ورود به پنل کاربری
طیبه کیانی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

دکتری: رشته علوم زمین و منابع طبیعی ، گرایش ژئوانفرمتیک

دانشکده علوم زمین پاریس 

دانشگاه پیر و ماری کوری، پاریس 6

www.istep.upmc.fr

عنوان پایان نامه:

الگوسازی پایگاه های داده مکانی: کاربرد آن در داده های زمین شناسی ساختمانی

 1384-1388

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرسايش 1813007 2 22 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
كارتوگرافي وتهيه نقشه هاي موضوعي 1811039 2 20 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1811027 2 21 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
مخاطرات طبيعي 1811026 2 21 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
مخاطرات طبيعي 1811026 2 27 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 5 نتیجه