تاریخچه دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
تاریخچه دانشکده علوم جغرافیایی
آموزش مشترک تاریخ و جغرافیا در دانشگاه خوارزمی بطور رسمی در «دارالمعلمین عالی» از سال‌ ۱۳۰۷ آغاز شد. نخستین گروه علمی جغرافیا در ایران در دانشگاه تربیت معلم تهران در سال ۱۳۱۸ تأسیس شد. در آغاز، رشته جغرافیای دبیری با دو گرایش طبیعی و ادبی در مقطع تحصیلی کارشناسی دائر شد. گرایش‌های جغرافیایی غیر دبیری در سال ۱۳۷۱ به آن اضافه شدند. اولین دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی غیر دبیری با گرایش آب و هواشناسی در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۸ در این گروه راه‌اندازی شد. توسعه گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم و تبدیل آن به دانشکده علوم زمین به‌همراه گروه زمین‌شناسی این دانشگاه در سال ۱۳۷۴ مطرح شد، اما به‌دلیل عدم توافق نظر این دو گروه درخصوص چگونگی اداره این دانشکده، محقق نشد. پس از آن، توسعه این گروه و تأسیس دانشکده علوم و فنون جغرافیایی در برنامه پنجساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ آن دانشگاه پیشنهاد شد. این پیشنهاد در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ به‌تصویب شورای دانشگاه و در سال ۱۳۸۹ به‌تصویب هیأت امناء آن رسید و به اجرا درآمد.

مأموریت دانشکده علوم جغرافیایی
مأموریت دانشگاه خوارزمی از آغاز تأسیس دارالمعلمین مرکزی در سال ۱۲۹۸، تربیت آموزگار (معلم) برای مدارس و تعلیمات عمومی بود. با تغییر نام دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم در سال ۱۳۵۳، توسعه برنامه تربیت دبیر در سطح کشور جزء مأموریت این دانشگاه قرارگرفت. این روند مانع ارتباط گسترده این دانشگاه با جامعه و دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای غیر آموزشی آن‌ها شد. اما با جدایی و استقلال واحدهای وابسته این دانشگاه در سال ۱۳۶۹ و افزایش نیازهای جدید جامعه، مأموریت این دانشگاه از اوایل دهه ۱۳۷۰ از تربیت دبیر به تربیت کارشناس در رشته‌های مختلف سوق یافت. اوج این تحولات در تغییر نام دانشگاه تربیت معلم به خوارزمی در سال ۱۳۹۰ رخ داده است. مأموریت گروه جغرافیا در دانشگاه خوارزمی نیز تحت تأثیر این تحولات قرارداشت. به‌گونه‌ای که اولین دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی غیر دبیری با گرایش آب و هواشناسی در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۸ به‌عنوان گرایش‌های غیر دبیری در گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم ایجاد شد. تلاش برای توسعه گروه جغرافیای این دانشگاه و تبدیل آن به دانشکده علوم زمین به‌همراه گروه زمین‌شناسی در سال ۱۳۷۴ و تأسیس دانشکده علوم و فنون جغرافیایی در برنامه پنجساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نیز در همین راستا انجام شده است. اوج این تحولات در تبدیل این گروه به دانشکده علوم جغرافیایی در سال ۱۳۸۹ بود. از این تاریخ، کلیه جهتگیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی‌های این دانشکده به سمت آموزش‌های تخصصی و انجام پژوهش‌های کاربردی سوق یافت. مأموریت کنونی این دانشکده بر اساس چشم‌انداز، راهبردها و مأموریت دانشگاه خوارزمی در برنامه راهبردی پنجساله ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ تدوین شده است. مأموریت این دانشکده بر این اساس، ارتقاء و تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مشهور در حوزه آموزش و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی علوم جغرافیایی در گروه‌ها و رشته‌های جغرافیای طبیعی، انسانی و ژئوانفوماتیک با تأکید بر مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی است. این دانشکده با این ظرفیت به مجموعه‌ای کارآمد، اثربخش و رقیب در عرصه آموزش و پژوهش در رشته‌های تخصصی علوم جغرافیایی (ازجمله برنامه‌ریزی محیطی و برنامه‌ریزی فضایی) در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی تبدیل می‌شود. این تحولات با ابتناء بر اقتضای سرزمینی و همسویی با فرایندهای جهانی صورت می‌پذیرد. این دانشکده با این توانمندی به توسعه و بومی‌سازی مبانی دانشی، بینشی و روشی علوم جغرافیایی و آموزش و ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی می‌پردازد.

-اهداف دانشکده علوم جغرافیایی

آشنایی و آگاهی از حوزه‌های معرفتی و مرزهای نوین علمی؛
توسعه هم‌زمان ابعاد دانشی، بینشی و روشی علم جغرافیا؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های ایران‌شناسی جغرافیایی؛
بومی‌سازی و استاندارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های جغرافیایی؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های جامعه‌محور و کاربردی؛
توسعه آموزش و پژوهش‌های جدید، ترکیبی و بین رشته‌ای؛
توسعه آموزش و پژوهش‌ مخاطرات محیطی و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی؛
وسعه آموزش و پژوهش جغرافیا و اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل؛
توسعه ارتباط با دانش آموختگان (فارغ‌التحصیلان)؛
توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی؛
توسعه رقابت با سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی؛
تأثیرگذاری شایسته علمی در توسعه محیطی و فضایی کشور.
-سیاست‌های دانشکده علوم جغرافیایی
رعایت و ترویج مبانی و اصول اخلاق انسانی و حرفه‌ای؛
تخصص‌گرایی آموزشی و پژوهشی دانشکده، گروه‌ها و اعضای هیأت علمی (با تأکید بر مخاطرات محیطی و توسعه فضایی سکونتگاه‌های شهری و روستایی)؛
توانمندسازی و ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی؛
توسعه امکانات و بهره‌گیری از فنون و ابزارهای تخصصی نوین آموزشی و پژوهشی؛
تعیین و اولویت‌بندی حوزه‌‌ها و محورهای آموزشی و پژوهشی کاربردی و مورد نیاز جامعه؛
تعیین و تعریف حوزه‌ها و محورهای آموزشی و پژوهشی ترکیبی بین رشته‌ای (از جمله نقش جغرافیا در توسعه اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل)؛
توسعه، بومی‌سازی و مدل‌سازی نظری و کاربردی و تولید منابع علمی دانش جغرافیایی کشور؛
طراحی و استقرار سازوکارهای اجرایی کارآمد آموزشی و پژوهشی جامعه‌محور؛
توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های نوآور و کارآفرین و همکاری با نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی؛
توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور؛
افزایش تعداد قطب‌های علمی، ایجاد مرکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناورانه؛
توسعه نشریه‌های علمی و پژوهشی متناسب با استانداردهای بین‌المللی؛
توسعه تألیف کتب و مقالات علمی و تخصصی جغرافیایی (به‌ویژه لاتین)؛
توسعه تألیف کتب و مقالات علمی و تخصصی با اعضای هیأت علمی خارج کشور؛
حمایت از چاپ و انتشار کتب اعضای هیأت علمی در انتشارات دانشگاه خوارزمی و «سمت»؛
توسعه کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی تخصصی؛
توسعه مشارکت و ارائه مقالات در کنفرانس‌های علمی و تخصصی داخلی و خارجی؛
توسعه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛
توسعه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی؛
توسعه بازدیدهای علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛
توسعه انتشار هدفمند و اثربخش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی؛
نظارت و پایش مستمر، بازنگری و روزآمدکردن اهداف و فعالیت‌ها.
 
 
 

دفعات مشاهده: 8567 بار   |   دفعات چاپ: 498 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر