معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش گردشگری شهری(کارشناسی ارشد):
 
گردشگری و عناصر سیستمی ان پیوندی ذاتی و عمیق با پدیده های محیط جغرافیایی دارند، زیرا که صنعت گردشگری وابسته به مصرف ظرفیتها ی مستقر در مکان برای توسعه محصول مقصد و به تبع آن بازار گردشگری در مقیاس های متنوع مکانی – فضایی است؛ مقصد های گردشگری شهری طی یک قرن اخیر از مهمترین عرصه های مورد بازدید گردشگران در سطح جهانی بوده و همچنان نیز در حال پیشرفت می باشد؛ لذا، برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در شهرها ضرورت دارد بر اساس رویکرد دانش جغرفیا و برنامه ریزی گردشگری، اجزای سیستمی از بعد عرضه و تقاضا (گردشگران، جاذبه ها، زیر ساخت ها، تسهیلات، فعالیتهای بازاری یابی و توزیع، مدیریت مقصد، استانداردها و ترفیع و درنهایت اجتماع محلی) در عرصه های شهری در معرض شناخت نظام پذیر واقع شده و پس از تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده، با رویکردی آینده پژوهانه  چشم انداز توسعه و برنامه ی اقدام در حوزه توسعه محصول، بازار گردشگری، مدیریت مقصد و توسعه منابع انسانی تعریف و به مرحله اجرا گذارده شود.
 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش برنامه ریزی فضایی(کارشناسی ارشد):

دانش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری به عنوان یکی از حوزه های بین دیسیپلینی در زمینه مطالعات گردشگری در سطح دنیا مطرح و دارای پیشینه است؛ انچه که روشن است، بدلیل تاثیر پذیری صنعت گردشگری از ظرفیتهای محیط جغرافیایی و از طرفی، تاثیر گذاری گسترده آن در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، توسعه صنعت در گستره فضا و مقیاس های متفاوت مکانی را نمی توان به شانس و اتفاق واگذار کرد؛ در نتیجه توجه به ابعاد مکانی و فضایی برای رشد وتوسعه متوازن صنعت گردشگری همسوی با ظرفیتهای جغرافیایی - سرزمینی، ضرورت  برنامه ریزی فضایی گردشگری را مطرح می نماید؛  در این راستا، شناخت سیستماتیک از توزیع فضایی ظرفیتهای صنعت گردشگری بویژه جاذبه ها، فعالیتها، کاربریها، زیر ساختها، تسهیلات و پیوندهای فضایی بازار گردشگری میان نقاط مبدا و مقصد، از جمله ی مهمترین موضوعات در دستور کار بشمار می آید؛ از سویی، همواره بدلیل پویایی نیروها و فرایندهای توسعه از منظر فردی، اجتماعی و محیطی، تحلیل عوامل پیش برنده و باز دارنده در تغییر الگوهای فضایی عناصر صنعت گردشگری و بازار و در نهایت جهت گیری برای نیل به شرایط مطلوب و سازماندهی فضایی مقصدهای گردشگری با هدف بهره گیری عادلانه از ظرفیتهای مکانی گردشگری و در نهایت الگوی توسعه فضایی متوازن مقصد ها در سطح منطقه ای و ملی حلقه های تکمیلی و موضوعی ماموریت راهبردی گرایش برنامه ریزی فضایی بشمار می آید.
 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گرایش گردشگری روستایی(کارشناسی ارشد):

مکان های روستایی برای بازدید گردشگران  از قرن ۱۹ دارای سابقه بوده است؛ لیکن، در چارچوب توسعه  پارادایم گردشگری جایگزین، مقصد های گردشگری روستایی از دهه ۹۰ میلادی بیشتر در کانون توجه و اقدام واقع شده اند و با نرخی شتابان همچنان نیز در حال پیشرفت می باشد؛ زیرا، گرایش برای کیفیت تجربه دیدار از محیط های اصیل و بدور از هیاهو جذابیت یافته است و از سوی دیگر گردشگری روستایی استراتژی مکمل برای پایداری معاش جوامع محلی روستایی بشمار می اید؛ لذا، برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری در مکان های روستایی ضرورت دارد، اجزای سیستمی گردشگری روستایی از بعد عرضه و تقاضا (گردشگران، جاذبه ها، زیر ساخت ها، تسهیلات، فعالیتهای بازاری یابی و توزیع، مدیریت مقصد، استانداردها و ترفیع و درنهایت اجتماع محلی) در معرض شناخت و تحلیل همه جانبه واقع شده و با رویکردی اجتماع محور(CBT)  چشم انداز توسعه و برنامه ی اقدام در حوزه توسعه محصول گردشگری روستایی، تقاضای گردشگری، مدیریت مقصد و توسعه منابع انسانی مالی  تعریف و به مرحله اجرا گذارده شود.

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد 

دفعات مشاهده: 4717 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر