ورود به پنل کاربری

تاریخچه دانشکده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲ | 
پیشینه دانشکده علوم جغرافیایی
  • آموزش مشترک تاریخ و جغرافیا در دانشگاه خوارزمی بطور رسمی در «دارالمعلمین عالی» از سال‌ 1307 آغاز شد. نخستین گروه علمی جغرافیا در ایران در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1318 تأسیس شد. در آغاز، رشته جغرافیای دبیری با دو گرایش طبیعی و ادبی در مقطع تحصیلی کارشناسی دائر شد. گرایش‌های جغرافیایی غیر دبیری در سال 1371 به آن اضافه شدند. اولین دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی غیر دبیری با گرایش آب و هواشناسی در سال 1371 و 1388 در این گروه راه‌اندازی شد. توسعه گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم و تبدیل آن به دانشکده علوم زمین به‌همراه گروه زمین‌شناسی این دانشگاه در سال 1374 مطرح شد، اما به‌دلیل عدم توافق نظر این دو گروه درخصوص چگونگی اداره این دانشکده، محقق نشد. پس از آن، توسعه این گروه و تأسیس دانشکده علوم و فنون جغرافیایی در برنامه پنجساله 1385 تا 1389 آن دانشگاه پیشنهاد شد. این پیشنهاد در بهمن‌ماه سال 1386 به‌تصویب شورای دانشگاه و در سال 1389 به‌تصویب هیأت امناء آن رسید و به اجرا درآمد.
  • مأموریت دانشکده علوم جغرافیایی
مأموریت دانشگاه خوارزمی از آغاز تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال 1298، تربیت آموزگار (معلم) برای مدارس و تعلیمات عمومی بود. با تغییر نام دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم در سال 1353، توسعه برنامه تربیت دبیر در سطح کشور جزء مأموریت این دانشگاه قرارگرفت. این روند مانع ارتباط گسترده این دانشگاه با جامعه و دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای غیر آموزشی آن‌ها شد. اما با جدایی و استقلال واحدهای وابسته این دانشگاه در سال 1369 و افزایش نیازهای جدید جامعه، مأموریت این دانشگاه از اوایل دهه 1370 از تربیت دبیر به تربیت کارشناس در رشته‌های مختلف سوق یافت. اوج این تحولات در تغییر نام دانشگاه تربیت معلم به خوارزمی در سال 1390 رخ داده است. مأموریت گروه جغرافیا در دانشگاه خوارزمی نیز تحت تأثیر این تحولات قرارداشت. به‌گونه‌ای که اولین دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی غیر دبیری با گرایش آب و هواشناسی در سال 1371 و 1388 به‌عنوان گرایش‌های غیر دبیری در گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم ایجاد شد. تلاش برای توسعه گروه جغرافیای این دانشگاه و تبدیل آن به دانشکده علوم زمین به‌همراه گروه زمین‌شناسی در سال 1374 و تأسیس دانشکده علوم و فنون جغرافیایی در برنامه پنجساله 1385 تا 1389 نیز در همین راستا انجام شده است. اوج این تحولات در تبدیل این گروه به دانشکده علوم جغرافیایی در سال 1389 بود. از این تاریخ، کلیه جهتگیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی‌های این دانشکده به سمت آموزش‌های تخصصی و انجام پژوهش‌های کاربردی سوق یافت. مأموریت کنونی این دانشکده بر اساس چشم‌انداز، راهبردها و مأموریت دانشگاه خوارزمی در برنامه راهبردی پنجساله 1393 تا 1398 تدوین شده است. مأموریت این دانشکده بر این اساس، ارتقاء و تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مشهور در حوزه آموزش و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی علوم جغرافیایی در گروه‌ها و رشته‌های جغرافیای طبیعی، انسانی و ژئوانفوماتیک با تأکید بر مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی است. این دانشکده با این ظرفیت به مجموعه‌ای کارآمد، اثربخش و رقیب در عرصه آموزش و پژوهش در رشته‌های تخصصی علوم جغرافیایی (ازجمله برنامه‌ریزی محیطی و برنامه‌ریزی فضایی) در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی تبدیل می‌شود. این تحولات با ابتناء بر اقتضای سرزمینی و همسویی با فرایندهای جهانی صورت می‌پذیرد. این دانشکده با این توانمندی به توسعه و بومی‌سازی مبانی دانشی، بینشی و روشی علوم جغرافیایی و آموزش و ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی می‌پردازد.
 - اهداف دانشکده علوم جغرافیایی
آشنایی و آگاهی از حوزه‌های معرفتی و مرزهای نوین علمی؛
توسعه هم‌زمان ابعاد دانشی، بینشی و روشی علم جغرافیا؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های ایران‌شناسی جغرافیایی؛
بومی‌سازی و استاندارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های جغرافیایی؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های جامعه‌محور و کاربردی؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های جدید، ترکیبی و بین رشته‌ای؛
توسعه آموزش و پژوهش‌ مخاطرات محیطی و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی؛
وسعه آموزش و پژوهش جغرافیا و اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل؛
توسعه ارتباط با دانش آموختگان (فارغ‌التحصیلان)؛
توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی؛
توسعه رقابت با سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛
تأثیرگذاری شایسته علمی در توسعه محیطی و فضایی کشور.
-سیاست‌های دانشکده علوم جغرافیایی
رعایت و ترویج مبانی و اصول اخلاق انسانی و حرفه‌ای؛
تخصص‌گرایی آموزشی و پژوهشی دانشکده، گروه‌ها و اعضای هیأت علمی (با تأکید بر مخاطرات محیطی و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی)؛
توانمندسازی و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی؛
توسعه امکانات و بهره‌گیری از فنون و ابزارهای تخصصی نوین آموزشی و پژوهشی؛
تعیین و اولویت‌بندی حوزه‌‌ها و محورهای آموزشی و پژوهشی کاربردی و مورد نیاز جامعه؛
تعیین و تعریف حوزه‌ها و محورهای آموزشی و پژوهشی ترکیبی بین رشته‌ای (از جمله نقش جغرافیا در توسعه اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل)؛
توسعه، بومی‌سازی و مدل‌سازی نظری و کاربردی و تولید منابع علمی دانش جغرافیایی کشور؛
طراحی و استقرار سازوکارهای اجرایی کارآمد آموزشی و پژوهشی جامعه‌محور؛
توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های نوآور و کارآفرین و همکاری با نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی؛
توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور؛
افزایش تعداد قطب‌های علمی، ایجاد مرکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناورانه؛
توسعه نشریه‌های علمی و پژوهشی متناسب با استانداردهای بین‌المللی؛
توسعه تألیف کتب و مقالات علمی و تخصصی جغرافیایی (به‌ویژه لاتین)؛
توسعه تألیف کتب و مقالات علمی و تخصصی با اعضای هیأت علمی خارج کشور؛
حمایت از چاپ و انتشار کتب اعضای هیأت علمی در انتشارات دانشگاه خوارزمی و «سمت»؛
توسعه کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی تخصصی؛
توسعه مشارکت و ارائه مقالات در کنفرانس‌های علمی و تخصصی داخلی و خارجی؛
توسعه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛
توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی؛
توسعه بازدیدهای علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛
توسعه انتشار هدفمند و اثربخش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی؛
نظارت و پایش مستمر، بازنگری و روزآمدکردن اهداف و فعالیت‌ها.
 
 
 

دفعات مشاهده: 2466 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر