ورود به پنل کاربری

معرفی گروه جغرافیای طبیعی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/27 | 
 
اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی(به ترتیب حروف الفبا):

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
   رشته ژئومورفولوژی
   رزومه علمی
   رزومه بین المللی
   شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
   پست الکترونیک: a_ahmadabadiyahoo.com
 

    دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
    رشته آب و هواشناسی 
    رزومه علمی
    رزومه بین المللی
     شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: mehryakbarykhu.ac.ir

   استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
     رشته ژئومورفولوژی 
     رزومه علمی
    رزومه بین المللی
    شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: eftekharieftekhariyahoo.com

     استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
     رشته آب و هواشناسی 
     رزومه علمی
     رزومه بین المللی
    شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: hedjazizadehyahoo.com
 
     دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
     رشته آب و هواشناسی 
     رزومه علمی
     رزومه بین المللی
    شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: salighehkhu.ac.ir

     دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
     رشته ژئومورفولوژی
     رزومه علمی
     رزومه بین المللی
     شماره تماس:۰۲۱۸۸۸۲۹۳۹۵
     پست الکترونیک: saffarikhu.ac.ir

      دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
      رشته ژئومورفولوژی 
      رزومه علمی
      رزومه بین المللی
      شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
      پست الکترونیک: ezghanavatiyahoo.com

      دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
      رشته ژئومورفولوژی 
      رزومه علمی
      رزومه بین المللی
      شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
      پست الکترونیک: karamkhu.ac.ir

     استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
     رشته ژئومورفولوژی 
      رزومه علمی
      رزومه بین المللی
      شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
      پست الکترونیک: Kianikhu.ac.ir

      استادیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
      رشته آب و هواشناسی 
     رزومه علمی
     رزومه بین المللی
     شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
    پست الکترونیک: nasserzadeh۲۱۰۰yahoo.com
 
 

استاد بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی
 
  استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
      رشته آب و هواشناسی 
      رزومه علمی
     رزومه بین المللی
     شماره تماس:۰۲۱۸۶۰۷۰۷۸۶
     پست الکترونیک: alijanikhu.ac.ir

 

دفعات مشاهده: 568 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر