ورود به پنل کاربری
حسن افراخته
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

 

حسن افراخته

 

استاد دانشکده علوم جغرافیایی

دانشگاه خوارزمی ،تهران

الف) مقاله در مجلات علمي پژوهشي:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

شماره / سال

1

دامداري سنتي در فومنات

تحقيقات جغرافيايي

شماره 28 ،سال 1372

2

نقش ساختار جمعيتي ايران در توسعه و ارتباطات با آموزش نيروي انساني

مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه تبريز

شماره 156-157، سال 1374

3

تغييرات جديد اقتصادي و سازماندهي فضا در تالش

تحقيقات جغرافيايي

شماره 38، سال 1374

4

تفاوت اهداف باروري بين زن ومرد: عوامل و نتايج

تحقيقات جغرافيايي

شماره 41، سال 1376

5

الزامات اقتصادي - اجتماعي در بازسازي سكونتگاههاي آسيب ديده

تحقيقات جغرافيايي

شماره 47 ، سال 1376

6

عوامل موثر در كميت و كيفيت چاي ايران

اقتصاد كشاورزي و توسعه

شماره 19، سال 1376

7

عوامل موثر در ساخت زراعي

اقتصاد كشاورزي

شماره 25، سال 1378

8

دياسپوراي سيك در شهر زاهدان

مجله فضاي جغرافيايي

1380

9

روابط  متقابل شهر و روستا : مورد ايرانشهر

علو م اجتماعي و انساني - دانشگاه شيراز

شماره دوم، بهار1381

10

کشت معیشتی و تحول آن ( نمونه هیچان)

جغرافیا و توسعه ناحیه­ای

شماره2 ، سال1383

 

11

رشد شهري و آسيب هاي محيطي

جغرافيا

شماره3، سال 1383

12

نقش شهر ها در توسعه ناحیه ای

پژوهش های جغرافیایی

شماره50، سال 1383

13

طرح توسعه ناحیه ای ، رشد شهری و آسیب شناسی اجتماعی

سرزمین

شماره 4، سال 1383

14

تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و چالش های روستایی

سرزمین

شماره 5، سال 1384

15

تحليلي بر مشكلات موجود درقلمرو کشت و صنعت چای ایران

سرزمین

شماره 7 ، سال 1384

16

تجارت فرامرزي، سيطره شهري و تغيير كاركرد روستايي (نمونه : اهدان)

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

شماره 4و5 ، سال 1384

17

نقش ادراك محيطي در توسعه روستايي

جغرافيا و توسعه

شماره 8، سال 1386

18

بافت فرسوده شهری و جدایی گزینی اکولوژیکی: نمونه خرم آباد

علوم جغرافیایی

1388

19

بررسي نقش قاليبافي در توسعه روستايي، مورد :كارگاه فرش دهستان بالا ولايت

روستا و توسعه

شماره 12، سال 1388

20

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

شماره 14، سال 1389

21

روربانیسم و مخاطرات محیطی: مورد، رباط کریم

مطالعات و تحقیقات شهری و منطقه ای

1389

22

جایگاه اجتماعی، اقتصادی زنان روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آن

روستا و توسعه

شماره 1، بهار 1390

23

سازماندهی  گردشگری پیراشهری منطبق با ظرفیت محیطی

تحقیقات کاربردی جغرافیایی

1390

24

بررسی تاثیر تصمیمات سیاسی بر ناپایداری و تحولات ساختاری زمین و مسکن شهری

جغرافیا و توسعه

شماره 23، سال 1390

25

تحلیلی بر نقش وام مسکن در توسعه روستایی

جغرافيا

شماره31، سال 1390

26

ارزشیابی عملکرد مراکز خدماتی حاصله از تصمیمات دولتی(مطالعه موردی: شهر سردشت-استان هرمزگان)

جغرافیا و توسعه ناحیه ای

شماره 17، سال 1390

27

آسیب پذیری زنان روستایی، مورد: روستاهای کوهپایه ای فومنات

جغرافیاوبرنامه­ریزی منطقه­ای

شماره اول، 1390

28

اقتصاد فضا وتوسعه روستایی (مورد: ناحیه شفت)

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

شماره اول، پاییز 1391

29

جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه های توسعه ایران

فصلنامه سیاست های راهبردی  و کلان

بهار 1392،صص:65-95

30

نقش برخورداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در گسترش روش هاي كشاورزي پايدار: مطالعه موردي شالي­كاران شهرستان رشت

روستا و توسعه

سال شانزدهم، شماره 2 (پياپي 62)، تابستان 1392

31

خزش شهری وپیامدهای آن....

جغرافیا/انجمن جغرافیایی ایران

سال 1392

32

تحلیل پیامدهای کالبدی- فضایی ادغام هسته های روستایی در منطقه یک شهر تهران

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

بهار 1392

33

بهرهبرداری از انرژي خورشيدي در مناطق روستايي
(مطالعۀ موردي: دهستان عشقآباد، شهرستان نيشابور)

پژوهش‌‌هاي جغرافياي انساني

 دورۀ 46، شمارۀ 1، بهار 1393

صص. 30-15

34

تحول نظام مالکیت اراضی روستایی، علل و پیامدها

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

پاییز 1392،صص:1-21

35

بررسی توانمندی ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

پژوهش‌‌هاي جغرافياي انساني

زمستان 1392، صص103-119

36

تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی-مورد دهستان قرق شهرستان گرگان

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

بهار 1393،صص:107-123

37

خزش کلانشهری، مورد: محور دربند – کاشانک (شما تهران)

جغرافیا

سال دوازدهم، شماره41، تابستان 1393:7-43

38

تحولات مرفولوژی سکونتگاههای روستایی دهستان صالحان، شهرستان خمین دوره 1341- 1385

جغرافیا و توسعه،

 

شماره 27، زمستان 1393، صفحات 71-84.

39

نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهار دانگه

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

سال چهاردهم، شماره 34، پاییز 93:27-45

40

انباشت سرمایه و اقتصاد فضا در ایران

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

شماره 10، زمستان 1393

41

نقش نواحی صنعتی در توسعه روستایی( مطالعه موردی: ناحیه صنعتی کوهپایه در شهرستان اصفهان)

مجله مسکن و محیط روستا

شماره 148، زمستان 1393:79-98

42

جایگاه زنان در برنامه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران،صص1330158.

مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان

سال 11، شماره 3، پاییز 1392

43

تشدید مخاطرات محیطی روستای ماکلوان به دلیل ارتقای موقعیت سیاسی آن ، صص 15-29

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

شماره 2،1393

44

بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار

پژوهش و برنامه ریزی روستایی

سال 4، شمارة 1، بهار 1394 ، شماره  پیاپی9

45

تبیین تحولات نظام زراعی، نتایج و عواقب آن ، مطالعه موردی: شهرستان ترکمن

روستا و توسعه

سال 18، شماره2،تابستان 1394

46

اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه­ای ایران

 

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

شماره 15، زمستان 1394

47

نقش نیازهای اساسی روستاییان در رفتار توسعه ای آنها

پژوهش و برنامه ریزی روستایی

پاییز 1394، شماره 11

48

تحول جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای

فصلنامه مطالعات میان  رشته ای  در علوم انسانی

دوره هشتم، شماره 2، بهار 1395

49

انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر- ناحیه تهران

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

سال دوم، شماره 4، زمستان 1394

50

اثرات مکانی فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب

مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی

، سال 5، شمارة 1 ، بهار 1395

51

تحلیل نابرابریهای فضایی در توسعه منابع گردشگری )مورد مطالعه: استان اردبیل(

فصلنامه علمی، پژوهشی گردشگری و توسعه

تابستان 1395،سال 5، شماره7، 149-178

52

تحلیل سطح توسعه خدمات بهداشتی درمانی از منظر عدالت فضایی -

)مورد مطالعه: سکونتگاههای روستایی استان آذربایجان غربی(

مطالعات برنامهریزی سکونت گاه های انسانی

سال یازدهم، شماره 36 ، پاییز 1395

صص. 34 -

53

ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات روستایی شهرستانهای

استان اصفهان

آمایش سرزمین

دورة هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان1395: 57- 81-

54

تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی

)مطالعة موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر(

مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی

سال 5، شمارة 4، زمستان 1395 ، شمارة پیاپی 16

۵۵

فضاس سوم و پدیده فراملت در شهر-ناحیه های  پسا استعماری

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

شماره ۱۸ زمستان ۱۳۹۵

 

 

ب) مقاله در مجلات خارجي و ( ISI ):

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال

1

The problems of regional development and border cities

International Journal "Cities"

2006

2

Demographic and cultural change in Iranian Balochistan: the baloch and others

Uppsala university

2008

3

Development perspective of Lankaran Based on entrepreneurship in tourism sector

development and regional problems of tourism in Azarbaijan

2011

4

Economic and social position and vulnerability of rural women, case The Talish Villages of Foomana

The herald of national Academy of Talish

2011

5

Analysis of Factors Affecting Adoption and Application of  Sprinkler Irrigation by Farmers in Famenin County, Iran,

 

International Journal of Agricultural management and Development (IJAMAD), pp.: 89-99.

2015

6

APJEM, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management Vol. 5 Issue 7 July 2016, ISSN 2278-0629

 

 IDENTIFICATION OF COMPONENTS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF SPATIAL FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS ON BASED OF ROSENTHAL META-ANALYSIS APPROACH (THE CASE OF: KERMANSHAH PROVINCE OF IRAN)

2016

7

Asian Journal of Research in Banking and Finance Banking and Finance.Vol. 3, No. 8, August 2016, pp. 39-52.

Recognition and Analysis of Organizational Entrepreneurship

Components of Agricultural Jihad Experts using Structural

Equation Model (Case Study: Kermanshah of Iran)

2016

8

2016 | IIOABJ | Vol. 7 | Suppl 1 | 107–121|

EFFECTS OF DISTRIBUTION MODEL OF OIL WEALTH ON THE ECONOMIC AND MIGRATION OF VILLAGES IN IRAN: CASE STUDY BIRJAND COUNTY

2016

 

 

ج) كتاب:

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

سال

1

مدل در جغرافيا

جهاد دانشگاهي

1374

2

نقش چابهار در ناحيه ساحلي جنوب شرق ايران

واقفي

1375

3

جغرافیای روستایی ایران

پژوهشی پیرامون مدرنیزاسیون و چشم انداز زراعی ایران

آدنا

1382

4

 مقدمه بر برنامه ریزی روستایی

پرهام

1387

5

مديريت روستايي با تأكيد بر ايران تهران

گنج هنر 

1388

6

رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای

پرهام دانش

1389

7

جغرافیای روستایی ایران

سمت

1393

8

رویکردهای برنامه ریزی روستایی ایران از منظر بومی سازی

دانشگاه خوارزمی

1395

9

مبانی کار آفرینی

اصفهان- انتشارات سیدآقا

1395

 

 

د) مقاله در مجلات علمی، ترویجی و کنفرنس های داخلی:

 ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه

سال

1

ساخت زراعي در فومنات

مجله رشد آموزش جغرافيا

1369

2

نقش احياي نوغانداري در توسعه روستايي كشور

مجموعه مقالات هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران

1371

3

رشد جمعيت شهري و حاشيه نشيني

سمينار بررسي مسايل جمعيتي مركز جمعيت شناسي دانشگاه شيراز

1372

4

عوامل موثر در توسعه كشت مركبات

سمينار بازاريابي توسعه كشت مركبات - دانشگاه مازندران

1373

5

مسكن و سياستهاي اجتماعي­و اقتصادي

سمينار سياستهاي­توسعه مسكن درايران

1374

6

مسايل ناشي از توسعه شهري

مجله رشد آموزش جغرافيا

1374

7

نگاهي به كشت چغندر از ديدگاه استفاده بهينه از اراضي

مجله سنبله

1375

8

فقر روستايي ،عوامل و راه حلها

سمينار بررسي فقر و فقرزدايي - سازمان برنامه و بودجه

1375

9

نقد و بررسي سياست تأمين مسكن در شهرهاي كوچك ايران

سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران

1375

10

قرق داري و تحولات آن در ساحل جنوبي تالاب انزلي

گيلان نامه

1375

11

ارزيابي نتايج حاصله از اجراي طرحهاي سازماندهي روستايي در كشور

سمينار ساماندهي روستاي پراكنده

1375

12

استفاده بهينه ازچشم اندازهاي زراعي

نهمين كنگره جغرافيدانان ايران- تبريز

1376

13

جهانگردي در سيستان وبلوچستان

ماهنامه كشاورزي و صنعت

1378

14

برنامه هاي توسعه و ضرورت بهسازي خانه هاي روستايي

مجله سپهر

1378

15

نقش گسترش مصرف انرژي برق در توسعه پايدار نواحي روستايي

چهارمين كنفرانس سراسري روستا و انرژي

1379

16

جهاني شدن اقتصاد و نقش آن در ساختار اقتصادي و اجتماعي شهرها

اطلاعات سياسي ،اقتصادي

1380

17

نقش تغییر ابزار کشت در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان تالش

فصلنامه تحقیقات تالش

1380

18

تغییر بهره برداری بهینه از مراتع تالش

فصلنامه تحقیقات تالش

1381

19

تحليلي از توسعه و اضمحلال سيستم سنتي در سرحد بلوچستان دياسپوراي سيك در زاهدان

همايش ملي ايران شناس- بنياد ايران شناسي

1381

20

الگوهایی از فضاهای شهری در عصر جهانی شدن

اطلاعات سياسي ،اقتصادي

1381

21

تاثیر جهانی شدن اقتصاد در توسعه روستایی، نمونه فیلیپین

اطلاعات سیاسی ، اقتصادی

1382

22

جهانی شدن اقتصاد و چالش کشورهای اسلامی  خاورمیانه و شمال افریقا

دومین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

1382

23

انبساط ایستا در قلمرو تولیدات  پنبه ای در استان سیستان و بلوچستان

نخستین همایش بین المللی ایران در آیینه استانهای کشور - بنیاد ایران شناسی

1382

24

اکولوژی روستایی :نمونه ماکلوان

فصلنامه تحقیقات تالش

1382

25

نقش تصمیم سازی اداری در سیل خیزی شمال ایران

اطلاعات سياسي ،اقتصادي

1383

26

خشکسالی و تحول معیشت نیمه کوچ نشینان تفتان

کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی- دانشگاه تبریز

1384

27

امنيتي و توسعه روستايي در عصر تكنولوژي اطلاعات

اولين همايش جغرافيا و قرن21

1385

28

ناحیه تالش نشين شمالي و موقعيت اقتصادي ، اجتماعي آن

همايش بررسي جايگاه تالش شمال در قفقاز

1385

29

تعاون سنتی تالش

کنگره بین المللی فرهنگ تالش - دانشگاه گیلان

1386

30

لیبرالیسم نو و توسعه روستایی

دومین همايش جغرافيا و قرن21

1387

31

روند تخریب منابع طبیعی در غرب گیلان

فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی

1389

32

بررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و تهدید سلامت اجتماعی  تهران، نمونه : تجربه خاک سفید

فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی

1389

33

تحلیل فضایی حساب های منطقه ای با تأکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران

یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران - دانشگاه شهید بهشتی

1390

34

تجزیه و تحلیل محتوای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه پایدار روستایی

فصلنامه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی محیطی

1390

35

تأثیر سرمایه اجتماعی در امنیت نواحی مرزی(نمونه موردی بندر ترکمن)

اولین همایش ملی توسعه، امنیت پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان

1390

36

عوامل مؤثر در کمیت کیفیت چای ایران

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 5، شماره 19 پاییز 1376: 85- 107

1376

37

لیبرالیسم نو و تحول اقتصاد روستایی با نگاهی به وضعیت ایران

مجموعه مقالات  دومین همايش جغرافيا  و قرن 21، نجف آباد، 1387.

 

1391

38

ضرورت تهیه و اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین  در توسعه روستایی گیلان

دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر  دانشگاه گیلان

1392

39

تبیین تحولات مکانی- فضایی روستاهای پیرامون شهرها

همایش توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی

بنیاد مسکن/اردبیل/تیرماه 93

40

یارانه وکیفیت زندگی روستاییان

همایش علوم جغرافیایی ایران،دانشگاه تهران

اردیبهشت 93

41

فضاهای روربان و برنامه ششم توسعه

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

15 بهمن 1393 ص214

42

نقش مرز در توسعه روستایی، مورد

ک منطقه مرزی ارس و ایران

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

15 بهمن 1393ص180

43

تحلیل دیدگاهها و الگوهای نظری کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات محیطی(خشکسالی)

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی

1393

44

روستا نشینی شهری و توسعه گیلان، مورد: شهرستان فومن( مقاله کامل)

 

مجموعه مقالات همایش ملی شناخت راهکارهای توسعه

 استان گیلان

نهم اردیبهشت 1394

45

درآمدهای نفتی و توسعه زیرساخت های گردشگری ایران

اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش ها و چشم اندازها

مشهد-26-28 مهرماه 1393

 

 

 

ه) مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي بین المللی:

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه

سال

1

Urban Growth and Experiences of New Town Planning in Developing Countries

World Planning Schools Congress- China

2001

2

The Afghan-Iranian Dispute Over The Helmand River Water And Its Impact on the Regional   Development of  South eastern part of Iran

International Conference of political Geography -Romania

2002

3

Regional Development Issues In Border Region of Sistan and Baluchestan

AESOP Congress, Planning In Border Region- Greece

2002

4

Economic Globalization and the state

International conference on political geography

2003

5

- Information technology and regional disparities

ACSP- AESOP Joint congress- Belgium

2003

6

Political economy and rural development

AESOP congress

2004

7

Socio-economic changes and Rural challenges

International congress, AESOP- Austria

2005

8

Baluchistan: A comparative study of three urban areas

International symposium on pluralism in Baluchistan- Uppsala University

2005

9

Tourism and sustainable development, Case study: Masuleh  

world leisure congress- China

2006

10

Theoretical Deficiency in rural planning in Iran

2nd world planning school congress- Mexico City

2006

11

Rurbanism and Environmental disasters

International AESOP Congress- Italy

2007

12

Environmental   disaster and passive management

International conference on Natural disaster management- University of Tehran

2008

13

The trend of rural settlements management and its challenges

first International conference on zagros traditional settlement s- University of Kurdistan

2008

14

Rurbanism and Environmental Crisis Case: Robatkarim

SEAGA international conference- Philippines

2008

15

People participation and Rural Development

International congress on Social Science- India

2009

16

Type of cultivation and rural development

International symposium on agricultural Technology- Thailand

2010

17

The role of border location on development of peripheral villages: A case study of Iran and Pakistan border villages

international conference of agricultural-Zuric

2012

18

The Impact and consequences of Globalization on economic sustainability in urban-rural fringe

international geographical congress- University of cologne

2012

19

The Impact of globalization on strengthening tourism activities

ICOT International Conference.Dalian.China

2014

20

 

Tourism industry in Iran

MAG Scholar Conference – We Know Asia Bette

2015

21

The impact of Globalization on Urban Peripheral Villages of Iran

The Inaugural IAFOR international Conference on the City, Barcelona, Spain, July 16-18

2016

 

 

 

 و) فرصت مطالعاتی:

 گذراندن یک دوره فرصت مطالعاتی در مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن

(School of Oriental and African Studies)

 

ز) طرح هاي تحقيقاتي:

1- شهر نشيني در زاهدان ، دانشگاه سيستان و بلو چستان ، سال 1372.

 2- نقش ويژگيهاي جمعيتي در توسعه استان سيستان وبلوچستان : دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال1374.

 3- بررسي كشت و صنعت چاي در ايران : دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال 1375.

4- نقش فعاليتهاي بندر آزاد تجاري- صنعتي چابهار در ساخت زراعي ناحيه،دانشگاه سيستان و بلوچستان ، سال ،1377.

5- نقش ارتباطات در توسعه ناحيه اي بلوچستان مركزي ): دانشگاه سيستان وبلوچستان ، ديماه1379.

 6- نقش شهرها در توسعه ناحيه اي سيستان و بلوچستان : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان ، سال 1380.

7-تحلیلی بر نقش بازرگانی شهر زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1383..

 8-طرح هادی روستا ی سرباز ، بنیاد مسکن ،1384     .

9-  طرح ساماندهی عشایر سرباز ، سازمان امور عشایری، 1384   .

10- مطالعات زیست محیطی سیستان، سازمان محیط زیست ، 1384.

11- همکار، پنج  مورد طرح هادي روستايي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي1386.

12- تمركز حمعيت و عواقب اقتصادي،اجتماعي­و زيست محيطي آن ، دانشگاه تربيت معلم، 1386.

13- طرح هادي نمونه روستاي علي اكبر، زابل، بنياد مسكن سيستان و بلوچستان.1378

             14- طرح هادي روستاي فنانه، نيكشهر، بنياد مسكن سيستان و بلوچستان.1378

ح)عضویت مجلات و انجمن ها:

1-      سردبیر مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی؛

2-      عضو هیئت تحریریه مجلات مختلف؛

3-      عضویت انجمن برنامه ریزان اروپا(Association of European School of Planning 

4-      عضویت انجمن جغرافیایی ایران، انجمن توسعه روستایی ایران، عضویت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران؛

5-       رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران.

 

ط) پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشجویان:

ی): فعالیت های اجرایی:

6-      مدیر گروه جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1370-1377؛

7-      رئیس بنیاد ایران شناسی استان سیستان و بلوچستان، 1378- 1383؛

8-      رئیس کتابخانه مرکزی  و مرکز اسناد دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1385 -1390؛

9-      رئیس دانشکده علوم جغرافیایی،   ،1390 -1394؛

10-   عضویت هیئت ممیزه دانشگاه های سیستان و بلوچستان  و  خوارزمی، پنچ دوره.

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل فرايند بومي سازي برنامه ريزي روستايي در ايران 1811824 2 65 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
تحليل فضايي روابط شهروروستا 1811597 2 55 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
روش هاي تحقيق در برنامه ريزي روستايي 1811590 2 55 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه