توصیف مختصر

توضیحات استاد

 • نام:  محمد

  نام خانوادگی:  سليماني مهرنجاني

  مرتبه: دانشیار

  گروه آموزشی:  جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

  ایمیل:  m_soleimani_mehr@yahoo.com

  تلفن همراه:

بیوگرافی

‌‌‌

رزومه (CV)

اطلاعات

شخصی

نام:  محمد

نام خانوادگی:  سليماني مهرنجاني

مرتبه: دانشیار

گروه آموزشی:  جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ایمیل:  m_soleimani_mehr@yahoo.com

تلفن همراه:

سوابق

آموزشی

دکتری: جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري- دانشگاه تربيت مدرس (1372)

کارشناسی ارشد:  جغرافياي انساني- گرايش شهري- دانشگاه تربيت مدرس (1368)

کارشناسی: جغرافياي طبيعي- دانشگاه تربيت معلم (1364)

سوابق شغلی (اجرایی)

1-       معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي تربيت معلم، 60 تا 65

2-       مدير گروه معارف اسلامي، دانشگاه تربيت معلم 64 تا 68

3-       مدير گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم، 68 تا 73

4-       رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت معلم، 76 تا 80

5-       مسئول دفتر گزينش استاد، 68 تا 80

6-       دبير كميته برنامه‌ريزي گروه جغرافيا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 64 تا 75

7-       دبير شوراي تدوين كتب جغرافيايي دفتر ”سمت“، 69 تا 75

8-       دبير ستاد رفاهي دانشگاه تربيت معلم، 74 تا 76

9-       مدير گروه علوم اجتماعي دانشگاه تربيت معلم، 78 تا 79

10-     معاون آموزشي و پژوهشي پژوهشكده سوانح طبيعي از سال 81 تا 85

11-    مدير گروه برنامه‌ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي پژوهشكده سوانح طبيعي از سال 81 تا 138

     
 

سوایق تدریس (درس‌های ارائه شده)

بیش از 10 عنوان درس در حوزه جغرافیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1370 تا کنون تدریس شده است.

دوره دکتری:

 فلسفه روش و تکنیک های تحقیق(دوره دکتری)

نظریه های اجتماعی و شهر(دوره دکتری)

آسیب شناسی فضایی مسائل شهری ایران(دوره دکتری)

دوره کارشناسی ارشد:

 روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای(دوره کارشناسی ارشد)

شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران(دوره کارشناسی ارشد)

روابط شهر و روستا(دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دوره کارشناسی:   

روش تحقیق(دوره کارشناسی)

مبانی علم جغرافیا(دوره کارشناسی)

جغرافیای شهری ایران(دوره کارشناسی)

فلسفه جغرافیا

برنامه ریزی شهرها و شهرک های جدید


ارائه مقاله در همایش‌های علمی

 

1-       تحليلي از توسعه كالبدي شهر اراك: نهمين كنگره جغرافيدانان، تبريز مهرماه 73

2-       چارچوب مفهومي و روش‌شناسي، جغرافياي فرهنگي، سمينار بين‌المللي گفتگوي تمدنها، مشترك با خانم دكتر سيمين تولايي، مشهد 1380

3-       «ضرورت و چگونگي آموزش حين بازسازي سازندگان شهر بم»، گردهمايي همايش يك روزه دست‌اندركاران بازسازي بم، شهر بم، آبان 1384.

4-       EIA تكنيكي مناسب در ارزيابي آثار زيست محيطي طرحهاي عمراني، همايش منطقه‌اي زمين‌شناسي كاربردي و محيط زيست 7/3/1385.

5-       جوامع محله‌اي وجايگاه آنها در نظام آمادگي و واكنش به حوادث طبيعي در شهرهاي داراي بافت تاريخي، همايش مديريت بحران در شهرهاي داراي بافت تاريخي، يزد،  10/3/85.

6-       مكانيابي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي: نمونه دهستان ميانكوه- دره گز، همايش اطلاعات مكاني (GIS)، سازمان نقشه‌برداري، 1384.

چاپ مقاله

در نشریه‌‌های علمی و پژوهشی

1.     ماهيت و قلمرو علم جغرافيا، چاپ شده در مجموع مقالات سمينار، ”سمت“، 1368

2.     تحولات اكولوژيكي منطقه لاله‌زار تهران، محمد سليماني، احمد پوراحمد، مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي، سال 1369

3.     مكان شهر جديد و تاثيرات آن در گسترش شهر اراك، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال سوم، تابستان 74

4.     مرور بر فسلفه پيدايش و نقاط عطف تحولات شهر و شهرنشيني اراك، فصلنامه علمي- فرهنگي راه دانش، شماره 2-1، سال 74

5.     صنعتي شدن و تحولات اقتصادي شهر اراك (45 تا 75)، فصلنامه علمي- فرهنگي راه دانش، شماره 8-7  سال 75.

6.     پيشينه تاريخي منطقه عراق عجم، فصلنامه علمي- فرهنگي راه دانش، شماره 6-5، سال 76

7.     فرهنگ و تحولات شهرنشيني اراك: ديدگاه فرهنگي، محمدسليماني، نعمت‌الله فاضلي، فصلنامه علمي- فرهنگي راه دانش، شماره 2-1، سال 1374.

8.     دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي جديد صنعتي، نمونه البرز- الوند، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 66-65، پائيز 81 مجله شهرداري

9.     بررسي الگوي توسعه متعادل منطقه اي، با تاكيد بر روابط شهر و روستا: مورد: منطقه قزوين، دكتر احمد پوراحمد، دكتر رحمت اله فرهودي، دكتر كرامت اله زياري، دكتر محمد سليماني، امين فرجي ملائي، فصلنامه جغرافيا، شماره 39، زمستان 1392  ص 53

10. سنجش كيفيت زندگي در محله هاي در حال گذار، دكتر محمد سليماني، حسين منصوريان ، زهرا براتي، فصلنامه جغرافيا، شماره 38، پاييز 1392  ص 51

11. تحليل پيامدهاي كالبدي فضايي ادغام هسته هاي روستايي در منطقه يك شهر تهران، محمد سليماني ، حسن افراخته ، احمد سعيدنيا ، رباب چگيني، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، شماره 3، بهار 1392  ص 115

12. توسعه شهري مبتني بر تركيب كاربري ها؛ مروري بر ادبيات دانشگاهي آن در ايران، رسول فرجام ، محمد سليماني، سيمين تولايي ، مجتبي رفيعيان ، علي موحد، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري، شماره 12، بهار 1392 صص 23-48

13. بايسته هاي بوم شناسي سياسي شهر: الگوي توزيع تاج پوشش درختي و نابرابري فضايي در شهر تهران، تاج‌الدين كرمي ، محمد سليماني ، حسن افراخته ، حسين حاتمي‌نژاد، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 13، تابستان 1391  صص 1-22

14. درآمدي بر اثرات اصالت بخشي بافت هاي فرسوده شهر تهران (نمونه موردي: محله مفت آباد)، محمد سليماني، سيمين تولايي، يدا... كريمي پور، اسماعيل آقائي زاده، فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي، شماره 5، پاييز 1390  ص 67

15. بررسي شاخص ها و سطح بندي اولويت ها در ساماندهي و توانمندسازي محله جنگلده، شهر عليآباد كتول (استان گلستان)،عليرضا زارع شاه آبادي، محمد سليماني مهرنجاني، ابوالفضل زنگانه، مهندس احمد زنگانه، فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره 76، تابستان 1390  ص 85

16. تحليل فضايي جريان حواله هاي بانكي در شبكه شهرهاي ايران، محمد سليماني، اصغر نظريان ، محمد حسن يزداني، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 7، زمستان 1389  ص 1

17. آسيب پذيري بافت هاي فرسوده بخش مركزي شهر تهران در برابر زلزله، مهشيد منزوي، محمد سليماني، سيمين تولايي، اسماعيل چاووشي، فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني، شماره 73، پاييز 1389  صص 1-18

18. ارزيابي اثرات اجراي طر حهاي هادي بر محيط زيست روستاهاي ايران، فرهنگ مظفر، سيدباقر حسيني، محمد سليماني، عباس تركاشوند ، علي اكبر سرمدي، فصلنامه علوم محيطي، شماره 19، بهار 1387  ص 11

19. مكان يابي شهر صنعتي و اثرات زيست محيطي آن بر شهر اراك، مترجم: احمد زنگانه ـ محمد سليماني، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 51، بهار 1384  ص 33

20. زمینه ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهراراک1392، محمد سلیمانی، سیمین تولایی، احمدزنگانه و حمیدرضا تلخابی، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 13،

21. سنجش کیفیت محیط شهری در محله های نارمک و خاک سفید، محمد سلیمانی، احمد زنگانه و مهدی محمودی، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، پاییز 1393

22.      بررسی تاثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سال 19، شماره 52، تابستان 1394، صفحات 185 تا 204، مقاله (علمی- پژوهشی)

23.      جایگاه محله در توسعة پایدار شهر( مطالعة موردی: محله های منطقة 10 شهرداری تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 1، بهار 1394، مقاله (علمی- پژوهشی)

24.      بررسی پدیده پراکنده رویی و ظرفیت های توسعه درونی شهر سقز، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شماره سوم، تابستان 1394، مقاله (علمی- پژوهشی)

25.      ارزیابی نقش مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران(نمونه موردی : محله سیروس)، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1394، مقاله (علمی- پژوهشی)

26.      بافته­های فرسوده ظرفیتی برای توسعه درونی شهرها نمونه مطالعه شهر سقز،  همایش ملی  بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها در سال ۱۳۹۴، مقاله (همایشی)

27.      زيست پذيري شهري: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص ها، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، دورة 4 ، شمارة 1 ، بهار 1395، مقاله (علمی- پژوهشی)

28.      ارزیابی قابلیت های زیست پذیری بافت فرسوده و راه های تقویت آن، شهر پایدار، دوره دو، شماره 2، تابستان، 1394، صص 19-34، مقاله (علمی- پژوهشی)

29.      بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک، مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، شماره 19، تابستان، 1395صص 43- 54، مقاله (علمی- پژوهشی)

30.      کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهاد های محلی، جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی (شهرستان قیر وکارزین)، مجله سپهر- دوره بیست و سوم، شماره هشتاد و نهم- 1393 صص 46- 53، مقاله (علمی- پژوهشی)

31.      نظریه تطور طبیعی شهر، رویکردی در شناخت توسعه فضایی شهر در ایران، مورد مطالعه: شهر بجنورد، نشریه انجمن جغرافیایی ایران، سال چهاردهم، شماره 48 ، بهار 1395 صص 397 – 422، مقاله (علمی- پژوهشی)

32.      تحول شهرنشيني اراك در دورة قاجار، جستارهاي تاريخي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هفتم،1395 شمارة، پاييز و زمستان صص 113 تا 140، مقاله (علمی- پژوهشی)

33.      درآمدی بر عوامل موثر در مکان گزینی افراد در فرایند اصالت بخشی بافت های فرسوده شهری مورد شناسی : محله مفت آباد تهران، مجله جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای، شماره 21، زمستان 1395، صفحات 1-18، مقاله (علمی- پژوهشی)

34.      تبیین رابطه زیرساخت های شهری و جهانی شدن دولت محلی کلان شهری، مجله: جغرافیای سیاسی » تابستان 1394 - شماره 2 28 صفحه - از 1 تا 28، مقاله (علمی- پژوهشی)

 

چاپ کتاب

1-       درآمدي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، جي.كي هيراسكار، ترجمه محمد سليماني و احمدرضا يكاني‌فرد، 1375

2-       مقدمه‌اي بر جغرافياي فرهنگي، نویسنده: تري‌جردن و لستر رانتري، ترجمه: سيمين تولايي و محمد سليماني، 1380

3-       برنامه‌ريزي شهرك ها و شهرهاي جديد، محمد سليماني، احمد زنگانه، در دست انتشار

4-       توسعه درون شهری با تاکید بر بافت های فرسوده، دکتر جهانگیر حیدری و دکتر محمد سلیمانی، انتشارات آذرخش، چاپ اول 1391

5-       توسعه ترکیبی کاربری های شهری، از نظریه تا اجرا، انتشارات دانشگاه خوارزمی، تابستان 1394، تالیف کتاب – نویسنده اول

6-       رویکردهایی به جغرافیای انسانی، انتشارات ناقوس، ترجمه کتاب – مترجم اول 1395

7-       نگاهی تاریخی- تحلیلی به مدیریت شهری و سازمان یابی کالبدی – فضایی کلانشهر تهران، انتشارات دانشگاه مراغه، زمستان 1394، تالیف کتاب – نویسنده دوم

 

بورس تحصیلی و کمک‌های مالی

 

افتخارات

 

زبان تخصصی

 

طرح های پژوهشی

تا کنون 29 طرح مطالعاتی و پژوهشی انجام شده است.شامل:11= مسئول طرح،  11= مجری و مسئول طرح، 4= مشاور علمی،

2= همکار اصلی

مشخصات طرح

سمت در طرح

1-     تاثير شهر صنعتي البرز در تحولات روستاهاي مجاور، نمونه الوند، كارفرما دانشگاه تربيت معلم، 1375

مسئول طرح

2-     توسعه يكپارچه روستايي، نمونه ززوماهرو، استان لرستان، كارفرما جهاد سازندگي، 1379

مسئول طرح

3-     جابجايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي استان خوزستان، كارفرما بنياد مسكن استان خوزستان، 1382

مسئول طرح

4-     امكان‌سنجي جابجائي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي، استان خراسان، كارفرما بنياد مسكن استان خراسان جديد، 1383

مسئول طرح

5-     استقرار اقشار كم درآمد در حومه‌هاي روستايي شهر شيراز، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان فارس، 1382

مسئول طرح

6-     آموزش مخاطرات طبيعي در دوره‌هاي آموزش قبل از دانشگاه، كارفرما، وزارت آموزش و پرورش- دفتر برنامه‌ريزي، 1384

مسئول طرح

7-     احياء حيات اجتماعي بم، ستاد راهبردي بازسازي بم، كارفرما ستاد راهبري و سياستگزاري بم، 1383

همكار اصلي

8-     احياء حيات اقتصادي بم، ستاد راهبري بازسازي بم، كارفرما ستاد راهبري و سياستگزاري بم، 1383

همكار اصلي

9-     ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش ساردوئيه شهرستان جيرفت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان كرمان، 1379

مشاور علمي

10-  ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي بخش عقدا شهرستان اردكان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان يزد، 1379

مشاور علمي

11-    نقش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي در كاهش اثرات سوانح طبيعي (زلزله و سيل)، وزارت كشور، استانداري اردبيل، 1384

مسئول طرح

12-    امكان‌سنجي استقرار بهينه مجموعه روستايي ميلانلو، روئين، جيرستان، دولتخانه، ميانكوه استان خراسان، بنياد مسكن خراسان، 1383                                                                               مسئول طرح             

 

13-    مستندسازي بازسازي منطقه لرستان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، 1385

مسئول طرح

14-    طرح ارزيابي اجراي طرحهاي هادي روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي، 1382 تا 1385

مسئول طرح

15-    طرح جابجايي روستاي سله‌بن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1385

مشاور علمي

16-    طرح جابجايي و احياء روستاهاي زلزله‌زده در شهرستان زرند، 1384

مشاور علمي

17-    طرح هادي مجموعه روستايي درزيكلاي آخوندي و نصيرايي استان مازندران، شهرستان بابل، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1385

مجري و مسئول طرح

18-    طرح هادي مجموعه روستايي درازكلا و كبريا كلا استان مازندران، شهرستان بابل، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1385

مجري و مسئول طرح

19-    طرح هادي روستاي راسوند استان خوزستان شهرستان ايذه، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1384

مجري و مسئول طرح

20-    طرح هادي روستاي دورتو استان خوزستان شهرستان باغملك، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1384

مجري و مسئول طرح

21-    طرح هادي روستاي عنبل لالي استان خوزستان شهرستان مسجد سليمان، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1384

مجري و مسئول طرح

22-    طرح هادي روستاي سرتنگ شبكوري استان خوزستان شهرستان ايذه، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، كارفرما بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان خوزستان، 1384

مجري و مسئول طرح

23-    طرح هادي روستاي عباس‌آباد استان سمنان شهرستان شاهرود، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، 1385

مجري و مسئول طرح

24-    طرح هادي روستاي ده ملا استان سمنان شهرستان شاهرود، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، 1385

مجري و مسئول طرح

25-    طرح هادي روستاي جزن استان سمنان شهرستان شاهرود، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، 1385

مجري و مسئول طرح

26-    طرح هادي روستاي درونكلاي شرقي استان مازندران شهرستان بابل، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، 1385

مجري و مسئول طرح

27-    طرح هادي روستاي شهيدآباد استان مازندران شهرستان بابل، مشاور پژوهشكده سوانح طبيعي، 1385

مجري و مسئول طرح

28-    مستندسازي بازسازي نواحي مسكوني و تجاري مناطق زلزله‌زده بم، 1386

مسئول طرح

 

  29- بررسی آسیب پذیری بافت های فرسوده بخش مرکزی شهرتهران اززلزله با استفاده از  تلفیق مدل های چند متغیره فضایی   مسئول طرح  (MCDCM) وGIS

30 – تدوین الگوی مدیریت محله ای در تهران در چارچوب حکمروایی خوب شهری. کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، همکار دکتر موسی کمانرودی، پاییز 1392

پایان نامه ها

پايان‌نامه‌هاي فوق ليسانس:

1-       تحولات شهر و شهرنشيني يزد با تاكيد بر نقش صنعت، استاد راهنما، 1377

2-       پيدايش شهر و مكانيزم روابط شهر و روستا در استان گيلان، مورد شهرستان رودسر، استاد راهنما، 1377

3-       دگرگوني‌هاي كالبدي شهر سبزوار، استاد راهنما، 1378

4-       صنعتي شدن و تحولات مجتمع‌هاي زيستي در شهرستان قزوين، نمونه دهستان شريف‌آباد، استاد راهنما، 1378

5-       تحولات شهر و شهرنشيني مرودشت با تاكيد بر مهاجرت، استاد راهنما، 1379

6-       تاثيرات كالبدي- فضايي شهر جديد رشت در شهرستان رشت، مشاور، 1379

7-       تاثيرات صنعت در تحولات كالبدي شهر اهواز، مشاور، 1379

8-       توانهاي منطقه‌اي و تحولات شهري در دشت مغان، مشاور، 1379

9-       بررسي و ارزشيابي تحولات پولادشهر (45 تا 75)، استاد راهنما، 1380

10-    ارزيابي طرح جامع شهر كرمانشاه، استاد راهنما، 1381

11-    ساماندهي مناطق حاشيه‌نشين شهر تبريز، استاد راهنما، 1381

12-    دگرگوني نظام معيشت و سكونت عشاير كربال فارس، مشاور، 1381

13-    تحولات شهر و شهر نشینی دورود  با تاکید بر کالبد شهر ( 1345-1375) دانشجو: احمد بهنام نیا  ،استاد راهنما: دکتر سلیمانی ، مشاور :نظریان  1384

14-    آشکار سازی تحولات کالبدی  گرگان  با استفاده از Gis و Rs  ، استاد رهنما : دکتر سلیمانی ، استاد مشاور : دکتر افراخته – 1385 دانشجو : مجید نور محمدیان

15-     بررسی تحولات کالبدی شهر مشهد برای  تعیین  جهات بهینه گسترش آتی آن  با استفاده از  Gis و Rs ،  استاد راهنما : دکتر سلیمانی -1385 دانشجو : هادی سلیمانی مقدم

16-    تحلیل  فرایند تغییرات کاربری اراضی بخش مرکزی شهر ایلام  از دهه 50 به بعد  با  استفاده از GIS   و تعیین الگوی  بهینه ی کاربری اراضی ، استاد مشاور : دکتر سلیمانی ، استاد راهنما : استاد نظریان -1385 دانشجو : نجات جعفری

17-    بررسی اسکان غیر رسمی  در محور شرقی  کمربندی کرج به منظور  توانمند سازی حاشیه نشینان شهری  با استفاده از GIS  ، استاد راهنما : دکتر نظریان ، دکتر تولایی ، استاد مشاور : دکتر سلیمانی 1385 دانشجو : نوشا خوشبخت

18-    نقش شهرهای کوچک در توسعه  منطقه ای، نمونه مورد مطالعه (شهر فیروزآباد استان فارس) استاد راهنما: دکتر سلیمانی، استاد مشاور: احمد زنگانه، 1386، دانشجو: علی جوکار.

19-     ساماندهی کالبدی – فضایی بخش مرکزی شهرها برای توانمندسازی مدیریت بحران زلزله، نمونه مورد مطالعه (شهر بروجرد) استاد راهنما: دکتر سلیمانی، استاد مشاور: دکتر کریم پو،ر 1386، دانشجو: مجتبی نظرپور.

20-     تحول روستاهای مجاور شهرهای بزرگ، نمونه مورد مطالعه (دهستان لواسان کوچک) استاد راهنما : دکتر سلیمانی 1386 دانشجو: اعظم فلاح حسن آبادی.

21-     تحولات منطقه تجریش با تاکید بر بازار، استاد راهنما : دکتر سلیمانی 1386 ، دانشجو : مریم بابایی نیا

22-      مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری، با تاکید بر شهر ابهر، استاد راهنما: دکتر سلیمانی، دکتر نظریان 1388، دانشجو: هادی ترکی

23-     تغییرات کاربری زمین در منطقه یک شهرداری تهران، استاد راهنما: دکتر سلیمانی، دکتر موسی پور موسوی 1388 دانشجو: شبنم قلمی.

24-    بازآفرینی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی محله لاله زار با رویکرد توسعه ترکیبی، استاد:  مشاور اول دانشجو :  حسین کرمیان فر، پایان نامه کارشناسی ارشد

25-    بررسی وضعیت رشد هوشمند بخش مرکزی شهرها(مورد مطالعه : بخش مرکزی شهر یزد)، استاد:  راهنمای اول، دانشجو : یاسر حیدی، پایان نامه کارشناسی ارشد

26-    سنجش کیفیت محیط شهری در بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی شده مورد مطالعه: محله بریانک ) منطقه 10 شهرداری تهران)، استاد:  راهنمای اول دانشجو : علی بیگلر، پایان نامه کارشناسی ارشد

27-    ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرحهای پیاده راه بر فضای پیرامون در کلانشهر تهران مورد مطالعه : محور تجاری صف، استاد:  راهنمای اول دانشجو : معصومه لطیفی، پایان نامه کارشناسی ارشد

28-    بررسي تحولات ساختاري و كاركردي محله ده ونك، استاد راهنمای دوم  دانشجو : محمد رحیم نوروزی، پایان نامه کارشناسی ارشد

29-    بررسی ظرفیت های اجتماعی (مشارکت) در توسعه درونی محله های تاریخی بخش مرکزی شهر تهران، استاد : راهنمای اول دانشجو : روح الله حسین زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد

30-    پایان نامه ارشد شهر بیوفیلیک منطقه 22 تهران، دانشگاه خوارزمی 1395، استاد راهنما پایان نامه ارشد

31-    برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی محله های دارای فقر شهری- مشهد، دانشگاه خوارزمی 1395، استاد راهنما پایان نامه ارشد

32-    بررسی توسعه فضایی یکپارچه شهرستان بهارستان با استفاده از تکنیک AIDA نمونه موردی شهرستان بهارستان)، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری - 1393 - کارشناسی ارشد، استاد راهنما پایان نامه ارشد

33-    تحولات کالبدی فضایی بخش مرکزی تهران، دانشگاه خوارزمی 1395، پایان­نامه ارشد ، استاد راهنما

 

ج) راهنمايي ، مشاوره و داوری رساله های دوره‌هاي دكتري:

1- آسيب‌شناسي بافت‌هاي تاريخي در بخش مركزي شهر تهران (نمونه منطقه 12)، دانشجو مهشيد منزوي، 1383- استاد راهنما.

2- سازمان‌يابي كالبدي- فضايي كلان‌شهر تهران با تاكيد بر نقش حريم، دانشجو مهدي عربي، 1384- استاد راهنما.

3- بازسازي بافت‌هاي فرسوده و توسعه پايدار (نمونه مورد مطالعه بندر بوشهر)، دانشجو حيدري، 1385- استاد راهنما.

4- تاثير تهران بر دگرگوني روستاهاي مجاور(نمونه شهريار)، دانشجوناصر شفيعي، 1386، دانشگاه شهيد بهشتي- استاد مشاور.

5- ارتقایابی مرکزیت ناحیه­ای و تحولات ساختاری – کارکردی شهر، استاد راهنما: دکتر افراخته، دکتر کریم پور، استاد مشاور: دکتر سلیمانی، دکتر قهرودی  1387 - رساله دکتری، دانشجو: علی اصغر پیله ور

6- نظام شهری ایران در عصر اطلاعات : بر اساس جریان مالی (حواله های بانکی) در شهرهای بالای 100 هزار نفر، استاد راهنما: دکتر نظریان، استاد مشاور: دکتر سلیمانی و دکتر چاوشی 1388، رساله دکتری  دانشجو: محمد حسین یزدانی.

6- نقش مدیریت شهری در سازمان­یابی فضایی شهر تهران، استاد مشاور: دکتر سلیمانی 1388، رساله دکتری، دانشجو: منیژه لاله پور

7- نابرابری فضایی در روند تحولات شهر تهران، رساله دکتری، دانشجو آقای تاج الدین کرمی1390، دانشگاه تربیت معلم تهران.

8- تبیین پیامدهای کالبدی ادغام هسته های روستایی در فرآینده گسترش شهر (مورد منطقه یک تهران)، رباب چگینی، اساتید راهنما: دکتر محمد سلیمانی، دکتر حسن افراخته، 1391

9- تبیین رابطه بین توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری ها و بروز زوال در بخش مرکزی کلان شهرها، مطالعه موردی، بخش مرکزی کلانشهر شیراز، دانشجو رسول فرجام، اساتید راهنما: دکتر محمد سلیمانی، دکتر سیمین تولایی، دکتر مجتی رفیعیان، 1392

10- تبیین الگوی توسعه متعادل منطقه ای(مورد : قزوین)، استاد مشاور: دکتر کرامت الله زیاری و دکتر محمد سلیمانی، 1392

12-    تحولات کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری در تهران، داور : دکتر محمد سلیمانی، 1389

13-    تحلیل زیست پذیری در منطقه 12 شهر تهران، استاد راهنمای اول، دانشجو : فروغ خزایی نژاد، رساله دکتری

14-    تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری (مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)، استاد:  مشاور اول دانشجو : تقی حیدری، رساله دکتری

15-    تحولات نظریه آرمانشهر و زمینه های اجتماعی- سیاسی آن، محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) 1393، مقاله سمیناری تبیین رابطه دولت محلی و شهر جهانی- مورد : تهران، دانشگاه خوارزمی 1395 رساله دکتری استاد راهنما

16-    تبیین زیست پذیری در منطقه 12 شهر تهران، دانشگاه خوارزمی 1395، رساله دکتری استاد راهنما

17-    تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری : مورد : بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان، دانشگاه خوارزمی 1395، رساله دکتری استاد راهنما

18-    تحلیل تحولات فضایی کالبدی شهر بجنورد -با تاکید بر پراکنده رویی شهری، دانشگاه پیام نور تهران 1395، رساله دکتری استاد راهنما

 

 

 

مقالات و کتب

چاپ کتاب

1-       درآمدي بر مباني برنامه‌ريزي شهري، جي.كي هيراسكار، ترجمه محمد سليماني و احمدرضا يكاني‌فرد، 1375

2-       مقدمه‌اي بر جغرافياي فرهنگي، نویسنده: تري‌جردن و لستر رانتري، ترجمه: سيمين تولايي و محمد سليماني، 1380

3-       برنامه‌ريزي شهرك ها و شهرهاي جديد، محمد سليماني، احمد زنگانه، در دست انتشار

4-       توسعه درون شهری با تاکید بر بافت های فرسوده، دکتر جهانگیر حیدری و دکتر محمد سلیمانی، انتشارات آذرخش، چاپ اول 1391

5-       توسعه ترکیبی کاربری های شهری، از نظریه تا اجرا، انتشارات دانشگاه خوارزمی، تابستان 1394، تالیف کتاب – نویسنده اول

6-       رویکردهایی به جغرافیای انسانی، انتشارات ناقوس، ترجمه کتاب – مترجم اول 1395

7-       نگاهی تاریخی- تحلیلی به مدیریت شهری و سازمان یابی کالبدی – فضایی کلانشهر تهران، انتشارات دانشگاه مراغه، زمستان 1394،           تالیف کتاب – نویسنده دوم

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسيب شناسي فضايي مسائل شهري ايران 1812825 2 65 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
اصول وروشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي 1812527 2 55 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
روش تحقيق نظري 1811021 2 30 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
شهرها وشهركهاي جديد 1812003 2 29 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه تربیت مدرس
1373/01/01
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
دگرگونی های کالبدی-کارکردی هسته شهری تجریش با تاکید بر هویت شهری
الهام امیرحاجلو
2
تحولات شهر و شهر نشینی با تاکید بر نقش مدیریت شهری
مریم خداطلب
3
مدیریت مخاطرات محیطی با تعیین کاربری بهینه اراضی شهری نمونه منطقه 1 تهران
جعفر موسی وند
4
سنجش کیفیت محیط شهری:(بررسی مقایسه ای محله ای خاک سفید و نارمک منطقه 4 شهر تهران)
سیدمهدی محمودی
5
نقش گردشگری در تغییر و توسعه ی ساختار فضایی شهر بابلسر
معصومه سادات اقامیری
6
ساماندهی کالبدی-فضایی محله رویکردی در توسعه درون شهری
نجمه حیدرزاده
7
رشد هوشمند و توسعه درونی شهر سنندج
مسلم الله ویسی
8
توسعه کالبدی-فضای شهر کرمانشاه(با تاکید بر نقش مهاجرت)
نریمان کریمپور
9
توسعه شهر یاسوج آزمونی بر نظریه دولت و شهرنشینی در ایران
نواب باقری
10
توسعه درونی شهر اراک(با تاکید بر بافت های فرسوده بخش مرکزی)
حمیدرضا تلخابی
11
توسعه درونی شهر شیراز نمونه مورد مطالعه منطقه 4
یوسف شفیعی
12
توسعه شهری وباززنده سازی بافت های فرسوده بخش مرکزی شهری نمونه تهران
اسماعیل آقائی زاده
13
توسعه شهری و پایداری بافت های روستایی در شهر مورد مطالعه
رباب چگینی
14
تجدید حیات محورهای تاریخی رویکردی در توسعه درونی مورد مطالعه لاله زار شهر تهران
مریم حاجی زاده
15
مطالعه توسعه درونی شهر مهاباد
پروین خالدی
16
توسعه درونی بخش مرکزی تبریز نمونه منطقه 8
حامد شهامی خلجان
17
تحلیل فضایی مدیریت محله محور با رویکرد حکمروایی خوب شهری،
آوات عبدالهی
18
ارزیابی کیفیت محیط شهری تهران، نمونه: منطقه 12، محله بهارستان
اکرم مردانی
19
تبیین سازمان‌یابی فضایی- کالبدی کلان‌شهر کرج
نفیسه اقاجانی
20
تجدید حیات محله‌ای، رویکردی در توسعه درونی شهر،
معصومه نوذریان
21
برنامه ریزی کاربری اراضی بخش مرکزی شهر بجنورد به منظور کاهش آسیب پذیری بافت در برابر زلزله
صادق حاجی نژاد
22
تدوین اگوهای مدیریت محله در چارچوب حکمروایی خوب شهری
فرزانه ستاکه
23
باز آفرینی و توسعه درونی بخش مرکزی کرج
سوسن جعفری
24
بکارگیری رهانیت توسعه درونی در بهبود عملکردی -کاربردی بخش مرکزی شهر ری مورد:محله ولی آباد
مهشید حشمتیان
25
تحلیل تغییر و تحولات کاربری اراضی در منطقه 4 شهر تهران
سامان ولی نوری
26
نقش مشارکت شهروندی در ارتقاء کیفیت محیط شهری، مورد مطالعه: محله شمیران‌نو شهر تهران
مهدی عبداللهی
27
توسعه درونی شهرسقز
مظهر احمدی
28
آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر کاشان در برابر زلزله از دیدگاه مدیریت بحران، مورد مطالعه: محله محتشم
مجید افسر
29
بررسی روند تغییرات ساختار فضایی- کالبدی بخش مرکزی شهر دامغان
فرشته فدائی باشی
30
بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر اراک طی سال‌های 90- 1345
ندا بوالحسنی
31
توسعه درونی شهر آمل
محمد محمدیان
32
تحلیل فضایی ترکیبی کاربری و زوال بخش مرکزی شهر
رسول فرجام
33
بررسی و ارزیابی طرح ساماندهی و ارتقا کیفی پیاده راه محور 17 شهریور میدان امام حسین(ع) - میدان شهدا
امیر الهیاری
34
بررسی طرح نواب از منظر توسعه درونی شهر
مجید محمد ربیع
35
بررسی کیفیت محیط شهری درسکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر کرج موردمطالعه: محله حصارک بالا
فاطمه محمدی
36
ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح های پیاده راه سازی درکلانشهر تهران برفضای پیرامون- موردمطالعه: محورتجاری صف(سپهسالار)
معصومه لطیفی
37
تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران(مورد پژوهش: محله های منطقه 12)
فروغ خزاعی نژاد
38
تبیین فضایی تغییرات محله ای درکلانشهرتهران
ابوالفضل زنگانه
39
تبیین رابطه دولت محلی وشهرجهانی، موردمطالعه: کلان شهرتهران
حسین محمدیان
40
تبیین تحولات نظام شهری منطقه کلان شهری تهران
حسین خراشادی زاده
41
تبیین رشد هوشمند شهرمشهد باتکیه براراضی قهوه ای
هادی سلیمانی مقدم
42
تحلیلی برمولفه های تعیین کننده سطح جذابیت مجتمع های گردشگری ساحلی، مطالعه موردی: مجتمع گردشگری نارنجستان نور و مرواریدخزر
مرجان زرقانی
43
سنجش حیات کیفیت محیط شهری در بافت فرسوده بهسازی شده- مورد مطالعه: محله بریانک
علی بیگلر
44
بررسی وضعیت رشدهوشمند شهری دربخش مرکزی شهریزد
یاسر حیدری
45
تجدیدحیات بافت های فرسوده شهری بارویکرد ایجادامنیت-مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرکرد
آیت ابرود
46
سنجش کیفیت محیط شهری
سید حسین محمدی موسوی
47
توسعه درونی بخش داری شهر کرج با تاکید بر بافت فرسوده "
مهدی خوانین زاده
48
توسعه درونی بخش مرکزی شهر کرج با تاکید بر بافت فرسوده
عباس سعیدی کیا
49
بررسی تحولات ساختاری و کارکردی محله ده ونک
محمد رحیم نوروزی
50
بررسی ظرفیت ها یاجتماعی (مشارکت) در توسعه درونی محل های تاریخی بخش مرکزی شهر تهران ؛ مورد مطالعه محله سیروس منطقه 12 شهرداری تهران
روح الله محمد حسین زاده
51
بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محلات و پیرامون، مورد مطالعه: بازارهای مبل یافت آباد، کیف وکفش امین الملک و آلومینیوم قلعه مرغی
یاسمن سلحشورفردخلیل آباد
52
تحلیل تحولات کالبدی – فضایی بخش مرکزی شهر تهران
مریم قره گزلی
53
امکان سنجی و تحلیل توسعه گردشگری در منطقه 22 تهران از منظر شهر بیوفیلیک
فرزانه عزیزی
54
تبین نقش زوال شهری بر سکونت گزینی طبقه خلاق شهری در منطقه 12 تهران
حسین جوان بخت آلانق
55
تحلیل تحولات کالبدی-فضایی کلانشهر اراک از سال 1370 تاکنون
فاطمه ترابی
56
تحلیل بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه از دیدگاه زیست پذیری
نصیبه دارائی
57
تحلیلی بر کیفیت محیط مقصد گردشگری در بافت های تاریخی شهری- مورد: منطقه 12 شهر تهران
فرزانه فخرآبادی پور
58
تبیین تولید فضای شهری، مورد مطالعه: کلانشهر تهران
الهام امیرحاجلو
59
توسعه راهبردی محلات دارای فقر شهری، مورد مطالعه منطقه 2 مشهد
آرزو توانا
60
تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری هسته های فرعی در فرایند شهرنشینی شتابان، مورد مطالعه: شهر اردبیل
محمدرضا اقبال کورایم
61
تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت
رضا ویسی
62
ارزیابی شهرک های صنعتی از منظر معیار های زیست محیطی مورد مطالعه شهرک چرم شهر ورامین
محمدرضا خطیبی زاده
63
تبیین نقش پراکنده رویی در ساختار فضایی - کالبدی کلانشهر شیراز
زهرا صحرائیان
64
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های توسعه شهری، مورد مطالعه: بزرگراه صدر
رقیه یداللهی صابر
65
آینده پژوهشی گسترش فضایی شهر با تاکید بر نقش فعالیت های تجاری، نمونه: شهر مهاباد
سلام احمدپور
66
گسترش فعالیت های تجاری و تغییرات محله ای در تهران مورد مطالعه: محله بهار منطقه 7
هانیه صالحی
67
آینده نگاری توسعه یکپارچه محله های شهری، مورد مطالعه: محله تختی شهر تهران
امین شهسوار
68
تحلیل نقش امنیت در توسعه گردشگری پایدار شهری، مورد مطالعه: منطقه ثامن شهر مشهد
سیددانا علیزاده
69
آینده ی تحولات فضایی بخش مرکزی تهران
جعفر موسی وند
70
تبیین نارسایی های کارکردی-فضایی مناطق آزاد، مورد مطالعه منطقه آزاد ارس
رحمن جهانی دولت آباد
71
تبیین پیامدهای تراکم کارکردهای فراشهری بر کیفیت محیط محله های شهری (مورد مطالعه- منطقه 12شهر تهران)
نوید اهنگری
72
تبیین اثرات توسعه فضایی نوین شهر در تغییر کارکرد یادگیری محله ای( مورد پژوهش شهر بوشهر)
محمدرضا زارع پور
73
تبیین نقش بنیان های فضایی در سرمایه اجتماعی محله های شهر تهران
مهسا نوروزیان
74
گسترش کاربری های تجاری و تغییر کارکردهای محله ایران شهر(منطقه 6 شهر تهران)
فاطمه بندانی
75
بررسی روند گسترش کالبدی شهر اراک با رویکرد زیست محیطی
طاهره خسروبکی بزچلوئی
76
تحلیل تحولات ساختاری - کارکردی محله های پیرامون بزرگراه امام علی، مورد مطالعه: منطقه 7 شهر تهران
فاطمه نیازی پاشاکی
77
تبیین فضایی مسایل زیست محیطی در فرآیند شکل گیری منطقه کلانشهری تهران، مورد: آلودگی هوا
حمیدرضا تلخابی
78
توسعه فضای سبز شهری از منظر پدافند غیرعامل(مطالعه موردی منطقه 12 شهر تهران)
منصوره سعادتی
79
تحلیل الگوی فضایی لبه های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران)
علیرضا محمدی
80
دگرگونی کاربریهای تجاری و مسکونی و تغییرات جمعیت محله های منطقه 6 شهرداری کلان شهر تهران
زری حسنی
81
تحلیل نقش رویکرد نو منطقه گرایی در کاهش فقر، مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت استان لرستان
لیلا مفاخری
82
انطباق یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادر شهری، مورد مطالعه: محله های کلان شهر تهران
مظهر احمدی
83
تحلیل اثرات بزرگراه های درون شهری بر فضاهای پیرامونی، مورد پژوهش: بزرگراه امام علی(ع) شهر تهران
غلامحسین جهاندارلاشکی
84
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقاء تاب آوری در برابر زلزله، مورد پژوهش: منطقه یک کلان شهر تهران
مهدی حشمتی جدید
85
تبیین نقش سیاست های زمین و مسکن در توسعه فضایی کلان شهر مشهد
صادق حاجی نژاد
86
تحلیل نقش توسعه ظرفیت نهادی در ارتقاء زیر ساخت های گردشگری شهری نمونه موردی شهر مشهد مقدس
نرگس شالچیان رابع
87
تبیین تحولات ساختار فضایی محلات مادرشهر اهواز از سال 1395-1375
فرخ مهرایین
88
تحلیل و ارایه الگوی گردشگری پایدار در شهر کلاردشت
یحیی محسن سلطانی
89
تحلیل گفتمان شهر مدرن؛ مطالعه موردی: شهر اهواز
عماد مزرعاوی
90
تبیین عدم انطباق فضایی کار و سکونت در منطقه 7 تهران
سمیه تیموری
91
تحلیل سیاست‌های متناسب‌سازیِ عرضه- محور در محله‌های شهری؛ مورد مطالعه، شهر ساری
مریم مرادی
92
تحلیل نقش فرسودگی بافت‌های شهری در افت خدمات اکوسیستمی(مورد مطالعه منطقه 7 شهرداری تهران)
سیده فاطمه میرحسینی
93
: تبیین الگوی بازآفرینی بافت های فرسوده شهری تهران با رویکرد یکپارچگی فضایی، مطالعه موردی: منطقه 12
شهرزاد شریف جاهد
94
تبیین نقش پایداری اجتماعی در توسعه محله ای (نمونه موردی کلان شهر شیراز
سمیه خادمی
95
انطباق‌یابی فضایی اجتماع محلی و محله در گفتمان مادرشهری (مورد مطالعه: مادرشهر تهران)
مظهر احمدی
96
تببین اثرات نوگرایی بر عدم انطباق فضایی در محله های شهری مورد پژوهش منطقه 4 شهرداری تهران
زینب احمدی
97
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقاء تاب اوری در برابر زلزله(مورد پژوهش: منطقه یک کلانشهر تهران)
مهدی حشمتی جدید
98
تبیین تحولات ساختار فضایی محلات مادرشهر اهواز 95-1375
فرخ مهرایین
99
تبیین نقش بازساخت سیاسی – اقتصادی نوین در تحول محلات کلان‌شهر تهرانمورد پژوهی: منطقه 12 تهران
حمیده اسفندیاری مهنی
100
تبیین نقش سیاست‌های مسکن شهری در نابرابری فضایی کلان شهر تهران
زینب شاهرخی فر
101
بازشناسی مفهوم مقیاس در برنامه بازآفرینی شهری پایدار
مجید روستا
102
بررسی پایداری نواحی مسکونی شهر ساری از نظر معیارهای محله ای
سمیرا ملکی
103
ارزیابی پایداری محله در بخش های برنامه ریزی شده ی شهر قم
سمیرا چراغی
104
تحلیل اثرات اختلاط کاربری اراضی بر پایداری محله ای شهر قم
علیرضا فاریابی
105
تحلیل پایداری زیست محیطی محلات بخش مرکزی اردبیل
سحر رسولی اقدم
106
باز آفرینی محله‌ای در بافت‌های تاریخی ارگانیک (نمونه موردی: محله بالا حصار شهر کابل)
نادر علی حیدری
107
تبیین پایداری محله‌ای در روند گسترش فضایی شهر گرگان
محمد حمیدی
108
تحلیل و ارائه ی الگوی گردشگری پایدار در شهر کلاردشت
یحیی محسن سلطانی
109
بررسی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر کیفیت محیط محله های بافت مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: محله هرندی)
شهرام رضایی
110
بازشناسی مفهوم مقیاس در برنامه بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر تجارب ایران
مجید روستا
111
تحلیل تغییرات الگوی توزیع فضایی زیرساخت های سبز در روند گسترش شهر کرج
کوثر فرخ
112
تحلیل نقش ساختار کالبدی بر روی الگوی توزیع زیرساخت سبز شهری (مورد مطالعه: شهر قم)
زهرا شکری
113
تحلیل وضعیت حق به شهر در محله شمیران نو تهران
حامد اسدی
114
تحلیل پیامدهای فضایی ادغام روستایی در شهر بجنورد (مورد مطالعه: ملکش)
زهرا فیروزه
115
شناخت ظرفیت های گردشگری موسیقی از دیدگاه ذی نفعان محلی در شهر کرمانشاه
محمدمهدی محمدپور
116
ارزیابی پایداری محلات شهری ساوه نمونه مورد مطالعه محله خلیل جهان بیگ و محله عباس آباد
زهرا محمدی
117
تبیین پیامدهای کالبدی هسته های روستایی
رباب چگینی
دروس ترم جاری
063 - روش شناسی تحقیق و آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
066 - آسیب شناسی توسعه شهری در ایران - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
057 - روش تحقیق در مخاطرات محیطی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
036 - روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
036 - روشها و مدل های آینده پژوهی در جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
042 - برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
053 - سکونتگاه غیررسمی در کشورهای در حال توسعه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
555 - برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شهری - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
090 - فلسفه علم جغرافیا - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
090 - فلسفه علم جغرافیا - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
917 - روش تحقیق در برنامه ریزی شهری - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
918 - شهرها وشهرکهای جدید - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30