکترال و رادار
حمیده سلطانی
24
ارزیابی داده های SAR به منظور کشف پدیده های مدفون در زیر خاک ماسه ای
25
مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) درارزیابی پتانسیل توسعه کارست
26
مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در ارزیابی پناسیل توسعه کارست
نرگس میرزایی
27
بررسی صحت سنجی دقت استفاده از بازتابدهنده های سه گوش درتعیین مقدار جابجایی ها با استفاده از روش تداخل سنجی رادار
ناصر متقیان
28
ارزیابی کارایی داده های سنجش از دور با توان تفکیک مکانی متوسط در تهیه نقشه آلودگی هوای شهر اراک
بهاره خلج
29
مدل سازی رابطه بین همدوستی فاز داده های SAR و عملکرد محصول اراضی کشاورزی
احمد همتی زلیوا
30
مدل سازی رابطه بین همدوسی فاز داده های SAR و عملکرد محصول اراضی کشاورزی
احمد همتی زلیوا
31
ارزیابی روش های بازسازی دادههای پرت و هموارسازی سری زمانی NDVI  در الگوریتم TIMESAT
لیلا کرمی
32
بررسی و مقایسه دقت روشهای طبقه بندی شبکه عصبی عادی، شبکه عصبی با یادگیری عمیق و جنگل تصادفی در تعیین مشخصه های کیفی تاج درختان جنگل با استفاده از تصاویر لندست 8
علیرضا صادقی
33
ارزیابی روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی در تهیه ی نقشه ی شوری خاک با داده های رادار
حمیده سلطانی
34
مقایسه و ارزیابی روشهای استخراج خودکار ساختمان ها از داده های لیدار و اپتیک
الهام ایل سعادتمند
35
محاسبه تغییر شکل سطحی آتشفشان تفتان با استفاده از تصاویر سنتینل 1 و مشاهدات GPS
مهدیه شیرمحمدی